Voorbeeld levenstestament alleenstaande met één kind

Het voorbeeld levenstestament hieronder is bedoeld voor een alleenstaande met één volwassen kind. Als de opties genummerd zijn, dan is het de bedoeling dat je één kiest en de rest weg laat. Wil je het simpel houden? Kies dan steeds de eerste optie. Heb je nog wat hulp nodig bij het opstellen van je levenstestament? Bekijk dan deze video op YouTube met uitleg over alle opties in je levenstestament.

Je kunt al een levenstestament laten maken vanaf € 317 (bron). De meeste notarissen zijn een stuk duurder. Soms betaal je tot wel drie keer zoveel. Vraag daarom altijd een paar offertes op voordat je een notaris kiest. Dit kan heel gemakkelijk op de pagina levenstestament 1 persoon. Het kost maar een paar minuten en je kunt er honderden euro’s mee besparen.

Levenstestament

Vandaag, (datum ondertekening) , verscheen voor mij, mr. (voornamen en achternaam notaris), notaris te (standplaats notaris):

mevrouw (jouw voornamen en achternaam), geboren te (je geboorteplaats) op (je geboortedatum), wonende te (het adres waar je bent ingeschreven), houder van (paspoort/rijbewijs/identiteitskaart) met nummer (nummer van je ID bewijs), ongehuwd en niet als partner geregistreerd, hierna ook te noemen: “de volmachtgever”.

De verschenen persoon verklaarde het volgende:

Algemene volmacht

Ik verleen hierbij een algemene volmacht aan mijn zoon/dochter, de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum), hierna ook te noemen: “de gevolmachtigde”.

Herroeping

Ik herroep alle algemene volmachten die ik voor vandaag bij notariële akte heb verleend.

Doel van dit levenstestament

Optie 1: Ik verleen deze algemene volmacht uit voorzorg voor iedere situatie waarin ik mijzelf niet kan vertegenwoordigen. De volmacht is vooral bedoeld voor het geval ik niet meer wilsbekwaam ben. De volmacht blijft dus van kracht op het moment dat ik zelf niet meer in staat ben om mijn belangen op een juiste wijze te behartigen en ik niet meer in staat ben om mijn wil te verklaren. Ik ben mij ervan bewust dat ik in die situatie de volmacht niet meer kan intrekken en het gebruik van de volmacht ook niet meer kan controleren.

Optie 2: Ik verleen deze algemene volmacht uit voorzorg voor de situatie dat ik mijzelf niet meer kan vertegenwoordigen doordat ik niet meer wilsbekwaam ben. De volmacht wordt pas van kracht op het moment dat ik zelf niet meer in staat ben om mijn belangen op een juiste wijze te behartigen en ik niet meer in staat ben om mijn wil te verklaren. Ik ben mij ervan bewust dat ik in die situatie de volmacht niet meer kan intrekken en het gebruik van de volmacht ook niet meer kan controleren.

Ingangsdatum volmacht

Optie 1: De volmacht gaat direct in en kan worden uitgeoefend vanaf het moment van ondertekening van deze akte.

Optie 2: De volmacht gaat pas in en kan dus pas worden uitgeoefend op het moment dat een arts schriftelijk heeft verklaard dat ik wilsonbekwaam ben. Met wilsonbekwaam bedoel ik dat ik niet meer in staat ben tot een redelijke waardering van mijn belangen. Deze verklaring moet worden afgegeven door een onafhankelijke en ter zake deskundige arts.

Omvang volmacht

De algemene volmacht omvat al mijn zaken en alle rechtshandelingen op ieder rechtsgebied. De volmacht strekt zich ook uit tot daden van beschikking. Indien ik betrokken ben bij een rechtspersoon, omvat de volmacht ook mijn vertegenwoordiging in iedere hoedanigheid die ik met betrekking tot die rechtspersoon kan hebben, zoals bestuurder, aandeelhouder, certificaathouder, lid, vennoot of gevolmachtigde, zonder met deze opsomming enige hoedanigheid te willen uitsluiten. Ten aanzien van een aantal onderwerpen zijn in deze volmacht bijzondere bepalingen opgenomen, zonder daarmee enige bevoegdheid te willen uitsluiten. De gevolmachtigde is dus ook bevoegd ten aanzien van onderwerpen die niet uitdrukkelijk zijn genoemd.

Bankzaken

De gevolmachtigde is bevoegd om mijn bankzaken en financiën te regelen en mij daarbij te vertegenwoordigen bij banken, verzekeraars en andere financiële instellingen.

 • De volmacht omvat het gebruik – op alle mogelijke manieren – van al mijn bankrekeningen. Dat zijn alle rekeningen die (mede) op mijn naam bij een financiële instelling worden aangehouden, zoals betaal- en spaarrekeningen, beleggingsrekeningen en bankspaarrekeningen. Met gebruik bedoel ik alle bankzaken die ik met mijn rekeningen mag doen, zoals geld opnemen, betalingen verrichten aan derden en het gebruik van een eventueel krediet op de rekening. Onder gebruik valt ook het online gebruik, bijvoorbeeld via de mobiele telefoon of tablet. De gevolmachtigde is bevoegd de daarvoor benodigde overeenkomsten te ondertekenen. Ook mag hij rekeningen opheffen en op mijn naam nieuwe rekeningen openen.
 • De gevolmachtigde mag zich toegang verschaffen tot mijn safeloket, deze opzeggen, een nieuw safeloket huren en alle daaraan verbonden rechten uitoefenen.
 • De gevolmachtigde mag aandelen, staatsleningen en andere obligaties en in het algemeen alle beursgenoteerde fondsen verkrijgen en vervreemden, op fondsen inschrijven en het beleggingsconcept en/of het risicoprofiel wijzigen. De gevolmachtigde mag bedragen te leen opnemen en te leen verstrekken, kredietfaciliteiten afsluiten en gebruiken, tot zekerheid van de voldoening van leningen en kredieten, hypotheekrechten en pandrechten vestigen en in het algemeen alle zekerheden, welke dan ook, verschaffen of bedingen, waaronder begrepen het bedingen van hoofdelijkheid.
 • De gevolmachtigde mag verzekeringsovereenkomsten afsluiten en opzeggen.

Ik realiseer mij dat een bank of andere financiële instelling geen toezicht houdt op de gevolmachtigde. De bank mag erop vertrouwen dat de gevolmachtigde handelt in overeenstemming met de bevoegdheden die hij heeft in het kader van de volmacht.

Beheer en administratie

De gevolmachtigde is bevoegd om mijn administratie te voeren en mijn vermogen te beheren. In dat kader mag de gevolmachtigde:

 • roerende en onroerende zaken huren, verhuren, pachten of verpachten;
 • vergaderingen van vennootschappen en verenigingen bijwonen, daarin namens mij optreden en mijn functies vervullen, stemrecht uitoefenen en notulen ondertekenen;
 • mij vertegenwoordigen bij de overheid en in dat kader aangiften ondertekenen, belastingen en heffingen voldoen, bezwaar‑ en verzoekschriften indienen, uitstel van betaling vragen en zekerheid verlenen;
 • financiële gegevens opvragen en inzien;
 • toegang hebben tot mijn e-mail en gebruik maken van alle vormen van elektronische dienstverlening;
 • mij vertegenwoordigen bij verzekeringsmaatschappijen en verzekeringsovereenkomsten aangaan en opzeggen.

Belegging en beschikking

De gevolmachtigde is bevoegd om:

 • registergoederen (zoals mijn woning) te verkopen en leveren of te kopen en in levering te aanvaarden;
 • beperkte rechten (zoals een hypotheekrecht of pandrecht) te vestigen, wijzigen, op te zeggen of daarvan afstand te doen;
 • erfstellingen of legaten zuiver of beneficiair te aanvaarden of te verwerpen;
 • onverdeeldheden (zoals een erfenis) waarin ik gerechtigd ben te verdelen of zulks in rechte te vorderen;
 • mij in rechte te vertegenwoordigen, zich van rechtskundige bijstand te voorzien, alle processuele handelingen en alle executiemaatregelen ten uitvoering te leggen of te vorderen;
 • vaststellingsovereenkomsten aan te gaan, schikkingen te treffen, mediators, arbiters of bindend adviseurs te benoemen.

Schenkingen

Optie 1: De gevolmachtigde is bevoegd om een gift of schenking te doen aan mijn kind of aan mijn kleinkinderen. Bij een gift of schenking aan mijn kleinkinderen moeten alle kleinkinderen gelijkelijk worden bevoordeeld. Als ik zelf gewend ben om periodiek kleine schenkingen te doen aan goede doelen, dan mag de gevolmachtigde daarmee doorgaan. Elke gift aan een afstammeling moet schriftelijk worden vastgelegd, waarbij altijd een uitsluitingsclausule van toepassing moet worden verklaard. De gevolmachtigde is niet bevoegd tot het doen van andere schenkingen of giften.

Optie 2: De gevolmachtigde is niet bevoegd om giften of schenkingen te doen.

Medische aangelegenheden

De gevolmachtigde is bevoegd om in de behandelingsrelatie met medische hulpverleners mijn belangen als patiënt te behartigen.

 • Indien ik niet meer in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van mijn belangen, is de gevolmachtigde bevoegd om in mijn plaats op te treden en moeten de verplichtingen die voor een hulpverlener uit de wet jegens mij als patiënt voortvloeien, door de hulpverlener worden nagekomen jegens de gevolmachtigde.
 • De gevolmachtigde mag namens mij beslissen over het al dan niet aanvangen met, wijzigen van, doorgaan met of staken van een voorgenomen onderzoek of een voorgestelde behandeling. Ik wil bij dergelijke beslissingen zoveel mogelijk worden betrokken.
 • De volmacht ziet ook op paramedische aangelegenheden en beslissingen over plaatsing in en overplaatsing van en naar medische  en/of verzorgingsinstellingen.
 • Ik geef mijn behandelende artsen en andere hulpverleners toestemming om aan de gevolmachtigde medische inlichtingen te verstrekken over mij en inzage in of een afschrift te geven van mijn medische gegevens of mijn medisch dossier (ook na mijn overlijden).

De volmacht voor medische aangelegenheden eindigt niet door een faillissement of schuldsanering.

Wilsverklaring

Optie 1: Ik heb (nog) geen wilsverklaring omtrent mijn levenseinde gemaakt.

Optie 2: Ik heb een onderhandse wilsverklaring omtrent mijn levenseinde gemaakt op (datum invullen). Het origineel bevindt zich (plek invullen) en ik heb een kopie afgegeven aan (persoon invullen).

Optie 3: Je eigen tekst voor een behandelverbod / euthanasieverzoek / levenswensverklaring.

Optreden als wederpartij en het doorgeven van de volmacht

De gevolmachtigde is wanneer nodig bevoegd om als wederpartij van mij op te treden. De gevolmachtigde is bevoegd om een bijzondere ondervolmacht te verlenen, bijvoorbeeld voor de verkoop of levering van een registergoed of het beneficiair aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap. De algemene volmacht kan in zijn geheel bij notariële akte aan een ander worden verleend indien dit noodzakelijk is en ik zelf niet in staat ben een voorziening te treffen.

Beloning en onkosten

De gevolmachtigde heeft geen recht op loon maar wel recht op vergoeding van eventuele onkosten.

Bewind, curatele, mentorschap

Indien ondanks deze volmacht een bewind, curatele of mentorschap wordt ingesteld, is het mijn wens dat mijn gevolmachtigde tot bewindvoerder, curator of mentor wordt benoemd.

Rekening en verantwoording

De gevolmachtigde moet jaarlijks rekening en verantwoording aan mij afleggen over het voorafgaande jaar. Na goedkeuring zal ik de gevolmachtigde decharge verlenen. Indien ik niet meer wilsbekwaam ben, zal de gevolmachtigde na mijn overlijden rekening en verantwoording moeten afleggen aan mijn erfgenamen over de tussenliggende periode.

Einde volmacht

De volmacht eindigt:

 1. door mijn overlijden, ondercuratelestelling, faillissement of het ten aanzien van mij van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;
 2. door de dood, de ondercuratelestelling, het faillissement van de gevolmachtigde of het ten aanzien van de gevolmachtigde van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;
 3. door herroeping door mij persoonlijk;
 4. door opzegging door de gevolmachtigde;
 5. op het moment dat de gevolmachtigde niet meer wilsbekwaam is.

Wijze van herroeping

Het origineel van deze akte wordt door de notaris bewaard. Indien de volmacht wordt herroepen of opgezegd, zal ik daarvan schriftelijk mededeling doen aan de notaris die deze akte in bewaring heeft. De herroeping of opzegging zal door de notaris worden aangetekend op de originele akte en worden ingeschreven bij het Centraal Levenstestamentenregister.

Afgifte afschriften en bevestiging van de volmacht door de notaris

De notaris mag een afschrift van de volmacht afgeven aan mijn gevolmachtigde. De notaris mag een afschrift van de volmacht afgeven aan derden, mits ik of mijn gevolmachtigde daarvoor toestemming geef(t) aan de notaris. Ik geef toestemming aan de notaris om derden die daarom vragen te informeren over het bestaan van de volmacht en het einde van de volmacht. Wanneer de notaris gevraagd wordt om een nieuw afschrift te geven of een notariële akte op te stellen waarbij het bestaan van de volmacht wordt bevestigd, dan komen de kosten daarvan voor mijn rekening en moet de gevolmachtigde deze voldoen uit mijn vermogen.

Levenstestamentenregister

Optie 1: Ik geef opdracht aan de notaris om de volgende gegevens van mij in te schrijven in het Centraal Levenstestamentenregister (hierna: “CLTR”):

 • mijn volledige naam, geboortedatum en geboorteplaats;
 • de identificerende gegevens van deze notariële akte;
 • een korte aanduiding van het soort verklaringen in deze akte.

Het CLTR wordt gehouden door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (hierna: “KNB”), thans gevestigd te Spui 184, 2511 BW Den Haag, of een door de KNB aan te wijzen (rechts)persoon. Ik geef toestemming aan de KNB, de houder van het CLTR, om deze gegevens op te nemen in het register en daaruit inlichtingen te geven aan Nederlandse notariskantoren, of aan de kantonrechter of de arts die deze informatie nodig heeft om rekening te kunnen houden met mijn wensen. Ik geef ook toestemming aan de notaris om mijn verklaringen in deze alinea aan de houder van het CLTR te geven. Ik heb de privacyverklaring van het CLTR kunnen lezen voordat ik deze toestemming heb gegeven.

Optie 2: Ik geef geen opdracht om deze akte in te schrijven bij het Centraal Levenstestamentenregister.

Slot

De verschenen persoon is aan mij, notaris, bekend. Deze akte is verleden te (standplaats notaris) op de datum in het hoofd van de akte vermeld. De verschenen persoon verklaarde van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en hiervoor tijdig van tevoren de gelegenheid te hebben gekregen. Alvorens tot het verlijden van de akte over te gaan heb ik, notaris, aan de verschenen persoon mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte en daarop een toelichting gegeven. De verschenen persoon verklaarde met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en daarna door mij, notaris, ondertekend.

voorbeeld levenstestament alleenstaande met één kind
Scroll naar boven