Voorbeeld testament goede doelen

Het voorbeeld testament hieronder is bedoeld voor iemand die zijn volledige erfenis aan goede doelen wil nalaten. Als de opties genummerd zijn, dan is het de bedoeling dat je één kiest en de rest weg laat. Heb je nog wat hulp nodig bij het opstellen van je testament? Bekijk dan deze video op YouTube over de 7 punten die in elk testament moeten staan en welke opties je daarbij hebt.

Notarissen mogen zelf hun tarieven bepalen. Hierdoor zijn er grote prijsverschillen tussen notariskantoren. Het tarief voor een testament loopt uiteen van € 343 tot € 1.257 (bron). Vraag daarom altijd een paar offertes op voordat je een notaris kiest. De tarieven bij jou in de buurt vind je op deze pagina. Vul een plaatsnaam in en je ziet direct hoeveel geld je kunt besparen.

Testament

Vandaag, (datum ondertekening) , verscheen voor mij, mr. (voornamen en achternaam notaris), notaris te (standplaats notaris):

de heer/mevrouw (jouw voornamen en achternaam), geboren te (je geboorteplaats) op (je geboortedatum), wonende te (het adres waar je bent ingeschreven), ongehuwd en niet als partner geregistreerd.

De verschenen persoon verklaarde de volgende beschikkingen te maken over zijn/haar nalatenschap:

Herroeping

Optie 1: Ik herroep alle uiterste wilsbeschikkingen die ik voor vandaag heb gemaakt.

Optie 2: Ik herroep alle uiterste wilsbeschikkingen die ik voor vandaag heb gemaakt, met uitzondering van het codicil gemaakt op (datum ondertekening codicil).

Rechtskeuze

Ik bepaal dat het Nederlandse recht van toepassing is op mijn gehele erfopvolging.

Erfgenamen

Optie 1: Ik benoem tot mijn enige erfgenaam de stichting (invullen), statutair gevestigd te (invullen), kantoorhoudende te (invullen), ingeschreven in het handelsregister onder nummer (invullen).

Wist je dat er een simpele manier is om veel meer geld na te laten aan jouw goede doel? Mensen zonder kinderen of partner staan vaak niet stil bij de mogelijkheid van een overlijdensrisico verzekering. Voor maar een paar euro per maand kun je al een flinke som geld verzekeren voor een periode van bijvoorbeeld 5 of 10 jaar. Welk extra bedrag zou jij op deze manier willen nalaten aan jouw goede doel? Op deze pagina bereken je binnen één minuut de premie!

Optie 2: Ik benoem tot mijn enige erfgenaam de stichting (invullen), statutair gevestigd te (invullen), kantoorhoudende te (invullen), ingeschreven in het handelsregister onder nummer (invullen). Indien genoemde stichting (invullen) niet meer bestaat op het moment van mijn overlijden of mijn nalatenschap verwerpt, benoem ik in plaats daarvan tot mijn enige erfgenaam de stichting (invullen), statutair gevestigd te (invullen), kantoorhoudende te (invullen), ingeschreven in het handelsregister onder nummer (invullen). Indien de eerstgenoemde stichting (invullen) van naam is gewijzigd of is gefuseerd met een andere rechtspersoon, dan blijft de eerste erfstelling van kracht (ingeval van fusie ten behoeve van de verkrijgende rechtspersoon) mits de stichting na de naamswijziging of fusie nog steeds het oorspronkelijke doel (mede) nastreeft, te weten: (huidige doel invullen).

Optie 3: Ik benoem tot mijn enige erfgenamen, tezamen en voor gelijke delen:

  • de stichting (invullen), statutair gevestigd te (invullen), kantoorhoudende te (invullen), ingeschreven in het handelsregister onder nummer (invullen);
  • de stichting (invullen), statutair gevestigd te (invullen), kantoorhoudende te (invullen), ingeschreven in het handelsregister onder nummer (invullen);
  • de stichting (invullen), statutair gevestigd te (invullen), kantoorhoudende te (invullen), ingeschreven in het handelsregister onder nummer (invullen).

Indien een stichting niet meer bestaat op het moment van mijn overlijden of mijn nalatenschap verwerpt, dan wast het vrijvallende erfdeel aan bij de andere erfgenamen. Indien een stichting van naam is gewijzigd of is gefuseerd met een andere rechtspersoon, dan blijft de erfstelling van kracht (ingeval van fusie ten behoeve van de verkrijgende rechtspersoon) mits de stichting na de naamswijziging of fusie nog steeds hetzelfde doel (mede) nastreeft.

Optie 4: Ik benoem tot mijn enige erfgenamen:

  • voor (invullen) procent van mijn nalatenschap: de stichting (invullen), statutair gevestigd te (invullen), kantoorhoudende te (invullen), ingeschreven in het handelsregister onder nummer (invullen);
  • voor (invullen) procent van mijn nalatenschap: de stichting (invullen), statutair gevestigd te (invullen), kantoorhoudende te (invullen), ingeschreven in het handelsregister onder nummer (invullen);
  • voor (invullen) procent van mijn nalatenschap: de stichting (invullen), statutair gevestigd te (invullen), kantoorhoudende te (invullen), ingeschreven in het handelsregister onder nummer (invullen).

Indien een stichting niet meer bestaat op het moment van mijn overlijden of mijn nalatenschap verwerpt, dan wast het vrijvallende erfdeel aan bij de andere erfgenamen naar evenredigheid van de erfdelen. Indien een stichting van naam is gewijzigd of is gefuseerd met een andere rechtspersoon, dan blijft de erfstelling van kracht (ingeval van fusie ten behoeve van de verkrijgende rechtspersoon) mits de stichting na de naamswijziging of fusie nog steeds hetzelfde doel (mede) nastreeft.

Roerende zaken

Optie: Ik legateer aan (invullen) de volgende roerende zaken, voor zover ik daar nog eigenaar van ben ten tijde van mijn overlijden: (invullen). Het legaat is niet vrij van erfbelasting. De kosten voor afgifte van het legaat komen voor rekening van de legataris.

Optie: Ik legateer aan mijn bloedverwanten die door de wet als erfgenamen tot mijn nalatenschap waren geroepen indien ik niet bij uiterste wil over mijn nalatenschap had beschikt, tezamen en voor gelijke delen: alle roerende zaken die ik nalaat, waaronder mijn inboedel, sieraden, kleding, kunst en voertuigen, met uitzondering van de volgende zaken die door de executeur/afwikkelingsbewindvoerder te gelde worden gemaakt, waarna de opbrengst toekomt aan mijn erfgenaam: (zaken invullen). Onder dit legaat is niet mijn administratie begrepen, die moet worden afgegeven aan de executeur. Het legaat is niet vrij van erfbelasting. De kosten voor afgifte van het legaat komen voor rekening van de legatarissen.

Optie: De executeur/afwikkelingsbewindvoerder draagt zorg voor de ontruiming van mijn woning en maakt de tot mijn nalatenschap behorende roerende zaken te gelde, waarna de opbrengst aan mijn erfgenaam toekomt. Resterende inboedel mag de executeur/afwikkelingsbewindvoerder “om niet” aanbieden aan een kringloopwinkel. Van deze instructies zijn uitgezonderd de zaken die ik eventueel bij codicil heb gelegateerd.

Optie: Ik wil niet dat mijn bloedverwanten of andere natuurlijke personen roerende zaken uit mijn nalatenschap verkrijgen, onder welke titel dan ook. De executeur draagt zorg voor vernietiging van foto’s, gedenkstukken, papieren en gegevensdragers.

Uitvaartwensen

Notarissen krijgen regelmatig het verzoek om uitvaartwensen op te nemen in een testament. Het is een misverstand om te denken dat je hiervoor naar de notaris moet. Je kunt dit ook zelf regelen. Veel mensen weten niet dat dit tegenwoordig zelfs online kan. Op deze website kun je gratis je uitvaartwensen vastleggen.

Uitsluitingsclausule

Optie: Ik bepaal dat al hetgeen uit mijn nalatenschap wordt verkregen en al hetgeen daarvoor in de plaats komt door zaaksvervanging, alsmede de vruchten daarvan, niet valt in een gemeenschap van goederen ontstaan door huwelijk of geregistreerd partnerschap en niet in aanmerking mag worden genomen bij een verrekenbeding.

Social Media

Optie 1: Mijn online profielen moeten na mijn overlijden worden verwijderd. Voor zover mogelijk heb ik al ingesteld dat dit automatisch gebeurt zodra de executeur mijn overlijden meldt bij de betreffende website.

Optie 2: Mijn online profielen moeten na mijn overlijden worden veranderd in een herinneringspagina. Voor zover mogelijk heb ik al ingesteld dat dit automatisch gebeurt zodra de executeur mijn overlijden meldt bij de betreffende website.

Uitvaart

Optie: Mijn begrafenis/crematie wordt verzorgd door (invullen). Ik heb mijn uitvaartwensen schriftelijk vastgelegd en een kopie hiervan in bewaring gegeven aan (invullen).

Executeur

Optie 1: Ik benoem tot executeur de heer/mevrouw (voornamen en achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum). De executeur heeft geen recht op loon maar wel recht op vergoeding van zijn/haar onkosten. De executeur is bevoegd om bij notariële akte een executeur aan zich toe te voegen of in zijn/haar plaats te stellen. Indien alle benoemde executeurs komen te ontbreken, is de kantonrechter op verzoek van een belanghebbende bevoegd om een vervanger te benoemen.

Optie 2: Ik benoem tot executeur de heer/mevrouw (voornamen en achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum). Indien hij/zij de benoeming niet kan of wil aanvaarden of na de aanvaarding van zijn/haar taak komt te ontbreken als executeur, benoem ik in zijn/haar plaats tot (opvolgende) executeur de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum). De executeur heeft recht op een loon van (invullen) euro en recht op vergoeding van zijn/haar onkosten. Een executeur is bevoegd om bij notariële akte een executeur aan zich toe te voegen of in zijn/haar plaats te stellen. Indien alle benoemde executeurs komen te ontbreken, is de kantonrechter op verzoek van een belanghebbende bevoegd om een vervanger te benoemen.

Optie 3: Ik benoem tot executeur mr. (voornamen en achternaam notaris), notaris te (standplaats notaris) of zijn/haar waarnemer of ambtsopvolger. De notaris heeft als executeur recht op een loon op basis van zijn/haar gebruikelijke uurtarief plus omzetbelasting. Ook heeft de notaris recht op vergoeding van zijn/haar onkosten. De executeur is bevoegd om bij notariële akte een executeur aan zich toe te voegen of in zijn/haar plaats te stellen. Indien alle benoemde executeurs komen te ontbreken, is de kantonrechter op verzoek van een belanghebbende bevoegd om een vervanger te benoemen.

Afwikkelingsbewind

Optie: Ik stel een afwikkelingsbewind in over mijn nalatenschap en benoem de executeur tot afwikkelingsbewindvoerder. Het afwikkelingsbewind is ingesteld in het gemeenschappelijk belang van mijn erfgenamen om te komen tot een goede afwikkeling van mijn nalatenschap. De afwikkelingsbewindvoerder is bevoegd tot volledige vereffening van mijn nalatenschap met uitkering van het saldo aan mijn erfgenamen. In dat kader is de afwikkelingsbewindvoerder zelfstandig bevoegd om goederen van mijn nalatenschap te verkopen en te leveren, zoals registergoederen en effecten, zonder dat daarvoor medewerking of toestemming van de erfgenamen of een machtiging van de kantonrechter is vereist. Het afwikkelingsbewind eindigt zodra mijn nalatenschap is afgewikkeld doch uiterlijk een jaar en zes maanden nadat de executeur mijn nalatenschap in beheer heeft kunnen nemen. De afwikkelingsbewindvoerder heeft recht op vergoeding van onkosten. Optie 1: De afwikkelingsbewindvoerder ontvangt geen loon. Optie 2: De afwikkelingsbewindvoerder heeft recht op een loon op basis van zijn/haar gebruikelijke uurtarief plus omzetbelasting.

Slot

De verschenen persoon is aan mij, notaris, bekend. Deze akte is verleden te (standplaats notaris) op de datum in het hoofd van de akte vermeld. De verschenen persoon verklaarde van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en hiervoor tijdig van tevoren de gelegenheid te hebben gekregen. Alvorens tot het verlijden van de akte over te gaan heb ik, notaris, aan de verschenen persoon mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte en daarop een toelichting gegeven. De verschenen persoon verklaarde met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en daarna door mij, notaris, ondertekend.

voorbeeld testament goede doelen

Veelgestelde vragen:

Welke goede doelen kun je in een testament zetten?

Je kunt ieder goed doel in je testament op nemen. Het moet wel een rechtspersoon zijn, zoals een stichting of een vereniging. Verder is het belangrijk om te controleren of het goede doel vrijgesteld is van erfbelasting. Dit kun je checken bij het ANBI register van de belastingdienst.

Waar moet je op letten bij een goede doelen testament?

Het is belangrijk om behalve een erfgenaam ook een executeur te benoemen, bijvoorbeeld de notaris. Verder is het slim om te vermelden wat er met je inboedel en persoonlijke spullen moet gebeuren na je overlijden. Denk er ook aan om een levenstestament te maken. Dat is een algemene volmacht waarmee je vertrouwenspersoon de zaken kan regelen als je dit zelf niet meer kunt. Aan je testament heb je op dat moment niks, want dat geldt pas na je overlijden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven