Voorbeeld testament herroepen

Met het voorbeeld hieronder kun je een testament herroepen. Bij de genummerde opties is het de bedoeling dat je één kiest en de rest weg laat. Een testament laten vervallen kan alleen bij notariële akte. Je kunt het niet onderhands of online regelen. Een bezoek aan de notaris is dus nodig.

De meeste mensen maken liever een compleet nieuw testament. In deze video ontdek je de 7 punten die in elk testament moeten staan en welke opties je daarbij hebt.

Testament (herroeping)

Vandaag, (datum ondertekening) , verscheen voor mij, mr. (voornamen en achternaam notaris), notaris te (standplaats notaris):

mevrouw / de heer (jouw voornamen en achternaam), geboren te (je geboorteplaats) op (je geboortedatum), wonende te (het adres waar je bent ingeschreven), houder van (paspoort/rijbewijs/identiteitskaart) met nummer (nummer van je ID bewijs), ongehuwd en niet als partner geregistreerd / gehuwd / geregistreerd als partner.

De verschenen persoon verklaarde de volgende beschikkingen te maken over haar / zijn nalatenschap:

Herroeping

Optie 1: Ik herroep alle uiterste wilsbeschikkingen die ik voor vandaag heb gemaakt.

Optie 2: Ik herroep alle uiterste wilsbeschikkingen die ik voor vandaag heb gemaakt, met uitzondering van het codicil gemaakt op (datum ondertekening codicil).

Optie 3: Ik herroep de uiterste wilsbeschikking die ik heb gemaakt bij notariële akte verleden op (datum ondertekening) bij notaris (naam notaris).

Uitsluitingsclausule

Optie: Ik bepaal dat al hetgeen uit mijn nalatenschap wordt verkregen en al hetgeen daarvoor in de plaats komt door zaaksvervanging, alsmede de vruchten daarvan, niet valt in een gemeenschap van goederen ontstaan door huwelijk of geregistreerd partnerschap en niet in aanmerking mag worden genomen bij een verrekenbeding.

Slot

De verschenen persoon is aan mij, notaris, bekend. Deze akte is verleden te (standplaats notaris) op de datum in het hoofd van de akte vermeld. De verschenen persoon verklaarde van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en hiervoor tijdig van tevoren de gelegenheid te hebben gekregen. Alvorens tot het verlijden van de akte over te gaan heb ik, notaris, aan de verschenen persoon mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte en daarop een toelichting gegeven. De verschenen persoon verklaarde met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en daarna door mij, notaris, ondertekend.

voorbeeld testament herroepen
Scroll naar boven