Voorbeeld testament langstlevende gehuwden

Het voorbeeld langstlevende testament hieronder is bedoeld voor gehuwden met volwassen kinderen. Als de opties genummerd zijn, dan is het de bedoeling dat je één kiest en de rest weg laat. Kom je er niet uit met de opties? Klik dan op de blauwe tekst voor een video op YouTube met uitleg over dat onderwerp. Of bekijk deze video op YouTube waarin ik alle onderwerpen uitleg die je normaal gezien pas bij de notaris bespreekt.

Notarissen mogen zelf hun tarieven bepalen. Hierdoor zijn er grote prijsverschillen tussen notariskantoren. Het tarief voor twee testamenten loopt uiteen van € 505 tot € 1.431 (bron). Vraag daarom altijd een paar offertes op voordat je een notaris kiest. De tarieven bij jou in de buurt vind je op deze pagina. Vul een plaatsnaam in en je ziet direct hoeveel geld je kunt besparen.

Testament

Vandaag, (datum ondertekening) , verscheen voor mij, mr. (voornamen en achternaam notaris), notaris te (standplaats notaris):

de heer (jouw voornamen en achternaam), geboren te (je geboorteplaats) op (je geboortedatum), wonende te (het adres waar je bent ingeschreven), gehuwd.

De verschenen persoon verklaarde de volgende beschikkingen te maken over zijn nalatenschap:

Herroeping

Optie 1: Ik herroep alle uiterste wilsbeschikkingen die ik voor vandaag heb gemaakt.

Optie 2: Ik herroep alle uiterste wilsbeschikkingen die ik voor vandaag heb gemaakt, met uitzondering van het codicil gemaakt op (datum ondertekening codicil).

Rechtskeuze

Ik bepaal dat het Nederlandse recht van toepassing is op mijn gehele erfopvolging.

Wettelijke verdeling

Indien ik voor mijn echtgenote overlijd, verkrijgt zij van rechtswege alle goederen van mijn nalatenschap. De voldoening van de schulden van mijn nalatenschap komt voor haar rekening. Ieder van mijn kinderen verkrijgt als erfgenaam van rechtswege een geldvordering ten laste van mijn echtgenote, overeenkomend met de waarde van zijn erfdeel.

Benoeming erfgenamen

Optie 1: Ik benoem mijn echtgenote en mijn kinderen tot mijn enige erfgenamen, tezamen en voor gelijke delen. Indien een kind tegelijk met mij of voor mij overlijdt, onwaardig is of verwerpt, komt het erfdeel van dat kind toe aan zijn afstammelingen volgens de regels van plaatsvervulling in de erfopvolging bij versterf. Laat het betreffende kind geen enkele afstammeling achter die zijn plaats vervult, dan wast het vrijvallende erfdeel aan bij mijn andere erfgenamen.

Optie 2 (video over het nut van deze optie): Indien ik voor mijn echtgenote overlijd, benoem ik mijn echtgenote tot mijn erfgenaam voor het één/duizendste (1/1000e) gedeelte van mijn nalatenschap en mijn kinderen, tezamen en voor gelijke delen, tot mijn erfgenamen voor het resterende gedeelte van mijn nalatenschap. Indien een kind tegelijk met mij of voor mij overlijdt, onwaardig is of verwerpt, komt het erfdeel van dat kind toe aan zijn afstammelingen volgens de regels van plaatsvervulling in de erfopvolging bij versterf. Laat het betreffende kind geen enkele afstammeling achter die zijn plaats vervult, dan wast het vrijvallende erfdeel aan bij mijn andere kinderen. Laat ik geen enkele afstammeling achter, dan benoem ik mijn echtgenote tot mijn enige erfgenaam. Indien ik tegelijk met of na mijn echtgenote overlijd, zij onwaardig is of verwerpt, wijk ik voor wat betreft de benoeming van mijn erfgenamen niet af van de erfopvolging bij versterf.

Opeisbaarheid geldvorderingen

Indien ik voor mijn echtgenote overlijd, zijn de geldvorderingen van mijn kinderen opeisbaar:

 • indien mijn echtgenote in staat van faillissement is verklaard of ten aanzien van haar de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard;
 • wanneer mijn echtgenote is overleden;
 • Optie: indien mijn echtgenote een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat zonder het maken en in stand houden van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden waarbij iedere gemeenschap van goederen wordt uitgesloten en waarin geen verrekenbedingen zijn opgenomen;
 • Optie (video over AWBZ Clausule): wanneer mijn echtgenote vanwege medische redenen of ouderdom is opgenomen in een verpleeghuis of verzorgingshuis, terwijl het geen tijdelijke situatie betreft zoals revalidatie.

Renteclausule

Optie 1 (video over de renteclausule): De geldvorderingen van mijn kinderen worden, tenzij mijn echtgenote en mijn kinderen tezamen anders bepalen, vermeerderd met een percentage dat overeenkomt met dat van de wettelijke rente, voor zover dit percentage hoger is dan zes, berekend per jaar vanaf de dag waarop mijn nalatenschap is opengevallen, bij welke berekening telkens uitsluitend de hoofdsom in aanmerking wordt genomen. De rente is pas opeisbaar als de hoofdsom van de geldvordering opeisbaar is.

Optie 2: De geldvorderingen van mijn kinderen worden, tenzij mijn echtgenote en mijn kinderen tezamen anders bepalen, vermeerderd met een samengestelde rente van zes procent, berekend per jaar vanaf de dag waarop mijn nalatenschap is opengevallen. De rente is pas opeisbaar als de hoofdsom van de geldvordering opeisbaar is.

Optie 3: De geldvorderingen van mijn kinderen worden, tenzij mijn echtgenote en mijn kinderen tezamen anders bepalen, vermeerderd met een samengestelde rente van zes procent, berekend per jaar vanaf de dag waarop mijn nalatenschap is opengevallen. De rente is pas opeisbaar als de hoofdsom van de geldvordering opeisbaar is. Ik legateer aan mijn echtgenote het vruchtgebruik van de geldvorderingen van mijn kinderen. Mijn echtgenote kan dit legaat geheel of gedeeltelijk aanvaarden. Het gedeelte van de geldvorderingen waar mijn echtgenote het vruchtgebruik van heeft, wordt niet vermeerderd met rente. Het vruchtgebruik eindigt op het moment dat de geldvorderingen opeisbaar zijn.

Opvullegaat

Optie (video over het opvullegaat): Indien de waarde van de geldvorderingen van mijn kinderen hoger is dan hun vrijstelling voor de erfbelasting, legateer ik aan mijn echtgenote een zodanig bedrag (waarmee de geldvorderingen van mijn kinderen worden verlaagd) dat de waarde van de geldvorderingen van mijn kinderen precies gelijk is aan hun vrijstelling voor de erfbelasting. Het legaat aan mijn echtgenote bedraagt maximaal een zodanig bedrag dat de waarde van haar verkrijging in mijn nalatenschap, inclusief het legaat, precies gelijk is aan haar vrijstelling voor de erfbelasting na toepassing van de eventuele pensioenimputatie.

Uitvaartwensen

Notarissen krijgen regelmatig het verzoek om uitvaartwensen op te nemen in een testament. Het is een misverstand om te denken dat je hiervoor naar de notaris moet. Je kunt dit ook zelf regelen. Veel mensen weten niet dat dit tegenwoordig zelfs online kan. Op deze website kun je gratis je uitvaartwensen vastleggen.

Wilsrechten

Optie 1 (video over de vier wilsrechten): Ik hef de verplichtingen op bedoeld in artikel 4:19, 4:21 en 4:22 van het Burgerlijk Wetboek. Alleen in het geval bedoeld in artikel 4:20 van het Burgerlijk Wetboek zal er na het overlijden van mijn echtgenote een verplichting zijn tot overdracht van goederen aan mijn kinderen als zij daar om verzoeken.

Optie 2: Ik maak geen gebruik van de mogelijkheid om de wilsrechten uit te breiden, te beperken of op te heffen.

Optie 3: Ik hef de verplichtingen op bedoeld in artikel 4:19, 4:20, 4:21 en 4:22 van het Burgerlijk Wetboek. In geen enkel geval zal er een verplichting zijn tot overdracht van goederen aan mijn kinderen.

Inbreng giften

Optie 1: Ik stel mijn kinderen vrij van de verplichting tot inbreng van giften in mijn nalatenschap, tenzij ik bij een gift schriftelijk anders heb bepaald.

Optie 2: Ik stel mijn kinderen vrij van de verplichting tot inbreng van giften in mijn nalatenschap, met uitzondering van de giften waarbij ik schriftelijk anders heb bepaald en met uitzondering van de gift groot (invullen) euro die ik op (datum) heb gedaan aan (naam), die wel moet worden ingebracht in mijn nalatenschap. Indien ik voor mijn echtgenote overlijd, blijft de verhoging als bedoeld in artikel 4:233 van het Burgerlijk Wetboek buiten toepassing.

Optie 3: Mijn kinderen zijn verplicht tot inbreng in mijn nalatenschap van de giften die ik aan hen heb gedaan, met uitzondering van de giften waarbij ik schriftelijk anders heb bepaald en met uitzondering van kleine, gebruikelijke giften. Indien ik voor mijn echtgenote overlijd, blijft de verhoging als bedoeld in artikel 4:233 van het Burgerlijk Wetboek buiten toepassing.

Optie 4: Ik stel mijn kinderen vrij van de verplichting tot inbreng in mijn nalatenschap van de giften die ik tot en met vandaag heb gedaan, ook als ik bij een gift schriftelijk anders heb bepaald. Mijn kinderen zijn verplicht tot inbreng in mijn nalatenschap van de giften die ik na vandaag doe, met uitzondering van de giften waarbij ik schriftelijk anders heb bepaald en met uitzondering van kleine, gebruikelijke giften. Indien ik voor mijn echtgenote overlijd, blijft de verhoging als bedoeld in artikel 4:233 van het Burgerlijk Wetboek buiten toepassing.

Executeur

Optie 1: Ik benoem mijn echtgenote tot executeur. Indien ik tegelijk met of na mijn echtgenote overlijd, zij de benoeming niet kan of wil aanvaarden of na de aanvaarding van haar taak komt te ontbreken als executeur, benoem ik in haar plaats tot (opvolgende) executeurs mijn kinderen. Mijn kinderen zullen gezamenlijk bevoegd zijn, tenzij zij onderling anders overeenkomen, bijvoorbeeld door middel van een volmacht waardoor één of ieder van hen zelfstandig bevoegd wordt. Een executeur heeft geen recht op loon maar wel recht op vergoeding van onkosten. Een executeur is bevoegd om bij notariële akte een executeur aan zich toe te voegen of in zijn plaats te stellen. Gezamenlijk bevoegde executeurs zijn daartoe slechts gezamenlijk bevoegd. Indien alle benoemde executeurs komen te ontbreken, is de kantonrechter op verzoek van een belanghebbende bevoegd om een vervanger te benoemen.

Optie 2: Ik benoem mijn echtgenote tot executeur. Indien ik tegelijk met of na mijn echtgenote overlijd, zij de benoeming niet kan of wil aanvaarden of na de aanvaarding van haar taak komt te ontbreken als executeur, benoem ik in haar plaats tot (opvolgende) executeur de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum). Mijn echtgenote heeft als executeur geen recht op loon. Indien mijn echtgenote geen executeur is, heeft de opvolgend executeur recht op een loon van (invullen) euro en recht op vergoeding van onkosten. Een executeur is bevoegd om bij notariële akte een executeur aan zich toe te voegen of in zijn plaats te stellen. Indien alle benoemde executeurs komen te ontbreken, is de kantonrechter op verzoek van een belanghebbende bevoegd om een vervanger te benoemen.

Optie 3: Ik benoem mijn echtgenote tot executeur. Indien ik tegelijk met of na mijn echtgenote overlijd, zij de benoeming niet kan of wil aanvaarden of na de aanvaarding van haar taak komt te ontbreken als executeur, benoem ik in haar plaats tot (opvolgende) executeur mr. (voornamen en achternaam notaris), notaris te (standplaats notaris) of zijn/haar waarnemer of ambtsopvolger. Mijn echtgenote heeft als executeur geen recht op loon. Indien de notaris executeur is heeft hij/zij recht op een loon op basis van zijn/haar gebruikelijke uurtarief plus omzetbelasting. Ook heeft de notaris recht op vergoeding van onkosten. Een executeur is bevoegd om bij notariële akte een executeur aan zich toe te voegen of in zijn plaats te stellen. Indien alle benoemde executeurs komen te ontbreken, is de kantonrechter op verzoek van een belanghebbende bevoegd om een vervanger te benoemen.

Uitsluitingsclausule

Optie 1 harde uitsluitingsclausule (de video legt ook optie 2 uit): Ik bepaal dat al hetgeen uit mijn nalatenschap wordt verkregen en al hetgeen daarvoor in de plaats komt door zaaksvervanging, alsmede de vruchten daarvan, niet valt in een gemeenschap van goederen ontstaan door huwelijk of geregistreerd partnerschap en niet in aanmerking mag worden genomen bij een verrekenbeding.

Optie 2 zachte uitsluitingsclausule: Ik bepaal dat al hetgeen uit mijn nalatenschap wordt verkregen en al hetgeen daarvoor in de plaats komt door zaaksvervanging, alsmede de vruchten daarvan, niet valt in een gemeenschap van goederen ontstaan door huwelijk of geregistreerd partnerschap en niet in aanmerking mag worden genomen bij een verrekenbeding. Deze uitsluitingsclausule blijft buiten toepassing indien het huwelijk of geregistreerd partnerschap van de verkrijger eindigt door overlijden, tenzij de gemeenschap van goederen al voor het overlijden was ontbonden of de echtgenoot of geregistreerd partner van de verkrijger op het moment van overlijden in staat van faillissement is of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is.

Reserve erfstelling

Optie 1: Indien ik tegelijk met of na mijn echtgenote overlijd en ik geen enkele afstammeling achterlaat, wijk ik voor wat betreft de benoeming van mijn erfgenamen niet af van de erfopvolging bij versterf.

Optie 2: Indien ik tegelijk met of na mijn echtgenote overlijd en ik geen enkele afstammeling achterlaat, benoem ik tot mijn enige erfgenaam (invullen).

Optie 3: Indien ik tegelijk met of na mijn echtgenote overlijd en ik geen enkele afstammeling achterlaat, benoem ik tot mijn enige erfgenamen:

 • voor de ene helft van mijn nalatenschap: de door de wet als erfgenamen tot mijn nalatenschap geroepen bloedverwanten naar evenredigheid van ieders aandeel bij versterf;
 • voor de andere helft van mijn nalatenschap: de bloedverwanten die door de wet als erfgenamen tot de nalatenschap van mijn echtgenote worden geroepen (bij gelijktijdig overlijden) of zouden zijn geroepen indien mijn echtgenote gelijktijdig met mij was overleden (indien ik na mijn echtgenote overlijd), in beide gevallen naar evenredigheid van ieders aandeel bij versterf.

Slot

De verschenen persoon is aan mij, notaris, bekend. Deze akte is verleden te (standplaats notaris) op de datum in het hoofd van de akte vermeld. De verschenen persoon verklaarde van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en hiervoor tijdig van tevoren de gelegenheid te hebben gekregen. Alvorens tot het verlijden van de akte over te gaan heb ik, notaris, aan de verschenen persoon mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte en daarop een toelichting gegeven. De verschenen persoon verklaarde met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en daarna door mij, notaris, ondertekend.

voorbeeld testament langstlevende gehuwden

Veelgestelde vragen:

Is een testament op de langstlevende nog nodig?

Sinds 2003 is de bescherming van de langstlevende echtgenoot geregeld in het wettelijke erfrecht. Daarvoor hoef je dus geen testament meer te maken. Maar het is een misvatting om te denken dat een testament op de langstlevende helemaal niet meer nodig is. Want in een testament regel je nog veel meer dingen. Bijvoorbeeld dat de erfenis niet in een gemeenschap van goederen valt, zodat je schoonkind er geen recht op heeft. Of dat de erfenis naar de kinderen gaat als de langstlevende in het verpleeghuis belandt, waarmee je de eigen bijdrage verlaagt.

Waarom een testament maken als je getrouwd bent?

Het wettelijke erfrecht is vooral bedoeld voor echtparen die samen kinderen hebben. Als je kinderen hebt uit een eerdere relatie is het verstandig om een testament te maken, ook als je getrouwd bent. Zonder testament erven de kinderen van de langstlevende meestal veel meer dan de kinderen van degene die het eerste overlijdt. Op deze website vind je meerdere voorbeeld testamenten waarmee je dat kunt voorkomen.

Kan de langstlevende alles opmaken?

Bij een standaard testament gaat de hele erfenis naar de langstlevende en erven de kinderen een geldvordering. Zolang deze geldvordering niet opeisbaar is, kan de langstlevende alles opmaken.

Wie betaalt de erfbelasting bij een langstlevende testament?

De erfbelasting is een schuld van de nalatenschap en moet daarom uit de erfenis worden betaald. Bij een standaard langstlevende testament gaat de hele erfenis naar de langstlevende. Dit betekent dat de langstlevende alle erfbelasting betaalt, dus ook de erfbelasting over de geldvordering van de kinderen.

2 gedachten over “Voorbeeld testament langstlevende gehuwden”

 1. c. van Schothorst

  Geachte,
  de link onder deze tekst leidt naar een verkeerde video
  graag ontvang ik een link naar de bedoelde video:
  .
  Optie 2 (video over het nut van deze optie): Indien ik voor mijn echtgenote overlijd, benoem ik mijn echtgenote tot mijn erfgenaam voor het één/duizendste (1/1000e)

  met vriendelijke groet
  c. van Schothorst

  1. Bedankt voor uw opmerking. De link klopt hoor. Het gaat om het 3e punt in de tweede helft van de video, met deze erfstelling maximaliseer je de vordering van de kinderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven