Voorbeeld samenlevingscontract huurwoning zonder testament

Het voorbeeld samenlevingscontract hieronder is bedoeld voor een kinderloos stel dat samenwoont in een huurwoning en (nog) geen testament wil maken. Ben je er nog niet uit of een samenlevingscontract wel bij je past? Bekijk dan deze video op YouTube over de verschillen tussen een contract en een partnerschap.

Notarissen mogen zelf hun tarieven bepalen. Hierdoor zijn er grote prijsverschillen tussen kantoren. Het tarief voor een samenlevingscontract loopt uiteen van € 281 tot € 997 (bron). Vraag daarom altijd een paar offertes op voordat je een notaris kiest. De tarieven bij jou in de buurt vind je op deze pagina. Vul een plaatsnaam in en je ziet direct hoeveel geld je kunt besparen.

Samenlevingscontract

Vandaag, (datum ondertekening) , verschenen voor mij, mr. (voornamen en achternaam notaris), notaris te (standplaats notaris):

  1. de heer (jouw voornamen en achternaam), geboren te (je geboorteplaats) op (je geboortedatum), wonende te (het adres waar je bent ingeschreven), ongehuwd en niet als partner geregistreerd;
  2. mevrouw (jouw voornamen en achternaam), geboren te (je geboorteplaats) op (je geboortedatum), wonende te (het adres waar je bent ingeschreven), ongehuwd en niet als partner geregistreerd.

De verschenen personen verklaarden het volgende:

Samenwoning

Wij voeren een gemeenschappelijke huishouding en zijn bij de gemeente op hetzelfde adres ingeschreven sinds (datum invullen).

Wederzijdse zorgplicht

Wij zullen de kosten van onze gemeenschappelijke huishouding dragen naar evenredigheid van onze inkomens. Zijn onze inkomens ontoereikend, dan wordt het meerdere gedragen naar evenredigheid van onze vermogens. Een en ander geldt niet voor zover bijzondere omstandigheden zich hier tegen verzetten. Wie in een kalenderjaar meer dan zijn evenredige aandeel heeft bijgedragen aan de kosten van de huishouding, kan het meerdere van de ander terugvorderen binnen één jaar na afloop van het betreffende kalenderjaar. Daarna vervalt dit recht.

Vergoedingsrecht

Indien één van ons ten laste van het vermogen van de ander een goed verkrijgt dat tot zijn of haar eigen vermogen zal behoren, ontstaat voor de ander een recht op vergoeding. Indien een schuld ter zake van een tot het eigen vermogen van één van ons behorend goed wordt voldaan of afgelost ten laste van het vermogen van de ander, ontstaat voor de ander een recht op vergoeding. Een vergoedingsrecht is nominaal (gelijkblijvend) en renteloos zolang het niet is opgeëist. Een vergoedingsrecht is direct opeisbaar tenzij redelijkheid en billijkheid zich tegen directe opeisbaarheid verzetten.

Inboedel

Optie 1 inboedel samen: Wij komen overeen dat de inboedel vanaf nu gemeenschappelijk zal zijn. Ter uitvoering hiervan ruilen en leveren wij elkaar over en weer een gelijk aandeel in alle zaken die tot de inboedel behoren. Wij zijn hiervoor niets aan elkaar verschuldigd. Tenzij wij schriftelijk anders overeenkomen, zal de inboedel die wij in de toekomst verwerven ook gemeenschappelijk zijn. Onder de inboedel verstaan wij de meubilering en stoffering van de woning en de huisraad, met inbegrip van huishoudelijke en audiovisuele apparatuur. Indien onze samenwoning eindigt door het overlijden van één van ons, verblijft de gemeenschappelijke inboedel aan de langstlevende, onder de voorwaarde dat diegene niet binnen dertig dagen overlijdt. De langstlevende is voor het verblijven van de inboedel niets verschuldigd aan de erfgenamen van de overledene.

Optie 2 inboedel samen behalve lijst: Wij komen overeen dat de inboedel vanaf nu gemeenschappelijk zal zijn. Ter uitvoering hiervan ruilen en leveren wij elkaar over en weer een gelijk aandeel in alle zaken die tot de inboedel behoren. Wij zijn hiervoor niets aan elkaar verschuldigd. Tenzij wij schriftelijk anders overeenkomen, zal de inboedel die wij in de toekomst verwerven ook gemeenschappelijk zijn. Van deze afspraken zijn uitgezonderd de zaken die vermeld zijn op een als bijlage aan deze akte te hechten lijst, welke zaken privé eigendom zullen blijven. Onder de inboedel verstaan wij de meubilering en stoffering van de woning en de huisraad, met inbegrip van huishoudelijke en audiovisuele apparatuur. Indien onze samenwoning eindigt door het overlijden van één van ons, verblijft de gemeenschappelijke inboedel aan de langstlevende, onder de voorwaarde dat diegene niet binnen dertig dagen overlijdt. De langstlevende is voor het verblijven van de inboedel niets verschuldigd aan de erfgenamen van de overledene.

Huurwoning

Optie 1: Wij wonen samen in een huurwoning waarvan wij beiden huurder zijn of waarvan één van ons hoofdhuurder is en de ander medehuurder is. Indien wij het, bij opzegging van het samenlevingscontract, niet eens zijn over wie van ons beiden de huur mag voortzetten, mag ieder van ons vorderen dat de rechter daarover, naar billijkheid, met inachtneming van de omstandigheden van het geval, een beslissing neemt.

Optie 2: Wij wonen samen in een huurwoning waarvan het huurcontract alleen op naam staat van (invullen). Wij zullen de verhuurder, zodra wij aan de voorwaarden voldoen, gezamenlijk verzoeken om er mee in te stemmen dat (invullen) medehuurder wordt. Op grond hiervan zal (invullen) de huur mogen voortzetten bij overlijden van (invullen). Wij realiseren ons dat de medehuurder hoofdelijk aansprakelijk zal zijn voor de toekomstige verplichtingen uit het huurcontract. Indien wij het, bij opzegging van het samenlevingscontract, niet eens zijn over wie van ons beiden de huur mag voortzetten, mag ieder van ons vorderen dat de rechter daarover, naar billijkheid, met inachtneming van de omstandigheden van het geval, een beslissing neemt.

Gemeenschappelijke bankrekening

Het saldo op een gemeenschappelijke (en/of) betaalrekening of een gemeenschappelijke (en/of) spaarrekening wordt door ons beschouwd als een eenvoudige gemeenschap waarin wij ieder voor de helft gerechtigd zijn, behoudens tegenbewijs.

Overlijdensrisicoverzekering

Tot de kosten van de gemeenschappelijke huishouding behoren niet de premies en koopsommen voor een levensverzekering of ongevallenverzekering. Deze kosten worden volledig gedragen door degene die premieplichtig is op grond van de polis. Is uit het inkomen of vermogen van de ander toch bijgedragen aan deze kosten dan heeft diegene daarvoor een volledig vergoedingsrecht dat niet verjaart en niet vervalt bij overlijden.

Dankzij deze afspraak betaalt de langstlevende geen erfbelasting (!) over een kruislingse overlijdensrisicoverzekering. Kruislings betekent dat A een verzekering afsluit op het leven van B en dat in spiegelbeeld B een verzekering afsluit op het leven van A. Een bijkomend voordeel is dat je geen testament nodig hebt om dit te regelen! Hebben jullie nog geen belastingvrije polis? Hier bereken je binnen één minuut de premie.

Partnerpensioen

Wij wijzen elkaar over en weer aan als begunstigde voor het partnerpensioen bij overlijden en zijn jegens elkaar verplicht om dit aan onze pensioenfondsen door te geven. Wij zijn er mee bekend dat wij aan alle voorwaarden van het pensioenreglement moeten voldoen voordat wij in aanmerking komen voor het partnerpensioen. Als wij uit elkaar gaan, zullen wij over en weer verplicht zijn om afstand te doen van het recht op (bijzonder) partnerpensioen.

Voorlichting door notaris

Wij zijn door de notaris voorgelicht over het verschil tussen een samenlevingscontract, geregistreerd partnerschap en een huwelijk. Wij begrijpen dat er door een samenlevingscontract geen gemeenschap van goederen ontstaat en dat wij geen recht hebben op partneralimentatie of pensioenverevening wanneer wij uit elkaar gaan. Wij begrijpen dat we zonder testament niet elkaars erfgenaam zijn en dat dit samenlevingscontract niet volstaat wanneer er uit onze relatie een kind wordt geboren.

Einde samenlevingscontract

Het samenlevingscontract is aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt wanneer wij onze samenwoning met gezamenlijke instemming hebben beëindigd, wanneer één van ons het samenlevingscontract schriftelijk opzegt, wanneer wij een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaan of wanneer één van ons overlijdt. Wanneer één van ons vanwege medische redenen of ouderdom wordt opgenomen in een verpleeghuis of verzorgingshuis, eindigt het samenlevingscontract niet en is het onze bedoeling dat de langstlevende bij overlijden nog steeds recht heeft op de gemeenschappelijke inboedel en het partnerpensioen.

Rechtskeuze

Het Nederlandse recht is van toepassing op dit samenlevingscontract.

Slot

De verschenen personen zijn aan mij, notaris, bekend. Deze akte is verleden te (standplaats notaris) op de datum in het hoofd van de akte vermeld. De verschenen personen verklaarden van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en hiervoor tijdig van tevoren de gelegenheid te hebben gekregen. Alvorens tot het verlijden van de akte over te gaan heb ik, notaris, aan de verschenen personen mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte en daarop een toelichting gegeven. De verschenen personen verklaarden met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen personen en daarna door mij, notaris, ondertekend.

voorbeeld samenlevingscontract huurwoning zonder testament

Veelgestelde vragen:

Welke rechten heb je bij een samenlevingscontract?

In een samenlevingscontract kun je afspraken maken over het worden van medehuurder en de voortzetting van de huur als je uit elkaar gaat. Verder is het gebruikelijk om afspraken te maken over de eigendom van de inboedel. Ook voor huurders heeft het dus zin om een samenlevingscontract te maken.

Met een standaard samenlevingscontract heb je geen gemeenschap van goederen en geen recht op alimentatie of pensioenverevening als je uit elkaar gaat.

Wat kun je niet laten vastleggen in een samenlevingscontract?

In een samenlevingscontract kun je geen afspraken maken die in strijd zijn met dwingende wetsbepalingen, de goede zeden of de openbare orde. Ook is het verboden om afspraken te maken over je erfenis. Je kunt dus niet afspreken in een samenlevingscontract dat je elkaars erfgenaam bent.

Artikel 3:40 lid 1 Burgerlijk Wetboek: Een rechtshandeling die door inhoud of strekking in strijd is met de goede zeden of de openbare orde, is nietig.

Artikel 4:4 lid 2 Burgerlijk Wetboek: Overeenkomsten strekkende tot beschikking over nog niet opengevallen nalatenschappen in hun geheel of over een evenredig deel daarvan, zijn nietig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven