Voorbeeld testament legaat kleinkind

Met de voorbeeld tekst hieronder kun je een legaat voor je kleinkind of kleinkinderen opnemen in je testament. Het is dus een extra clausule die je kunt toevoegen aan het concept voor je testament. Bij de genummerde opties is het de bedoeling dat je één kiest en de rest weg laat. Heb je nog wat hulp nodig bij het maken van een keuze tussen de opties? Bekijk dan deze video op YouTube met uitleg over alle opties bij het kleinkindlegaat.

Notarissen mogen zelf hun tarieven bepalen. Hierdoor zijn er grote prijsverschillen tussen notariskantoren. Het tarief voor een testament loopt uiteen van € 343 tot € 1.257 (bron). Vraag daarom altijd een paar offertes op voordat je een notaris kiest. De tarieven bij jou in de buurt vind je op deze pagina. Vul een plaatsnaam in en je ziet direct hoeveel geld je kunt besparen.

Legaat kleinkind

Optie 1: Ik legateer aan ieder kleinkind van mij een bedrag ter grootte van zijn vrijstelling voor de erfbelasting in mijn nalatenschap. Het legaat voor een kleinkind vervalt indien het mijn erfgenaam is. Optie: Het legaat bedraagt per kleinkind maximaal (invullen, bijvoorbeeld dertigduizend) euro. Als de vrijstelling hoger is dan dit bedrag, dan wordt het legaat verminderd tot precies dit maximale bedrag. Optie: De legaten bedragen voor alle kleinkinderen bij elkaar maximaal (invullen, bijvoorbeeld vijfentwintig) procent van de waarde van mijn nalatenschap. Als de legaten bij elkaar meer bedragen dan dit percentage, dan worden de legaten verminderd tot precies dit percentage.

Optie 2: Ik legateer aan ieder kleinkind van mij een bedrag ter grootte van (invullen) euro. Het legaat voor een kleinkind vervalt indien het mijn erfgenaam is.

Optie 3: Indien ik na mijn echtgenote overlijd, legateer ik aan ieder kleinkind van mij een bedrag ter grootte van zijn vrijstelling voor de erfbelasting in mijn nalatenschap. Het legaat voor een kleinkind vervalt indien het mijn erfgenaam is. Het legaat is ook van toepassing indien ik tegelijk met mijn echtgenote overlijd, maar in dat geval wordt het legaat gehalveerd zodat uit beide nalatenschappen in totaal een bedrag gelijk aan één vrijstelling wordt verkregen. Optie: Het legaat bedraagt per kleinkind maximaal (invullen, bijvoorbeeld dertigduizend) euro als ik na mijn echtgenote overlijd of (invullen, bijvoorbeeld vijftienduizend) euro als ik tegelijk met mijn echtgenote overlijd. Als de vrijstelling, respectievelijk de helft van de vrijstelling, hoger is dan dit bedrag, dan wordt het legaat verminderd tot precies dit maximale bedrag. Optie: De legaten bedragen voor alle kleinkinderen bij elkaar maximaal (invullen, bijvoorbeeld vijfentwintig) procent van de waarde van mijn nalatenschap. Als de legaten bij elkaar meer bedragen dan dit percentage, dan worden de legaten verminderd tot precies dit percentage.

Optie 1: Indien ik voor mijn echtgenote overlijd en de wettelijke verdeling van toepassing is op mijn nalatenschap, is het legaat opeisbaar op het moment dat de geldvorderingen van mijn kinderen opeisbaar worden. In alle andere gevallen is het legaat opeisbaar zes maanden na mijn overlijden.

Optie 2: Het legaat is opeisbaar zes maanden na mijn overlijden.

Optie 1: Het legaat wordt niet vermeerderd met rente.

Optie 2: Indien ik voor mijn echtgenote overlijd en de wettelijke verdeling van toepassing is, wordt het legaat vanaf het moment van mijn overlijden tot aan het moment van opeisbaarheid vermeerderd met een rente gelijk aan het percentage waarmee de geldvorderingen van mijn kinderen uit hoofde van de wettelijke verdeling worden vermeerderd. In alle andere gevallen wordt het legaat niet vermeerderd met rente. De rente is tegelijk met de hoofdsom van het legaat opeisbaar.

Optie 1: Het legaat voor mijn kleinkind komt ten laste van het erfdeel van de ouder van het betreffende kleinkind. Optie als je gehuwd bent: Indien ik voor mijn echtgenote overlijd en de wettelijke verdeling van toepassing is, betekent dit dat de geldvordering van mijn kind op mijn echtgenote wordt verlaagd met het bedrag van het legaat.

Optie 2: Het legaat voor mijn kleinkind komt ten laste van mijn gezamenlijke erfgenamen.

voorbeeld legaat

Bewind kleinkind

Ik stel een testamentair bewind in als bedoeld in artikel 4:153 van het Burgerlijk Wetboek over al hetgeen ieder kleinkind van mij als legataris of erfgenaam uit mijn nalatenschap verkrijgt. Het bewind treedt in werking op het tijdstip van mijn overlijden en eindigt op het moment dat het kind de leeftijd van (zelf invullen, bijvoorbeeld drieëntwintig) jaar bereikt. Het bewind is ingesteld in het belang van mijn kleinkind. Het bewind omvat tevens de goederen die geacht moeten worden in de plaats van een onder bewind gesteld goed te treden alsmede hetgeen de onder bewind gestelde goederen aan vruchten en andere voordelen hebben opgebracht. Mijn kleinkind heeft geen recht op uitkering van vruchten. De bewindvoerder is, zonder dat daarvoor toestemming of medewerking van mijn kleinkind is vereist, bevoegd om de aan het bewind onderworpen goederen te beheren en daarover te beschikken. De bewindvoerder is derhalve vrij om naar eigen inzicht goederen te gelde te maken en de opbrengst te (her)beleggen. Het stemrecht op aandelen komt uitsluitend toe aan de bewindvoerder. De bewindvoerder is bevoegd om de onder bewind gestelde goederen of de vruchten daarvan geheel of gedeeltelijk ter beschikking van mijn kleinkind te stellen. Ten aanzien van hetgeen op die wijze ter beschikking is gesteld, eindigt het bewind. De bewindvoerder heeft geen recht op loon.

Optie 1: Ik benoem mijn echtgenote tot bewindvoerder. Indien ik tegelijk met of na mijn echtgenote overlijd, mijn echtgenote de benoeming niet kan of wil aanvaarden of na de aanvaarding van haar taak komt te ontbreken als bewindvoerder, benoem ik in haar plaats tot (opvolgend) bewindvoerder mijn kind dat de ouder is van het betreffende kleinkind. Is dat kind overleden, dan benoem ik in zijn/haar plaats tot (opvolgend) bewindvoerder de andere ouder van het betreffende kleinkind, mits de samenwoning, het huwelijk of geregistreerd partnerschap van mijn overleden kind met de andere ouder van mijn kleinkind is geëindigd door het overlijden van mijn kind. Heeft geen enkele van deze benoemingen effect of komt de laatste van de hiervoor benoemde bewindvoerders te ontbreken, dan benoem ik tot zelfstandig bevoegde (opvolgende) bewindvoerders ieder van mijn overige kinderen. Een in functie zijnde bewindvoerder is bevoegd om uit voorzorg bij notariële akte een opvolger te benoemen voor het geval hij of zij als bewindvoerder komt te ontbreken. Daarbij mag worden afgeweken van de door mij in deze uiterste wilsbeschikking bepaalde opvolging.

Optie 2: Ik benoem tot bewindvoerder mijn kind dat de ouder is van het betreffende kleinkind. Is dat kind overleden, dan benoem ik in zijn/haar plaats tot (opvolgend) bewindvoerder de andere ouder van het betreffende kleinkind, mits de samenwoning, het huwelijk of geregistreerd partnerschap van mijn overleden kind met de andere ouder van mijn kleinkind is geëindigd door het overlijden van mijn kind. Hebben beide benoemingen geen effect of komt de laatste van de hiervoor benoemde bewindvoerders te ontbreken, dan benoem ik tot zelfstandig bevoegde (opvolgende) bewindvoerders ieder van mijn overige kinderen. Een in functie zijnde bewindvoerder is bevoegd om uit voorzorg bij notariële akte een opvolger te benoemen voor het geval hij of zij als bewindvoerder komt te ontbreken. Daarbij mag worden afgeweken van de door mij in deze uiterste wilsbeschikking bepaalde opvolging.

Optie 3: Ik benoem tot bewindvoerder de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum). Een in functie zijnde bewindvoerder is bevoegd om uit voorzorg bij notariële akte een opvolger te benoemen voor het geval hij of zij als bewindvoerder komt te ontbreken.

Ouderlijk vruchtgenot

Optie bij gescheiden kind: Ten aanzien van mijn kleinkind (naam invullen) bepaal ik dat de ouders van dit kleinkind niet het ouderlijk vruchtgenot hebben van hetgeen dit kleinkind als legataris of erfgenaam uit mijn nalatenschap verkrijgt en hetgeen hiervoor door zaaksvervanging in de plaats komt.

voorbeeld testament legaat kleinkind

Veelgestelde vragen:

Wat is een kleinkind legaat?

Een kleinkind legaat houdt normaal gezien in dat je de kinderen tot erfgenaam benoemt en aan ieder kleinkind een vast bedrag in geld nalaat. Dit bedrag wordt betaald uit de erfdelen van de kinderen.

Wanneer is een legaat voor het kleinkind opeisbaar?

Het testament bepaalt wanneer het legaat voor het kleinkind opeisbaar is. Het is gebruikelijk dat de kleinkinderen hun deel pas krijgen na het overlijden van de langstlevende. Eerder kan ook, bijvoorbeeld op het moment dat de langstlevende naar het verpleeghuis gaat.

Is een kleinkind legaat vrij van recht?

Vrij van recht is alleen van belang als het legaat hoger is dan de vrijstelling voor de erfbelasting. In de praktijk kiest bijna niemand daarvoor omdat je kleinkind boven de vrijstelling meteen 18% erfbelasting betaalt. Geef je wel een groter bedrag aan je kleinkind? Dan houdt vrij van recht in dat je kleinkind het bedrag netto ontvangt en dat je kind de erfbelasting betaalt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven