Voorbeeld testament alleenstaande zonder kinderen

Het voorbeeld testament hieronder is bedoeld voor een alleenstaande zonder kinderen. Als de opties genummerd zijn, dan is het de bedoeling dat je één kiest en de rest weg laat. Kom je er niet uit met de opties? Klik dan op de blauwe tekst voor een video op YouTube met uitleg over dat onderwerp.

Notarissen mogen zelf hun tarieven bepalen. Hierdoor zijn er grote prijsverschillen tussen notariskantoren. Het tarief voor een testament loopt uiteen van € 343 tot € 1.257 (bron). Vraag daarom altijd een paar offertes op voordat je een notaris kiest. De tarieven bij jou in de buurt vind je op deze pagina. Vul een plaatsnaam in en je ziet direct hoeveel geld je kunt besparen.

Testament

Vandaag, (datum ondertekening) , verscheen voor mij, mr. (voornamen en achternaam notaris), notaris te (standplaats notaris):

de heer/mevrouw (jouw voornamen en achternaam), geboren te (je geboorteplaats) op (je geboortedatum), wonende te (het adres waar je bent ingeschreven), ongehuwd en niet als partner geregistreerd.

De verschenen persoon verklaarde de volgende beschikkingen te maken over zijn/haar nalatenschap:

Herroeping

Optie 1: Ik herroep alle uiterste wilsbeschikkingen die ik voor vandaag heb gemaakt.

Optie 2: Ik herroep alle uiterste wilsbeschikkingen die ik voor vandaag heb gemaakt, met uitzondering van het codicil gemaakt op (datum ondertekening codicil).

Rechtskeuze

Ik bepaal dat het Nederlandse recht van toepassing is op mijn gehele erfopvolging.

Erfgenamen

Optie 1 (video over aanwas of plaatsvervulling): Ik benoem tot mijn enige erfgenamen, tezamen en voor gelijke delen:

  • de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum);
  • de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum);
  • de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum).

Indien een erfgenaam tegelijk met mij of voor mij overlijdt, onwaardig is of verwerpt, wast het vrijvallende erfdeel aan bij de overige erfgenamen. Er zal dus geen sprake zijn van plaatsvervulling.

Optie 2: Ik benoem tot mijn enige erfgenamen, tezamen en voor gelijke delen:

  • de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum);
  • de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum);
  • de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum).

Indien een erfgenaam tegelijk met mij of voor mij overlijdt, onwaardig is of verwerpt, vindt plaatsvervulling toepassing voor de delen en op de wijze als bepaald in de erfopvolging bij versterf. Bij ontbreken van plaatsvervullers wast het vrijvallende erfdeel aan bij de overige erfgenamen, naar evenredigheid van ieders erfdeel.

Optie 3: Ik benoem tot mijn enige erfgenamen:

  • voor (invullen) procent van mijn nalatenschap: de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum);
  • voor (invullen) procent van mijn nalatenschap: de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum);
  • voor (invullen) procent van mijn nalatenschap: de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum).

Indien een erfgenaam tegelijk met mij of voor mij overlijdt, onwaardig is of verwerpt, vindt plaatsvervulling toepassing voor de delen en op de wijze als bepaald in de erfopvolging bij versterf. Bij ontbreken van plaatsvervullers wast het vrijvallende erfdeel aan bij de overige erfgenamen, naar evenredigheid van ieders erfdeel.

Optie 4: Ik benoem tot mijn enige erfgenaam de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum). Indien hij/zij tegelijk met mij of voor mij overlijdt, onwaardig is of verwerpt, vindt plaatsvervulling toepassing voor de delen en op de wijze als bepaald in de erfopvolging bij versterf.

Optie 5: Ik benoem tot mijn enige erfgenaam de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum). Indien hij/zij tegelijk met mij of voor mij overlijdt, onwaardig is of verwerpt, zal er geen sprake zijn van plaatsvervulling en benoem ik in zijn/haar plaats tot mijn enige erfgenaam de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum).

Legaten

Optie: Ik legateer aan de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum) een bedrag groot (invullen) euro. Dit legaat is opeisbaar zes maanden na mijn overlijden, tot welk moment er geen rente is verschuldigd. Het legaat is niet vrij van erfbelasting.

Optie (video over vrij van erfbelasting): Ik legateer aan de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum) een bedrag groot (invullen) euro. Dit legaat is opeisbaar zes maanden na mijn overlijden, tot welk moment er geen rente is verschuldigd. Het legaat is vrij van erfbelasting. De legataris ontvangt het gelegateerde bedrag dus netto en de erfbelasting komt voor rekening van mijn erfgenamen.

Optie: Ik legateer aan (invullen) mijn inboedel, waaronder ik versta de meubilering en stoffering van mijn woning, huishoudelijke apparatuur en verdere huisraad. Onder dit legaat vallen niet mijn sieraden, kleding, voertuigen, administratie, laptop, smartphone, gegevensdragers, kunst, foto’s, papieren en gedenkstukken. Het legaat is niet vrij van erfbelasting. De kosten voor afgifte van het legaat komen voor rekening van de legataris.

Optie (video over soorten legaten): Ik legateer aan (invullen) alle roerende zaken die ik nalaat, waaronder mijn inboedel, sieraden, voertuigen, kunst en foto’s. Onder dit legaat vallen niet mijn administratie, laptop, smartphone, gegevensdragers en papieren. Het legaat is niet vrij van erfbelasting. De kosten voor afgifte van het legaat komen voor rekening van de legataris.

Wist je dat er een simpele manier is om je erfenis wat groter te maken? Met een overlijdensrisico verzekering kun je bijvoorbeeld een bedrag nalaten aan iemand die financieel afhankelijk is van jou. Of je kunt een polis afsluiten waarmee je erfgenaam de hypotheek kan aflossen. Voor maar een paar euro per maand kun je al een flink bedrag verzekeren! Op deze pagina bereken je binnen één minuut de premie.

Executeur

Optie 1: Ik benoem tot executeur de heer/mevrouw (voornamen en achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum). De executeur heeft geen recht op loon maar wel recht op vergoeding van zijn/haar onkosten. De executeur is bevoegd om bij notariële akte een executeur aan zich toe te voegen of in zijn/haar plaats te stellen. Indien alle benoemde executeurs komen te ontbreken, is de kantonrechter op verzoek van een belanghebbende bevoegd om een vervanger te benoemen.

Optie 2 (video over beloning): Ik benoem tot executeur de heer/mevrouw (voornamen en achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum). Indien hij/zij de benoeming niet kan of wil aanvaarden of na de aanvaarding van zijn/haar taak komt te ontbreken als executeur, benoem ik in zijn/haar plaats tot (opvolgende) executeur de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum). De executeur heeft recht op een loon van (invullen) euro en recht op vergoeding van zijn/haar onkosten. Een executeur is bevoegd om bij notariële akte een executeur aan zich toe te voegen of in zijn/haar plaats te stellen. Indien alle benoemde executeurs komen te ontbreken, is de kantonrechter op verzoek van een belanghebbende bevoegd om een vervanger te benoemen.

Optie 3: Ik benoem tot executeur mr. (voornamen en achternaam notaris), notaris te (standplaats notaris) of zijn/haar waarnemer of ambtsopvolger. De notaris heeft als executeur recht op een loon op basis van zijn/haar gebruikelijke uurtarief plus omzetbelasting. Ook heeft de notaris recht op vergoeding van zijn/haar onkosten. De executeur is bevoegd om bij notariële akte een executeur aan zich toe te voegen of in zijn/haar plaats te stellen. Indien alle benoemde executeurs komen te ontbreken, is de kantonrechter op verzoek van een belanghebbende bevoegd om een vervanger te benoemen.

Uitvaartwensen

Notarissen krijgen regelmatig het verzoek om uitvaartwensen op te nemen in een testament. Het is een misverstand om te denken dat je hiervoor naar de notaris moet. Je kunt dit ook zelf regelen. Veel mensen weten niet dat dit tegenwoordig zelfs online kan. Op deze website kun je gratis je uitvaartwensen vastleggen.

Uitsluitingsclausule

Optie 1 (video legt ook optie 2 uit) harde uitsluitingsclausule: Ik bepaal dat al hetgeen uit mijn nalatenschap wordt verkregen en al hetgeen daarvoor in de plaats komt door zaaksvervanging, alsmede de vruchten daarvan, niet valt in een gemeenschap van goederen ontstaan door huwelijk of geregistreerd partnerschap en niet in aanmerking mag worden genomen bij een verrekenbeding.

Optie 2 zachte uitsluitingsclausule: Ik bepaal dat al hetgeen uit mijn nalatenschap wordt verkregen en al hetgeen daarvoor in de plaats komt door zaaksvervanging, alsmede de vruchten daarvan, niet valt in een gemeenschap van goederen ontstaan door huwelijk of geregistreerd partnerschap en niet in aanmerking mag worden genomen bij een verrekenbeding. Deze uitsluitingsclausule blijft buiten toepassing indien het huwelijk of geregistreerd partnerschap van de verkrijger eindigt door overlijden, tenzij de gemeenschap van goederen al voor het overlijden was ontbonden of de echtgenoot of geregistreerd partner van de verkrijger op het moment van overlijden in staat van faillissement is of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is.

Slot

De verschenen persoon is aan mij, notaris, bekend. Deze akte is verleden te (standplaats notaris) op de datum in het hoofd van de akte vermeld. De verschenen persoon verklaarde van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en hiervoor tijdig van tevoren de gelegenheid te hebben gekregen. Alvorens tot het verlijden van de akte over te gaan heb ik, notaris, aan de verschenen persoon mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte en daarop een toelichting gegeven. De verschenen persoon verklaarde met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en daarna door mij, notaris, ondertekend.

voorbeeld testament alleenstaande zonder kinderen

Veelgestelde vragen:

Heb je als alleenstaande een testament nodig?

Wanneer je als alleenstaande geen testament maakt, bepaalt de wet wie je erfgenamen zijn. Omdat er geen executeur is, moeten je erfgenamen samen de erfenis afwikkelen of in onderling overleg iemand aanwijzen die dat gaat doen. Je hebt als alleenstaande een testament nodig als je zelf wilt bepalen wie je erfgenamen zijn of zelf wilt beslissen wie de erfenis afwikkelt als executeur.

Kan ik zelf een testament opmaken zonder notaris?

In beginsel kun je alleen erfgenamen benoemen bij notariële akte of een onderhandse akte die je aan de notaris in bewaring geeft. Dat laatste komt in de praktijk niet voor omdat het in bewaring geven ook bij notariële akte plaatsvindt. Je bespaart er dus geen kosten mee. Er zijn uitzonderingen op de regel dat je altijd een notaris nodig hebt. In tijden van oorlog kan een militair bijvoorbeeld een testament maken ten overstaan van een officier.

Wie zijn de erfgenamen van een alleenstaande?

Als je geen partner of afstammelingen nalaat, zijn je ouders, broers en zusters erfgenaam. Een halfbroer of halfzus erft ook van je, maar krijgt een half erfdeel. Overlijdt een broer of zus voor jou? Dan gaat dat deel van je erfenis naar zijn of haar kinderen. Laat je in deze groep van personen geen enkele erfgenaam na? Dan gaat de erfenis naar je grootouders of hun plaatsvervullers. Onder dat laatste begrip vallen bijvoorbeeld je ooms en tantes van beide kanten of hun kinderen en kleinkinderen. Alleenstaanden zonder naaste familie benoemen meestal vrienden of goede doelen tot erfgenaam. Vaak wordt de notaris in dat geval tot executeur benoemd.

Wat kost een testament voor 1 persoon?

Je kunt al een eenvoudig testament voor 1 persoon maken vanaf een paarhonderd euro. De meeste notarissen werken met een starttarief wat hoger wordt als er veel maatwerk nodig is om bijzondere wensen vast te leggen. Het is heel normaal om bij een paar notarissen een offerte te vragen voordat je een afspraak maakt. Je kunt als alleenstaande ook online een testament opstellen. Dan moet je nog wel naar de notaris voor een handtekening maar sla je het eerste gesprek op kantoor over.

testament opmaken zonder notaris voorbeeld

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven