Voorbeeld testament kinderloos echtpaar

Het voorbeeld testament hieronder is bedoeld voor een kinderloos echtpaar. Als de opties genummerd zijn, dan is het de bedoeling dat je één kiest en de rest weg laat. Stellen zonder kinderen kiezen vaker voor een legaat. In deze video op YouTube ontdek je 10 soorten legaten die je kunt opnemen in een testament.

Notarissen mogen zelf hun tarieven bepalen. Hierdoor zijn er grote prijsverschillen tussen notariskantoren. Het tarief voor twee testamenten loopt uiteen van € 505 tot € 1.431 (bron). Vraag daarom altijd een paar offertes op voordat je een notaris kiest. De tarieven bij jou in de buurt vind je op deze pagina. Vul een plaatsnaam in en je ziet direct hoeveel geld je kunt besparen.

Testament

Vandaag, (datum ondertekening) , verscheen voor mij, mr. (voornamen en achternaam notaris), notaris te (standplaats notaris):

de heer (jouw voornamen en achternaam), geboren te (je geboorteplaats) op (je geboortedatum), wonende te (het adres waar je bent ingeschreven), gehuwd met (voornamen en achternaam echtgenote).

De verschenen persoon verklaarde de volgende beschikkingen te maken over zijn nalatenschap:

Herroeping

Optie 1: Ik herroep alle uiterste wilsbeschikkingen die ik voor vandaag heb gemaakt.

Optie 2: Ik herroep alle uiterste wilsbeschikkingen die ik voor vandaag heb gemaakt, met uitzondering van het codicil gemaakt op (datum ondertekening codicil).

Rechtskeuze

Ik bepaal dat het Nederlandse recht van toepassing is op mijn gehele erfopvolging.

Overlijden voor echtgenote

Ik benoem mijn echtgenote tot mijn enige erfgenaam. De vordering van een eventuele legitimaris is pas opeisbaar na het overlijden van mijn echtgenote.

Overlijden tegelijk met of na echtgenote

Optie 1 beide families zijn erfgenaam: Indien ik tegelijk met mijn echtgenote overlijd of na mijn echtgenote overlijd terwijl ik als enige erfgenaam tot haar nalatenschap werd geroepen, benoem ik tot mijn enige erfgenamen:

  • voor de ene helft van mijn nalatenschap: de door de wet als erfgenamen tot mijn nalatenschap geroepen bloedverwanten naar evenredigheid van ieders aandeel bij versterf;
  • voor de andere helft van mijn nalatenschap: de bloedverwanten die door de wet als erfgenamen tot de nalatenschap van mijn echtgenote worden geroepen (bij gelijktijdig overlijden) of zouden zijn geroepen indien mijn echtgenote gelijktijdig met mij was overleden (indien ik na mijn echtgenote overlijd), in beide gevallen naar evenredigheid van ieders aandeel bij versterf.

Optie 2 één persoon bij naam genoemd: Indien ik tegelijk met of na mijn echtgenote overlijd, mijn echtgenote mijn nalatenschap verwerpt, onwaardig is, ons huwelijk is ontbonden door echtscheiding of ten tijde van mijn overlijden sprake is van een scheiding van tafel en bed, benoem ik tot mijn enige erfgenaam: de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum). Indien hij/zij tegelijk met mij of voor mij overlijdt, onwaardig is of verwerpt, vindt plaatsvervulling toepassing voor de delen en op de wijze als bepaald in de erfopvolging bij versterf.

Optie 3: meerdere personen bij naam genoemd: Indien ik tegelijk met of na mijn echtgenote overlijd, mijn echtgenote mijn nalatenschap verwerpt, onwaardig is, ons huwelijk is ontbonden door echtscheiding of ten tijde van mijn overlijden sprake is van een scheiding van tafel en bed, benoem ik tot mijn enige erfgenamen:

  • voor (invullen) procent van mijn nalatenschap: de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum);
  • voor (invullen) procent van mijn nalatenschap: de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum);
  • voor (invullen) procent van mijn nalatenschap: de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum).

Indien een van hen tegelijk met mij of voor mij overlijdt, onwaardig is of verwerpt, vindt plaatsvervulling toepassing voor de delen en op de wijze als bepaald in de erfopvolging bij versterf. Bij ontbreken van plaatsvervullers wast het vrijvallende erfdeel aan bij de overige erfgenamen, naar evenredigheid van ieders erfdeel.

Optie 4 een goed doel: Indien ik tegelijk met of na mijn echtgenote overlijd, mijn echtgenote mijn nalatenschap verwerpt, onwaardig is, ons huwelijk is ontbonden door echtscheiding of ten tijde van mijn overlijden sprake is van een scheiding van tafel en bed, benoem ik tot mijn enige erfgenaam: de stichting (invullen), statutair gevestigd te (invullen), kantoorhoudende te (invullen), ingeschreven in het handelsregister onder nummer (invullen).

Optie 5 meerdere goede doelen: Indien ik tegelijk met of na mijn echtgenote overlijd, mijn echtgenote mijn nalatenschap verwerpt, onwaardig is, ons huwelijk is ontbonden door echtscheiding of ten tijde van mijn overlijden sprake is van een scheiding van tafel en bed, benoem ik tot mijn enige erfgenamen:

  • voor (invullen) procent van mijn nalatenschap: de stichting (invullen), statutair gevestigd te (invullen), kantoorhoudende te (invullen), ingeschreven in het handelsregister onder nummer (invullen);
  • voor (invullen) procent van mijn nalatenschap: de stichting (invullen), statutair gevestigd te (invullen), kantoorhoudende te (invullen), ingeschreven in het handelsregister onder nummer (invullen);
  • voor (invullen) procent van mijn nalatenschap: de stichting (invullen), statutair gevestigd te (invullen), kantoorhoudende te (invullen), ingeschreven in het handelsregister onder nummer (invullen).

Indien een stichting niet meer bestaat op het moment van mijn overlijden of mijn nalatenschap verwerpt, dan wast het vrijvallende erfdeel aan bij de andere erfgenamen naar evenredigheid van de erfdelen. Indien een stichting van naam is gewijzigd of is gefuseerd met een andere rechtspersoon, dan blijft de erfstelling van kracht (ingeval van fusie ten behoeve van de verkrijgende rechtspersoon) mits de stichting na de naamswijziging of fusie nog steeds hetzelfde doel (mede) nastreeft.

Legaten

Optie: Indien ik na mijn echtgenote overlijd, legateer ik aan de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum) een bedrag groot (invullen) euro. Dit legaat is opeisbaar zes maanden na mijn overlijden, tot welk moment er geen rente is verschuldigd. Het legaat is niet vrij van erfbelasting. Indien ik tegelijk met mijn echtgenote overlijd, is het legaat ook van toepassing maar wordt het bedrag gehalveerd zodat de legataris uit onze beide nalatenschappen in totaal hetzelfde bedrag erft.

Optie: Indien ik na mijn echtgenote overlijd, legateer ik aan (invullen) mijn inboedel, waaronder ik versta de meubilering en stoffering van mijn woning, huishoudelijke apparatuur en verdere huisraad. Onder dit legaat vallen niet mijn sieraden, kleding, voertuigen, administratie, laptop, smartphone, gegevensdragers, kunst, foto’s, papieren en gedenkstukken. Het legaat is niet vrij van erfbelasting. De kosten voor afgifte van het legaat komen voor rekening van de legataris. Indien ik tegelijk met mijn echtgenote overlijd, is het legaat ook van toepassing maar ziet het op mijn aandeel in de inboedel.

Optie: Indien ik na mijn echtgenote overlijd, legateer ik aan (invullen) alle roerende zaken die ik nalaat, waaronder mijn inboedel, sieraden, voertuigen, kunst en foto’s. Onder dit legaat vallen niet mijn administratie, laptop, smartphone, gegevensdragers en papieren. Het legaat is niet vrij van erfbelasting. De kosten voor afgifte van het legaat komen voor rekening van de legataris. Indien ik tegelijk met mijn echtgenote overlijd, is het legaat ook van toepassing maar ziet het op mijn aandeel in de hiervoor bedoelde zaken.

Uitvaartwensen

Notarissen krijgen regelmatig het verzoek om uitvaartwensen op te nemen in een testament. Het is een misverstand om te denken dat je hiervoor naar de notaris moet. Je kunt dit ook zelf regelen. Veel mensen weten niet dat dit tegenwoordig zelfs online kan. Op deze website kun je gratis je uitvaartwensen vastleggen.

Executeur

Optie 1: Ik benoem mijn echtgenote tot executeur. Indien ik tegelijk met of na mijn echtgenote overlijd, zij de benoeming niet kan of wil aanvaarden of na de aanvaarding van haar taak komt te ontbreken als executeur, benoem ik in haar plaats tot (opvolgende) executeur de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum). Mijn echtgenote heeft als executeur geen recht op loon. Indien mijn echtgenote geen executeur is, heeft de opvolgend executeur recht op een loon van (invullen) euro en recht op vergoeding van onkosten. Een executeur is bevoegd om bij notariële akte een executeur aan zich toe te voegen of in zijn plaats te stellen. Indien alle benoemde executeurs komen te ontbreken, is de kantonrechter op verzoek van een belanghebbende bevoegd om een vervanger te benoemen.

Optie 2: Ik benoem mijn echtgenote tot executeur. Indien ik tegelijk met of na mijn echtgenote overlijd, zij de benoeming niet kan of wil aanvaarden of na de aanvaarding van haar taak komt te ontbreken als executeur, benoem ik in haar plaats tot (opvolgende) executeur mr. (voornamen en achternaam notaris), notaris te (standplaats notaris) of zijn/haar waarnemer of ambtsopvolger. Mijn echtgenote heeft als executeur geen recht op loon. Indien de notaris executeur is heeft hij/zij recht op een loon op basis van zijn/haar gebruikelijke uurtarief plus omzetbelasting. Ook heeft de notaris recht op vergoeding van onkosten. Een executeur is bevoegd om bij notariële akte een executeur aan zich toe te voegen of in zijn plaats te stellen. Indien alle benoemde executeurs komen te ontbreken, is de kantonrechter op verzoek van een belanghebbende bevoegd om een vervanger te benoemen.

Afwikkelingsbewind

Optie: Indien ik tegelijk met of na mijn echtgenote overlijd, stel ik een afwikkelingsbewind in over mijn nalatenschap en benoem ik de executeur tot afwikkelingsbewindvoerder. Het afwikkelingsbewind is ingesteld in het gemeenschappelijk belang van mijn erfgenamen om te komen tot een goede afwikkeling van mijn nalatenschap. De afwikkelingsbewindvoerder is bevoegd tot volledige vereffening van mijn nalatenschap met uitkering van het saldo aan mijn erfgenamen. In dat kader is de afwikkelingsbewindvoerder zelfstandig bevoegd om goederen van mijn nalatenschap te verkopen en te leveren, zoals registergoederen en effecten, zonder dat daarvoor medewerking of toestemming van de erfgenamen of een machtiging van de kantonrechter is vereist. Het afwikkelingsbewind eindigt zodra mijn nalatenschap is afgewikkeld doch uiterlijk een jaar en zes maanden nadat de executeur mijn nalatenschap in beheer heeft kunnen nemen. De afwikkelingsbewindvoerder heeft recht op vergoeding van onkosten. Optie 1: De afwikkelingsbewindvoerder ontvangt geen loon. Optie 2: De afwikkelingsbewindvoerder heeft recht op een loon op basis van zijn/haar gebruikelijke uurtarief plus omzetbelasting.

erfgenamen kinderloos echtpaar

Speciale wensen

Voor het geval ik tegelijk met of na mijn echtgenote overlijd, geef ik het volgende te kennen:

Optie: De executeur/afwikkelingsbewindvoerder draagt zorg voor de ontruiming van de woning en maakt de tot mijn nalatenschap behorende roerende zaken te gelde, waarna de opbrengst aan de erfgenamen toekomt. Resterende inboedel mag de executeur/afwikkelingsbewindvoerder “om niet” aanbieden aan een kringloopwinkel. Van deze instructies zijn uitgezonderd de zaken die ik eventueel bij codicil heb gelegateerd.

Optie: Ik wil niet dat mijn bloedverwanten of andere natuurlijke personen roerende zaken uit mijn nalatenschap verkrijgen, onder welke titel dan ook. De executeur draagt zorg voor vernietiging van foto’s, gedenkstukken, papieren en gegevensdragers.

Optie Mijn online profielen moeten na mijn overlijden worden verwijderd. Voor zover mogelijk heb ik al ingesteld dat dit automatisch gebeurt zodra de executeur mijn overlijden meldt bij de betreffende website.

Optie: Mijn online profielen moeten na mijn overlijden worden veranderd in een herinneringspagina. Voor zover mogelijk heb ik al ingesteld dat dit automatisch gebeurt zodra de executeur mijn overlijden meldt bij de betreffende website.

Optie: Mijn begrafenis/crematie wordt verzorgd door (invullen). Ik heb mijn uitvaartwensen schriftelijk vastgelegd en een kopie hiervan in bewaring gegeven aan (invullen).

Uitsluitingsclausule

Ik bepaal dat al hetgeen uit mijn nalatenschap wordt verkregen en al hetgeen daarvoor in de plaats komt door zaaksvervanging, alsmede de vruchten daarvan, niet valt in een gemeenschap van goederen ontstaan door huwelijk of geregistreerd partnerschap en niet in aanmerking mag worden genomen bij een verrekenbeding.

Slot

De verschenen persoon is aan mij, notaris, bekend. Deze akte is verleden te (standplaats notaris) op de datum in het hoofd van de akte vermeld. De verschenen persoon verklaarde van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en hiervoor tijdig van tevoren de gelegenheid te hebben gekregen. Alvorens tot het verlijden van de akte over te gaan heb ik, notaris, aan de verschenen persoon mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte en daarop een toelichting gegeven. De verschenen persoon verklaarde met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en daarna door mij, notaris, ondertekend.

voorbeeld testament kinderloos echtpaar

Veelgestelde vragen:

Wie zijn mijn erfgenamen als ik geen kinderen heb?

Als je geen kinderen hebt, kun je nog wel een erfgenaam in de eerste groep nalaten. Want je echtgenoot of geregistreerd partner valt ook in de eerste groep erfgenamen. Pas als je in de eerste groep van erfgenamen niemand achterlaat, kom je toe aan de tweede groep. Deze bestaat uit je ouders, broers en zusters. Een halfbroer of halfzus erft ook mee in die groep, maar krijgt een half erfdeel.

Wie erft van een kinderloos echtpaar?

Als een kinderloos echtpaar geen testament heeft, gaat de erfenis eerst naar de langstlevende en daarna naar zijn of haar familie. De familie van degene die het eerste overleed, erft dus niks op het moment dat de laatste sterft. Als je tegelijk overlijdt, dan erf je niet van elkaar en gaat ieders erfenis wel naar de eigen familie. Stellen zonder kinderen benoemen vaak beide families tot erfgenaam, ongeacht de volgorde van overlijden. Of ze wijzen een goed doel aan als erfgenaam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven