Woordenboek

Aandeelhouder

Aanwas

Afschrift

Afstammeling

Akte

Anbi register

Annuïtair aflossen

Authentieke akte

AWBZ clausule

Behandelverbod

Beperkt recht

Bestuurder

Bewind

Bloedverwant

Boedelbeschrijving

Boedelnotaris

Centraal Levenstestamentenregister (CLTR)

Centraal Testamentenregister (CTR)

Certificaathouder

Codicil

Curatele

Decharge

Deelgenoot

Dertig dagenclausule

Draagplichtovereenkomst

Eigenwoningschuld

Erfbelasting

Erfdeel

Erfenis

Erfgenaam

Erflater

Erfopvolging bij versterf

Erfrecht

Erfstelling

Euthanasieverklaring

Executeur

Faillissement

Geldvordering

Gelijkluidend testament

Gemachtigde

Gemeenschap van goederen

Gemeenschappelijk

Geregistreerd partnerschap

Gevolmachtigde

Gezamenlijk

Gift

Herroepen

Hoedanigheid

Hoofdelijkheid

Hoofdsom

Hypotheekrecht

Inbreng giften

Krediet

Langstlevende

Legaat

Legataris

Legitieme portie

Legitimaris

Levenswensverklaring

Lineair aflossen

Meerderjarig

Mentorschap

Minderjarig

Nabestaanden

Nalatenschap

Niet opeisbaarheid

Notariële akte

Notaris

Ondercuratelestelling

Onderhandse akte

Ondervolmacht

Onverdeeldheid

Onwaardig

Opeisbaarheid

Overeenkomst

Overlijdensrisicoverzekering

Overwaarde

Pandrecht

Partner

Partneralimentatie

Partnerpensioen

Pensioenimputatie

Pensioenverevening

Plaatsvervulling

Recht van gebruik en bewoning

Rechtshandeling

Rechtskeuze

Rechtspersoon

Rekening en verantwoording

Samengestelde rente

Samenlevingscontract

Schenking

Schuldsanering

Selbsteintritt

Substitutie

Successiewet

Tweetrapsmaking

Tweetrapstestament

Uiterste wilsbeschikking

Uitsluitingsclausule

Van rechtswege

Vaststellingsovereenkomst

Vennoot

Verblijvingsbeding

Vereffenaar

Vereffening

Vergoedingsrecht

Verwerpen

Volmacht

Volmachtgever

Voogdij

Vrijstelling inbreng

Vruchtgebruik

Wederpartij

Wettelijke rente

Wettelijke verdeling

Wilsbekwaam

Wilsbeschikking

Wilsonbekwaam

Wilsrecht

Wilsverklaring

Zekerheidsrecht

Zelfstandig

Scroll naar boven