Voorbeeld levenstestament alleenstaande zonder kinderen

Het voorbeeld levenstestament hieronder is bedoeld voor een alleenstaande zonder kinderen. Als de opties genummerd zijn, dan is het de bedoeling dat je één kiest en de rest weg laat. Wil je het simpel houden? Kies dan steeds de eerste optie. Heb je nog wat hulp nodig bij het opstellen van je levenstestament? Bekijk dan deze video op YouTube met uitleg over alle opties in je levenstestament.

Notarissen mogen zelf hun tarieven bepalen. Hierdoor zijn er grote prijsverschillen tussen notariskantoren. Het tarief voor een levenstestament loopt uiteen van € 331 tot € 877 (bron). Vraag daarom altijd een paar offertes op voordat je een notaris kiest. De tarieven bij jou in de buurt vind je op deze pagina. Vul een plaatsnaam in en je ziet direct hoeveel geld je kunt besparen.

Levenstestament

Vandaag, (datum ondertekening) , verscheen voor mij, mr. (voornamen en achternaam notaris), notaris te (standplaats notaris):

de heer/mevrouw (jouw voornamen en achternaam), geboren te (je geboorteplaats) op (je geboortedatum), wonende te (het adres waar je bent ingeschreven), ongehuwd en niet als partner geregistreerd, hierna ook te noemen: “de volmachtgever”.

De verschenen persoon verklaarde het volgende:

Algemene volmacht

Optie 1 gevolmachtigde: Ik verleen hierbij een algemene volmacht aan de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum), hierna ook te noemen: “de gevolmachtigde”.

Optie 2 gevolmachtigden: Ik verleen hierbij een algemene volmacht aan:

 1. de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum);
 2. de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum);

hierna, zowel tezamen als ieder van hen afzonderlijk, ook te noemen: “de gevolmachtigde”.

Herroeping

Ik herroep alle algemene volmachten die ik voor vandaag bij notariële akte heb verleend.

Doel van dit levenstestament

Optie 1 volmacht gaat direct in: Ik verleen deze algemene volmacht uit voorzorg voor iedere situatie waarin ik mijzelf niet kan vertegenwoordigen. De volmacht is vooral bedoeld voor het geval ik niet meer wilsbekwaam ben. De volmacht blijft dus van kracht op het moment dat ik zelf niet meer in staat ben om mijn belangen op een juiste wijze te behartigen en ik niet meer in staat ben om mijn wil te verklaren. Ik ben mij ervan bewust dat ik in die situatie de volmacht niet meer kan intrekken en het gebruik van de volmacht ook niet meer kan controleren.

Optie 2 volmacht gaat pas in bij wilsonbekwaamheid: Ik verleen deze algemene volmacht uit voorzorg voor de situatie dat ik mijzelf niet meer kan vertegenwoordigen doordat ik niet meer wilsbekwaam ben. De volmacht wordt pas van kracht op het moment dat ik zelf niet meer in staat ben om mijn belangen op een juiste wijze te behartigen en ik niet meer in staat ben om mijn wil te verklaren. Ik ben mij ervan bewust dat ik in die situatie de volmacht niet meer kan intrekken en het gebruik van de volmacht ook niet meer kan controleren.

Ingangsdatum volmacht

Optie 1 volmacht gaat direct in: De volmacht gaat direct in en kan worden uitgeoefend vanaf het moment van ondertekening van deze akte.

Optie 2 volmacht gaat pas in bij wilsonbekwaamheid: De volmacht gaat pas in en kan dus pas worden uitgeoefend op het moment dat een arts schriftelijk heeft verklaard dat ik wilsonbekwaam ben. Met wilsonbekwaam bedoel ik dat ik niet meer in staat ben tot een redelijke waardering van mijn belangen. Deze verklaring moet worden afgegeven door een onafhankelijke en ter zake deskundige arts.

Zelfstandig of gezamenlijk bevoegd

Neem één van deze vier opties op als je twee gevolmachtigden benoemt:

Optie 1: De gevolmachtigden zijn bevoegd om gezamenlijk te handelen. Voor wat betreft de bankzaken en financiën mogen de gevolmachtigden van de gezamenlijke bevoegdheid afwijken door middel van een ondervolmacht zoals hierna onder “bankzaken” is omschreven. Daarmee kunnen zij elkaar of één van hen zelfstandig bevoegd maken. Als de volmacht ten aanzien van één gevolmachtigde eindigt, is de andere gevolmachtigde vanaf dat moment zelfstandig bevoegd.

Optie 2: De gevolmachtigden zijn ieder zelfstandig bevoegd. De gevolmachtigden zijn niet bevoegd om de algemene volmacht aan elkaar te herroepen.

Optie 3: De zelfstandige volmacht aan de onder 1 genoemde gevolmachtigde gaat direct in en kan worden uitgeoefend vanaf het moment van ondertekening van deze akte. De zelfstandige volmacht aan de onder 2 genoemde gevolmachtigde gaat pas in en kan dus pas worden uitgeoefend op het moment dat de volmacht aan de onder 1 genoemde gevolmachtigde eindigt. De onder 1 genoemde gevolmachtigde is niet bevoegd om de algemene volmacht aan de onder 2 genoemde gevolmachtigde te herroepen.

Optie 4: De zelfstandige volmacht aan de onder 1 genoemde gevolmachtigde gaat pas in en kan dus pas worden uitgeoefend vanaf het moment dat ik wilsonbekwaam ben, vast te stellen zoals hiervoor omschreven. De zelfstandige volmacht aan de onder 2 genoemde gevolmachtigde gaat pas in en kan dus pas worden uitgeoefend op het moment dat de volmacht aan de onder 1 genoemde gevolmachtigde eindigt en mits ik wilsonbekwaam ben, vast te stellen zoals hiervoor omschreven. De onder 1 genoemde gevolmachtigde is niet bevoegd om de algemene volmacht aan de onder 2 genoemde gevolmachtigde te herroepen.

Omvang volmacht

De algemene volmacht omvat al mijn zaken en alle rechtshandelingen op ieder rechtsgebied. De volmacht strekt zich ook uit tot daden van beschikking. Indien ik betrokken ben bij een rechtspersoon, omvat de volmacht ook mijn vertegenwoordiging in iedere hoedanigheid die ik met betrekking tot die rechtspersoon kan hebben, zoals bestuurder, aandeelhouder, certificaathouder, lid, vennoot of gevolmachtigde, zonder met deze opsomming enige hoedanigheid te willen uitsluiten. Ten aanzien van een aantal onderwerpen zijn in deze volmacht bijzondere bepalingen opgenomen, zonder daarmee enige bevoegdheid te willen uitsluiten. De gevolmachtigde is dus ook bevoegd ten aanzien van onderwerpen die niet uitdrukkelijk zijn genoemd.

Bankzaken

De gevolmachtigde is bevoegd om mijn bankzaken en financiën te regelen en mij daarbij te vertegenwoordigen bij banken, verzekeraars en andere financiële instellingen.

 • De volmacht omvat het gebruik – op alle mogelijke manieren – van al mijn bankrekeningen. Dat zijn alle rekeningen die (mede) op mijn naam bij een financiële instelling worden aangehouden, zoals betaal- en spaarrekeningen, beleggingsrekeningen en bankspaarrekeningen. Met gebruik bedoel ik alle bankzaken die ik met mijn rekeningen mag doen, zoals geld opnemen, betalingen verrichten aan derden en het gebruik van een eventueel krediet op de rekening. Onder gebruik valt ook het online gebruik, bijvoorbeeld via de mobiele telefoon of tablet. De gevolmachtigde is bevoegd de daarvoor benodigde overeenkomsten te ondertekenen. Ook mag hij rekeningen opheffen en op mijn naam nieuwe rekeningen openen.
 • De gevolmachtigde mag zich toegang verschaffen tot mijn safeloket, deze opzeggen, een nieuw safeloket huren en alle daaraan verbonden rechten uitoefenen.
 • De gevolmachtigde mag aandelen, staatsleningen en andere obligaties en in het algemeen alle beursgenoteerde fondsen verkrijgen en vervreemden, op fondsen inschrijven en het beleggingsconcept en/of het risicoprofiel wijzigen. De gevolmachtigde mag bedragen te leen opnemen en te leen verstrekken, kredietfaciliteiten afsluiten en gebruiken, tot zekerheid van de voldoening van leningen en kredieten, hypotheekrechten en pandrechten vestigen en in het algemeen alle zekerheden, welke dan ook, verschaffen of bedingen, waaronder begrepen het bedingen van hoofdelijkheid.
 • De gevolmachtigde mag verzekeringsovereenkomsten afsluiten en opzeggen.

Ik realiseer mij dat een bank of andere financiële instelling geen toezicht houdt op de gevolmachtigde. De bank mag erop vertrouwen dat de gevolmachtigde handelt in overeenstemming met de bevoegdheden die hij heeft in het kader van de volmacht.

Optie bij twee gezamenlijk bevoegde gevolmachtigden: Voor het behartigen van mijn bankzaken en financiën kunnen de gevolmachtigden elkaar over en weer een ondervolmacht verlenen zodat één van hen of ieder van hen zelfstandig bevoegd is. Alle bepalingen die gelden voor de algemeen gevolmachtigde zijn van overeenkomstige toepassing op de ondergevolmachtigde, met dien verstande dat het de ondergevolmachtigde niet is toegestaan om wederom ondervolmacht te verlenen en dat de ondervolmacht ook eindigt zodra de algemene volmacht eindigt aan degene die de ondervolmacht verleende.

Beheer en administratie

De gevolmachtigde is bevoegd om mijn administratie te voeren en mijn vermogen te beheren. In dat kader mag de gevolmachtigde:

 • roerende en onroerende zaken huren, verhuren, pachten of verpachten;
 • vergaderingen van vennootschappen en verenigingen bijwonen, daarin namens mij optreden en mijn functies vervullen, stemrecht uitoefenen en notulen ondertekenen;
 • mij vertegenwoordigen bij de overheid en in dat kader aangiften ondertekenen, belastingen en heffingen voldoen, bezwaar‑ en verzoekschriften indienen, uitstel van betaling vragen en zekerheid verlenen;
 • financiële gegevens opvragen en inzien;
 • toegang hebben tot mijn e-mail en gebruik maken van alle vormen van elektronische dienstverlening;
 • mij vertegenwoordigen bij verzekeringsmaatschappijen en verzekeringsovereenkomsten aangaan en opzeggen.

Belegging en beschikking

De gevolmachtigde is bevoegd om:

 • registergoederen (zoals mijn woning) te verkopen en leveren of te kopen en in levering te aanvaarden;
 • beperkte rechten (zoals een hypotheekrecht of pandrecht) te vestigen, wijzigen, op te zeggen of daarvan afstand te doen;
 • erfstellingen of legaten zuiver of beneficiair te aanvaarden of te verwerpen;
 • onverdeeldheden (zoals een erfenis) waarin ik gerechtigd ben te verdelen of zulks in rechte te vorderen;
 • mij in rechte te vertegenwoordigen, zich van rechtskundige bijstand te voorzien, alle processuele handelingen en alle executiemaatregelen ten uitvoering te leggen of te vorderen;
 • vaststellingsovereenkomsten aan te gaan, schikkingen te treffen, mediators, arbiters of bindend adviseurs te benoemen.

Schenkingen

Optie 1: De gevolmachtigde is niet bevoegd om giften of schenkingen te doen.

Optie 2: Als ik zelf gewend ben om periodiek kleine schenkingen te doen aan goede doelen, dan mag de gevolmachtigde daarmee doorgaan. De gevolmachtigde is niet bevoegd tot het doen van andere schenkingen of giften.

Optie 3: Op het moment dat ik niet meer wilsbekwaam ben en definitief ben opgenomen in een verpleeghuis, is de gevolmachtigde bevoegd om grote schenkingen te doen aan degenen die op grond van mijn laatste testament als erfgenamen tot mijn nalatenschap zullen worden geroepen bij mijn overlijden. Deze schenkingen moeten worden gedaan in dezelfde verhouding waarin zij door mij tot erfgenaam zijn benoemd. Als ik zelf gewend ben om periodiek kleine schenkingen te doen aan goede doelen, dan mag de gevolmachtigde daarmee doorgaan. De gevolmachtigde is niet bevoegd tot het doen van andere schenkingen of giften.

Medische aangelegenheden

De gevolmachtigde is bevoegd om in de behandelingsrelatie met medische hulpverleners mijn belangen als patiënt te behartigen.

 • Indien ik niet meer in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van mijn belangen, is de gevolmachtigde bevoegd om in mijn plaats op te treden en moeten de verplichtingen die voor een hulpverlener uit de wet jegens mij als patiënt voortvloeien, door de hulpverlener worden nagekomen jegens de gevolmachtigde.
 • De gevolmachtigde mag namens mij beslissen over het al dan niet aanvangen met, wijzigen van, doorgaan met of staken van een voorgenomen onderzoek of een voorgestelde behandeling. Ik wil bij dergelijke beslissingen zoveel mogelijk worden betrokken.
 • De volmacht ziet ook op paramedische aangelegenheden en beslissingen over plaatsing in en overplaatsing van en naar medische  en/of verzorgingsinstellingen.
 • Ik geef mijn behandelende artsen en andere hulpverleners toestemming om aan de gevolmachtigde medische inlichtingen te verstrekken over mij en inzage in of een afschrift te geven van mijn medische gegevens of mijn medisch dossier (ook na mijn overlijden).

De volmacht voor medische aangelegenheden eindigt niet door een faillissement of schuldsanering.

Wilsverklaring

Optie 1: Ik heb (nog) geen wilsverklaring omtrent mijn levenseinde gemaakt.

Optie 2: Ik heb een onderhandse wilsverklaring omtrent mijn levenseinde gemaakt op (datum invullen). Het origineel bevindt zich (plek invullen) en ik heb een kopie afgegeven aan (persoon invullen).

Optie 3: Je eigen tekst voor een behandelverbod / euthanasieverzoek / levenswensverklaring.

Wil je iets vastleggen over je uitvaart? Hiervoor heb je geen notaris nodig. Veel mensen weten niet dat je dit tegenwoordig ook online kunt regelen. Het vastleggen van je uitvaartwensen kan gratis op deze website.

Optreden als wederpartij en het doorgeven van de volmacht

Een gevolmachtigde is wanneer nodig bevoegd om als wederpartij van mij op te treden. Een gevolmachtigde is bevoegd om een bijzondere ondervolmacht te verlenen, bijvoorbeeld voor de verkoop of levering van een registergoed of het beneficiair aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap. De algemene volmacht kan in zijn geheel bij notariële akte aan een ander worden verleend indien dit noodzakelijk is en ik zelf niet in staat ben een voorziening te treffen. Indien er meerdere, gezamenlijk bevoegde gevolmachtigden in functie zijn, kan de algemene volmacht alleen door alle gevolmachtigden gezamenlijk worden verleend aan een ander.

Beloning en onkosten

De gevolmachtigde heeft geen recht op loon maar wel recht op vergoeding van eventuele onkosten.

Bewind, curatele, mentorschap

Indien ondanks deze volmacht een bewind, curatele of mentorschap wordt ingesteld, is het mijn wens dat mijn gevolmachtigde (of één van mijn gevolmachtigden) tot bewindvoerder, curator of mentor wordt benoemd.

Rekening en verantwoording

De gevolmachtigde moet jaarlijks rekening en verantwoording aan mij afleggen over het voorafgaande jaar. Na goedkeuring zal ik de gevolmachtigde decharge verlenen. Indien ik niet meer wilsbekwaam ben, zal de gevolmachtigde na mijn overlijden rekening en verantwoording moeten afleggen aan mijn erfgenamen over de tussenliggende periode.

Einde volmacht

De volmacht eindigt:

 1. door mijn overlijden, ondercuratelestelling, faillissement of het ten aanzien van mij van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;
 2. door de dood, de ondercuratelestelling, het faillissement van de gevolmachtigde of het ten aanzien van de gevolmachtigde van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;
 3. door herroeping door mij persoonlijk;
 4. door opzegging door de gevolmachtigde;
 5. op het moment dat de gevolmachtigde niet meer wilsbekwaam is.

In de hiervoor onder 2 tot en met 5 bedoelde gevallen kan de volmacht ten aanzien van iedere gevolmachtigde afzonderlijk eindigen.

Wijze van herroeping

Het origineel van deze akte wordt door de notaris bewaard. Indien de volmacht wordt herroepen of opgezegd, zal ik daarvan schriftelijk mededeling doen aan de notaris die deze akte in bewaring heeft. De herroeping of opzegging zal door de notaris worden aangetekend op de originele akte en worden ingeschreven bij het Centraal Levenstestamentenregister.

Afgifte afschriften en bevestiging van de volmacht door de notaris

De notaris mag een afschrift van de volmacht afgeven aan mijn gevolmachtigde. De notaris mag een afschrift van de volmacht afgeven aan derden, mits ik of mijn gevolmachtigde daarvoor toestemming geef(t) aan de notaris. Ik geef toestemming aan de notaris om derden die daarom vragen te informeren over het bestaan van de volmacht en het einde van de volmacht. Wanneer de notaris gevraagd wordt om een nieuw afschrift te geven of een notariële akte op te stellen waarbij het bestaan van de volmacht wordt bevestigd, dan komen de kosten daarvan voor mijn rekening en moet de gevolmachtigde deze voldoen uit mijn vermogen.

Levenstestamentenregister

Optie 1: Ik geef opdracht aan de notaris om de volgende gegevens van mij in te schrijven in het Centraal Levenstestamentenregister (hierna: “CLTR”):

 • mijn volledige naam, geboortedatum en geboorteplaats;
 • de identificerende gegevens van deze notariële akte;
 • een korte aanduiding van het soort verklaringen in deze akte.

Het CLTR wordt gehouden door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (hierna: “KNB”), thans gevestigd te Spui 184, 2511 BW Den Haag, of een door de KNB aan te wijzen (rechts)persoon. Ik geef toestemming aan de KNB, de houder van het CLTR, om deze gegevens op te nemen in het register en daaruit inlichtingen te geven aan Nederlandse notariskantoren, of aan de kantonrechter of de arts die deze informatie nodig heeft om rekening te kunnen houden met mijn wensen. Ik geef ook toestemming aan de notaris om mijn verklaringen in deze alinea aan de houder van het CLTR te geven. Ik heb de privacyverklaring van het CLTR kunnen lezen voordat ik deze toestemming heb gegeven.

Optie 2: Ik geef geen opdracht om deze akte in te schrijven bij het Centraal Levenstestamentenregister.

Slot

De verschenen persoon is aan mij, notaris, bekend. Deze akte is verleden te (standplaats notaris) op de datum in het hoofd van de akte vermeld. De verschenen persoon verklaarde van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en hiervoor tijdig van tevoren de gelegenheid te hebben gekregen. Alvorens tot het verlijden van de akte over te gaan heb ik, notaris, aan de verschenen persoon mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte en daarop een toelichting gegeven. De verschenen persoon verklaarde met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en daarna door mij, notaris, ondertekend.

voorbeeld levenstestament alleenstaande zonder kinderen

Veelgestelde vragen:

Wat zijn de nadelen van een levenstestament?

Een levenstestament heeft een paar nadelen. De eerste is dat het geld kost en dat je het misschien voor niks regelt. Want als je tot aan je overlijden wilsbekwaam en mobiel blijft, heb je nooit een gevolmachtigde nodig. Een tweede nadeel is dat er geen wettelijk toezicht is op de gevolmachtigde. Als je liever niet hebt dat de overheid meekijkt, dan kun je dit als een voordeel zien. Maar het betekent ook dat misbruik vaak pas na het overlijden wordt ontdekt door de erfgenamen.

Wat moet er in een levenstestament staan?

In je levenstestament moet in elk geval staan wie je tot gevolmachtigde benoemt en wanneer de volmacht ingaat. De meeste mensen laten de volmacht direct ingaan. Maar je kunt de volmacht ook pas laten gelden vanaf het moment dat je wilsonbekwaam bent. Verder is het belangrijk om een reserve gevolmachtigde te benoemen voor het geval de eerste gevolmachtigde uitvalt. Denk er ook aan om iets vast te leggen over schenkingen. Wanneer je als alleenstaande zonder kinderen een levenstestament maakt, dan kan ik me voorstellen dat je niet wilt dat de gevolmachtigde bij leven je vermogen weggeeft.

Kun je zelf een levenstestament opstellen?

Er staat niet in de wet dat je voor een levenstestament naar de notaris moet. In beginsel is een zelfgemaakt levenstestament dus ook geldig. Maar in de praktijk heb je daar weinig aan. Want de meeste instanties accepteren alleen een notariële volmacht. Je kunt natuurlijk wel zelf de tekst voor je levenstestament opstellen en de notaris vragen om het samen met je te ondertekenen. Er is geen wet die zich daartegen verzet. De gemiddelde notaris doet dat liever niet, maar officieel is er niks op tegen.

Is een levenstestament wel nodig?

Veel mensen denken nog steeds dat een levenstestament niet nodig is. Als je zelf geen gevolmachtigde aanwijst en later wilsonbekwaam wordt, dan heb je inderdaad nog het wettelijke vangnet van een beschermingsbewind. Maar dat heeft een paar flinke nadelen. Allereerst kost het aanvragen daarvan geld. En als de kantonrechter een professionele bewindvoerder benoemt, moet je die ook een jaarlijkse vergoeding betalen. Verder mag een bewindvoerder veel minder dan de gevolmachtigde in je levenstestament. Zo kan de bewindvoerder niet voorkomen dat je de overwaarde van je koophuis moet opeten als je in het verpleeghuis belandt. Met een slimme clausule in je levenstestament kun je dat wel voorkomen!

2 gedachten over “Voorbeeld levenstestament alleenstaande zonder kinderen”

 1. A.F. Zoetmulder

  Ik ben single, 80, en wil in geen geval tzt permanent in een verpleeghuis opgenomen worden, maar in mijn eigen huis blijven wonen, ook als ik wilsonbekwaam ben.
  Als ik een algemeen gevolmachtigde aanstel en deze – ondanks zijn bekendheid met mijn wend- van zijn bevoegdheid om mijn huis te verkopen gebruik maakt, kan ik daar niets aan doen.
  kan ik -om dat te voorkomen -in plaats vna een algemeen (financielle ) gevolgmachtigde volstaan met de benoeming van een gemachtigde voor beheer en administratie (bijv. verlenging van hypotheek) ?

  1. Dit is een goed voorbeeld van een situatie waarin het belangrijk is om het levenstestament uit te breiden met 1) uw persoonlijke wensen en 2) een externe toezichthouder. Het beperken van de bevoegdheden is niet de oplossing. Als u overigens doelt op iets van een “opeet hypotheek”. Waarschijnlijk is het een goed idee om dat zelf alvast te regelen in de vorm van een soort kredietfaciliteit die uw gevolmachtigde mag aanspreken zodra het nodig is. De notaris kan bijvoorbeeld toezichthouder zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven