Voorbeeld samenlevingscontract met draagplichtovereenkomst

Het samenlevingscontract hieronder is bedoeld voor een stel dat samen een huis heeft gekocht. Omdat één van beiden al eerder een koophuis heeft gehad, is er in dit voorbeeld een interne draagplichtovereenkomst opgenomen. Dit model gaat er van uit dat je ook meteen een testament maakt. Elke situatie is anders. Stem de inhoud dus altijd af met de notaris en je hypotheekadviseur! Ben je er nog niet uit hoe je de afspraken over de draagplicht op papier wilt zetten? Bekijk dan deze video op YouTube waarin ik uitleg hoe je dat ook gratis kunt regelen.

Notarissen mogen zelf hun tarieven bepalen. Hierdoor zijn er grote prijsverschillen tussen notariskantoren. Het tarief voor een samenlevingscontract loopt uiteen van € 281 tot € 997 (bron). Vraag daarom altijd een paar offertes op voordat je een notaris kiest. De tarieven bij jou in de buurt vind je op deze pagina. Vul een plaatsnaam in en je ziet direct hoeveel geld je kunt besparen.

Samenlevingscontract

Vandaag, (datum ondertekening) , verschenen voor mij, mr. (voornamen en achternaam notaris), notaris te (standplaats notaris):

  1. de heer (jouw voornamen en achternaam), geboren te (je geboorteplaats) op (je geboortedatum), wonende te (het adres waar je bent ingeschreven), ongehuwd en niet als partner geregistreerd;
  2. mevrouw (jouw voornamen en achternaam), geboren te (je geboorteplaats) op (je geboortedatum), wonende te (het adres waar je bent ingeschreven), ongehuwd en niet als partner geregistreerd.

De verschenen personen verklaarden het volgende:

Samenwoning

Wij voeren een gemeenschappelijke huishouding en zijn bij de gemeente op hetzelfde adres ingeschreven sinds (datum invullen).

Wederzijdse zorgplicht

Wij zullen de kosten van onze gemeenschappelijke huishouding dragen naar evenredigheid van onze inkomens. Zijn onze inkomens ontoereikend, dan wordt het meerdere gedragen naar evenredigheid van onze vermogens. Een en ander geldt niet voor zover bijzondere omstandigheden zich hier tegen verzetten. Wie in een kalenderjaar meer dan zijn evenredige aandeel heeft bijgedragen aan de kosten van de huishouding, kan het meerdere van de ander terugvorderen binnen één jaar na afloop van het betreffende kalenderjaar. Daarna vervalt dit recht.

Draagplichtovereenkomst

Wij zijn samen, ieder voor de helft, eigenaar van de koopwoning plaatselijk bekend (adres invullen). De koopprijs voor deze woning is deels gefinancierd met de overwaarde van de woning plaatselijk bekend (adres invullen) waarvan (naam invullen) de enige eigenaar was. De eigenwoninglening voor onze gezamenlijke koopwoning bestaat uit meerdere leningdelen. Wij zijn als schuldenaren ieder hoofdelijk aansprakelijk voor alle leningdelen, maar komen in onze onderlinge verhouding de volgende draagplicht overeen:

  • voor het leningdeel met nummer (invullen), groot (invullen) euro zijn wij gezamenlijk, ieder voor de helft, draagplichtig;
  • voor het leningdeel met nummer (invullen), groot (invullen) euro is (naam invullen) geheel draagplichtig;
  • voor het leningdeel met nummer (invullen), groot (invullen) euro is (naam invullen) geheel draagplichtig.

Bij verkoop van onze gezamenlijke koopwoning hebben wij op grond van de eigendomsverhouding ieder recht op de helft van de koopprijs. Uit ieders helft van de koopprijs wordt eerst de helft van het leningdeel afgelost waarvoor wij gezamenlijk draagplichtig zijn. Vervolgens wordt uit het restant van ieders helft van de koopprijs het gehele leningdeel afgelost waarvoor diegene geheel draagplichtig is. Is het restant daarvoor niet toereikend, dan is degene die draagplichtig is voor dat leningdeel in onze onderlinge verhouding ook draagplichtig voor het tekort. Indien dat tekort door de ander wordt voorgeschoten, zullen wij een regeling treffen voor de terugbetaling door degene die draagplichtig is aan de ander. Bij het bepalen van de duur van de betalingsregeling, het aantal en de hoogte van de termijnen en het rentepercentage zal rekening worden gehouden met ieders belang.

Het doel van deze afspraken is dat de overwaarde van de vorige woning van (naam invullen) ten behoeve van hem/haar wordt verrekend bij verdeling of verkoop, terwijl hij/zij ook zijn/haar fiscale eigenwoningverleden behoudt. Wij realiseren ons dat deze afspraken tot gevolg hebben dat (naam invullen) een groter deel van de maandelijkse aflossing voor zijn/haar rekening moet nemen.

Vergoedingsrecht

Indien één van ons meer dan de helft van de kosten heeft voldaan voor verbouwing, verbetering of groot onderhoud van de gezamenlijke koopwoning, heeft diegene voor het meerdere een vergoedingsrecht jegens de ander van ons. Er ontstaat ook een vergoedingsrecht indien één van ons aflost op een leningdeel waarvoor de ander geheel draagplichtig is. Er ontstaat geen vergoedingsrecht indien één van ons meer dan de helft van een maandelijks verplichte aflossing heeft voldaan op een leningdeel waarvoor wij gezamenlijk draagplichtig zijn, tenzij diegene het meerdere terugvordert van de ander binnen één jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de betreffende aflossing plaatsvond. Daarna vervalt dit recht. Deze afspraak heeft tot gevolg dat ieder van ons recht heeft op de helft van de overwaarde die ontstaat door de maandelijks verplichte aflossing op een leningdeel waarvoor wij gezamenlijk draagplichtig zijn, tenzij een bedrag tijdig wordt teruggevorderd zoals hiervoor bedoeld. Indien één van ons een extra (niet maandelijks verplichte) aflossing doet op een leningdeel waarvoor wij gezamenlijk draagplichtig zijn, zal er wel een vergoedingsrecht ontstaan. Alle vergoedingsrechten die tussen ons ontstaan zullen nominaal zijn (gelijkblijvend), pas opeisbaar bij verkoop of verdeling van de koopwoning en tot dat moment renteloos.

Inboedel

Optie 1 inboedel samen: Wij komen overeen dat de inboedel vanaf nu gemeenschappelijk zal zijn. Ter uitvoering hiervan ruilen en leveren wij elkaar over en weer een gelijk aandeel in alle zaken die tot de inboedel behoren. Wij zijn hiervoor niets aan elkaar verschuldigd. Tenzij wij schriftelijk anders overeenkomen, zal de inboedel die wij in de toekomst verwerven ook gemeenschappelijk zijn. Onder de inboedel verstaan wij de meubilering en stoffering van de woning en de huisraad, met inbegrip van huishoudelijke en audiovisuele apparatuur.

Optie 2 inboedel samen behalve lijst: Wij komen overeen dat de inboedel vanaf nu gemeenschappelijk zal zijn. Ter uitvoering hiervan ruilen en leveren wij elkaar over en weer een gelijk aandeel in alle zaken die tot de inboedel behoren. Wij zijn hiervoor niets aan elkaar verschuldigd. Tenzij wij schriftelijk anders overeenkomen, zal de inboedel die wij in de toekomst verwerven ook gemeenschappelijk zijn. Van deze afspraken zijn uitgezonderd de zaken die vermeld zijn op een als bijlage aan deze akte te hechten lijst, welke zaken privé eigendom zullen blijven. Onder de inboedel verstaan wij de meubilering en stoffering van de woning en de huisraad, met inbegrip van huishoudelijke en audiovisuele apparatuur.

Gemeenschappelijke bankrekening

Het saldo op een gemeenschappelijke (en/of) betaalrekening of een gemeenschappelijke (en/of) spaarrekening wordt door ons beschouwd als een eenvoudige gemeenschap waarin wij ieder voor de helft gerechtigd zijn, behoudens tegenbewijs.

Overlijdensrisicoverzekering

Tot de kosten van de gemeenschappelijke huishouding behoren niet de premies en koopsommen voor een levensverzekering of ongevallenverzekering. Deze kosten worden volledig gedragen door degene die premieplichtig is op grond van de polis. Is uit het inkomen of vermogen van de ander toch bijgedragen aan deze kosten dan heeft diegene daarvoor een volledig vergoedingsrecht dat niet verjaart en niet vervalt bij overlijden.

Dankzij deze afspraak betaalt de langstlevende geen erfbelasting (!) over een kruislingse overlijdensrisicoverzekering. Kruislings betekent dat A een verzekering afsluit op het leven van B en dat in spiegelbeeld B een verzekering afsluit op het leven van A. Hebben jullie nog geen belastingvrije polis? Hier bereken je binnen één minuut de premie.

Partnerpensioen

Wij wijzen elkaar over en weer aan als begunstigde voor het partnerpensioen bij overlijden en zijn jegens elkaar verplicht om dit aan onze pensioenfondsen door te geven. Wij zijn er mee bekend dat wij aan alle voorwaarden van het pensioenreglement moeten voldoen voordat wij in aanmerking komen voor het partnerpensioen.

Optie 1: Als wij uit elkaar gaan, zullen wij over en weer verplicht zijn om afstand te doen van het recht op (bijzonder) partnerpensioen.

Optie 2: Omdat er uit onze relatie één of meer kinderen zijn geboren, zullen wij niet verplicht zijn om afstand te doen van het recht op (bijzonder) partnerpensioen als wij uit elkaar gaan.

Optie 3: Als wij uit elkaar gaan, zullen wij over en weer verplicht zijn om afstand te doen van het recht op (bijzonder) partnerpensioen mits er uit onze relatie geen enkel kind is geboren. Als er uit onze relatie wel één of meer kinderen zijn geboren, dan zijn wij dus niet verplicht om hiervan afstand te doen.

Voorlopige voorziening koopwoning

Indien het samenlevingscontract eindigt met gezamenlijke instemming of door opzegging, kan ieder van ons de voorzieningenrechter verzoeken om te bepalen dat één van ons bij uitsluiting gerechtigd zal zijn tot het gebruik van de koopwoning, voor een periode van maximaal zes maanden na dagtekening van de beschikking. Diegene aan wie dit recht wordt toegekend, zal gedurende deze periode draagplichtig zijn voor de woonlasten, tenzij bijzondere omstandigheden zich hier tegen verzetten.

Verdeling koopwoning

Indien het samenlevingscontract eindigt met gezamenlijke instemming of door opzegging en wij in onderling overleg overgaan tot verdeling van de koopwoning, zullen wij daarbij uitgaan van de waarde in onbewoonde staat. Als het niet lukt om deze waarde in onderling overleg vast te stellen, zullen wij samen opdracht geven voor een taxatie. Bij het bepalen van een eventuele uitkoopsom wegens overbedeling of onderbedeling wordt rekening gehouden met onze onderlinge draagplicht voor de leningdelen van de eigenwoningschuld. Wij zullen ieder de helft betalen van de kosten voor de taxatie en de notariële akte van verdeling. De kosten die verband houden met de (her)financiering worden betaald door degene die de woning overneemt.

Voorlichting door notaris

Wij zijn door de notaris voorgelicht over het verschil tussen een samenlevingscontract, geregistreerd partnerschap en een huwelijk. Wij begrijpen dat er door een samenlevingscontract geen gemeenschap van goederen ontstaat en dat wij geen recht hebben op partneralimentatie of pensioenverevening wanneer wij uit elkaar gaan. Wij begrijpen dat we door een samenlevingscontract geen erfgenaam worden van elkaar. Daarom ondertekenen wij vandaag ook testamenten waardoor wij wel van elkaar zullen erven. Wij begrijpen dat het mogelijk is om een testament eenzijdig te herroepen en dat de langstlevende van ons beiden in dat geval niet door de wet wordt beschermd.

Einde samenlevingscontract

Het samenlevingscontract is aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt wanneer wij onze samenwoning met gezamenlijke instemming hebben beëindigd, wanneer één van ons het samenlevingscontract schriftelijk opzegt, wanneer wij een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaan of wanneer één van ons overlijdt. Wanneer één van ons vanwege medische redenen of ouderdom wordt opgenomen in een verpleeghuis of verzorgingshuis, eindigt het samenlevingscontract niet en is het onze bedoeling dat de langstlevende bij overlijden nog steeds erfgenaam is en recht heeft op het partnerpensioen.

Rechtskeuze

Het Nederlandse recht is van toepassing op dit samenlevingscontract.

Slot

De verschenen personen zijn aan mij, notaris, bekend. Deze akte is verleden te (standplaats notaris) op de datum in het hoofd van de akte vermeld. De verschenen personen verklaarden van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en hiervoor tijdig van tevoren de gelegenheid te hebben gekregen. Alvorens tot het verlijden van de akte over te gaan heb ik, notaris, aan de verschenen personen mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte en daarop een toelichting gegeven. De verschenen personen verklaarden met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen personen en daarna door mij, notaris, ondertekend.

voorbeeld samenlevingscontract met draagplichtovereenkomst

Veelgestelde vragen:

Wat is een interne draagplichtovereenkomst?

Een interne draagplicht is een contract waarin je afspraken maakt over de rente en aflossing van de hypotheek. Het is van belang om hierover na te denken wanneer je niet voor het eerst een huis koopt, maar wel voor de eerste keer samen met je partner.

Wat betekent interne draagplicht?

Wanneer je samen met iemand een schuld aangaat, ben je vaak hoofdelijk aansprakelijk. Dit betekent dat de schuldeiser ieder van jullie kan aanspreken voor de terugbetaling van de volledige schuld. Als je samen geld leent om een huis te kopen, dan krijg je dat huis meestal elk voor de helft op naam. Met de interne draagplicht wordt bedoeld dat jullie in de onderlinge verhouding ieder voor de helft verantwoordelijk zijn voor de hypotheek. Brengt één van beiden veel spaargeld in, bijvoorbeeld uit de overwaarde van een vorige koopwoning? Dan kun je afspreken dat de ander voor een groter deel draagplichtig is voor de hypotheek. Dit kun je doen met een interne draagplichtovereenkomst.

Wat staat er in een draagplichtovereenkomst?

In een draagplichtovereenkomst hoort te staan:

  1. Uit welke leningdelen de hypotheek bestaat.
  2. Wie draagplichtig is voor welk leningdeel.
  3. Uitleg over waarom je deze afspraken maakt.

Wie stelt een draagplichtovereenkomst op?

Je kunt een draagplichtovereenkomst zelf opstellen of het laten doen door je hypotheekadviseur, een belastingadviseur of de notaris. Als je het bij de notaris regelt dan kun je de draagplichtovereenkomst bijvoorbeeld laten opnemen in je samenlevingscontract.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven