Voorbeeld testament vruchtgebruik

Het voorbeeld testament hieronder gaat er van uit dat je kinderen erfgenaam zijn en dat je partner het vruchtgebruik krijgt. Als de opties genummerd zijn, dan is het de bedoeling dat je één kiest en de rest weg laat. Kies jij voor een vruchtgebruik zodat je partner in het huis kan blijven wonen? Bekijk dan deze video op YouTube waarin ik uitleg waar je op moet letten als je het vruchtgebruik van je woning wilt nalaten.

Notarissen mogen zelf hun tarieven bepalen. Hierdoor zijn er grote prijsverschillen tussen notariskantoren. Het tarief voor een testament loopt uiteen van € 343 tot € 1.257 (bron). Vraag daarom altijd een paar offertes op voordat je een notaris kiest. De tarieven bij jou in de buurt vind je op deze pagina. Vul een plaatsnaam in en je ziet direct hoeveel geld je kunt besparen.

Testament

Vandaag, (datum ondertekening) , verscheen voor mij, mr. (voornamen en achternaam notaris), notaris te (standplaats notaris):

de heer/mevrouw (jouw voornamen en achternaam), geboren te (je geboorteplaats) op (je geboortedatum), wonende te (het adres waar je bent ingeschreven), ongehuwd en niet als partner geregistreerd.

De verschenen persoon verklaarde de volgende beschikkingen te maken over zijn/haar nalatenschap:

Herroeping

Optie 1: Ik herroep alle uiterste wilsbeschikkingen die ik voor vandaag heb gemaakt.

Optie 2: Ik herroep alle uiterste wilsbeschikkingen die ik voor vandaag heb gemaakt, met uitzondering van het codicil gemaakt op (datum ondertekening codicil).

Rechtskeuze

Ik bepaal dat het Nederlandse recht van toepassing is op mijn gehele erfopvolging.

Partner

Onder mijn partner wordt in dit testament verstaan de heer/mevrouw (voornamen en achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum). Mijn partner en ik voeren een gemeenschappelijke huishouding en hebben (optie 1) vandaag een notarieel samenlevingscontract ondertekend (optie 2) een notarieel samenlevingscontract ondertekend op (datum) bij notaris mr. (invullen).

Kinderen erfgenaam

Ik benoem mijn kinderen tot mijn enige erfgenamen, tezamen en voor gelijke delen. Indien een kind tegelijk met mij of voor mij is overleden, onwaardig is of verwerpt, vindt plaatsvervulling toepassing voor de delen en op de wijze als bepaald in de erfopvolging bij versterf. Deze plaatsvervulling gaat voor aanwas.

Vruchtgebruik partner

Ik legateer aan mijn partner het vruchtgebruik van mijn gehele nalatenschap. Binnen één jaar na mijn overlijden moet het vruchtgebruik worden gevestigd bij notariële akte, waarbij een beschrijving wordt opgemaakt van de goederen waarop het vruchtgebruik zal rusten. De vruchtgebruiker is vrijgesteld van de verplichting tot het stellen van zekerheid. Ik geef de vruchtgebruiker de bevoegdheid tot vervreemding, bezwaring en vertering van de aan het vruchtgebruik onderworpen goederen, zonder dat hiervoor de toestemming van de hoofdgerechtigden of een machtiging van de kantonrechter is vereist.

Optie: De bevoegdheid tot bezwaring en vertering vervalt indien mijn partner vanwege medische redenen of ouderdom is opgenomen in een verpleeghuis of verzorgingshuis, terwijl het geen tijdelijke situatie betreft zoals revalidatie.

Belangrijk punt als er nog een hypotheek op de woning rust: een hypotheek op één naam wordt opeisbaar als de eigenaar overlijdt. Het heeft weinig zin om een testament te maken voor je partner als het huis direct verkocht moet worden om de hypotheek af te lossen. Dit probleem kun je eenvoudig oplossen door een overlijdensrisico verzekering af te sluiten waarmee de hypotheek kan worden afgelost na jouw overlijden. Dit voorkomt je dat je partner op straat komt te staan. Afhankelijk van het soort hypotheek dat je hebt kun je kiezen voor een gelijkblijvend bedrag of een annuïtair dalend bedrag. Op deze pagina bereken je binnen één minuut de premie voor jouw situatie. Voor een paar euro per maand kun je al een flinke som geld verzekeren.

Uitvaartwensen

Notarissen krijgen regelmatig het verzoek om uitvaartwensen op te nemen in een testament. Het is een misverstand om te denken dat je hiervoor naar de notaris moet. Je kunt dit ook zelf regelen. Veel mensen weten niet dat dit tegenwoordig zelfs online kan. Op deze website kun je gratis je uitvaartwensen vastleggen.

Legaten roerende zaken

Optie: Ik legateer mijn aandeel in de eigendom van de inboedel aan mijn partner, onder de voorwaarde dat hij/zij niet binnen dertig dagen na mij overlijdt. Onder de inboedel versta ik de meubilering en stoffering van de woning, huishoudelijke apparatuur en verdere huisraad. Onder dit legaat vallen niet (invullen, bijvoorbeeld: mijn sieraden / kleding / voertuigen / administratie / laptop / smartphone / gegevensdragers / kunst / foto’s / papieren / gedenkstukken). De eigendom van deze uitgezonderde zaken komt toe aan mijn erfgenamen terwijl mijn partner recht heeft op het vruchtgebruik, echter voor wat betreft de volgende zaken zonder het recht van vervreemding, bezwaring en vertering: (invullen).

Optie: Ik legateer aan mijn kinderen, tezamen en voor gelijke delen: (invullen, bijvoorbeeld: bepaalde sieraden / kunst / foto’s). Van deze zaken zal mijn partner niet het vruchtgebruik hebben.

Optie: Indien ik ten tijde van mijn overlijden nog eigenaar ben van een auto, dan legateer ik deze aan (invullen).

Uitsluitingsclausule

Optie 1: Ik bepaal dat al hetgeen uit mijn nalatenschap wordt verkregen en al hetgeen daarvoor in de plaats komt door zaaksvervanging, alsmede de vruchten daarvan, niet valt in een gemeenschap van goederen ontstaan door huwelijk of geregistreerd partnerschap en niet in aanmerking mag worden genomen bij een verrekenbeding.

Optie 2: Ik bepaal dat al hetgeen uit mijn nalatenschap wordt verkregen en al hetgeen daarvoor in de plaats komt door zaaksvervanging, alsmede de vruchten daarvan, niet valt in een gemeenschap van goederen ontstaan door huwelijk of geregistreerd partnerschap en niet in aanmerking mag worden genomen bij een verrekenbeding. Deze uitsluitingsclausule blijft buiten toepassing indien het huwelijk of geregistreerd partnerschap van de verkrijger eindigt door overlijden, tenzij de gemeenschap van goederen al voor het overlijden was ontbonden of de echtgenoot of geregistreerd partner van de verkrijger op het moment van overlijden in staat van faillissement is of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is.

Inbreng giften

Optie 1: Ik stel mijn kinderen vrij van de verplichting tot inbreng van giften in mijn nalatenschap, tenzij ik bij een gift schriftelijk anders heb bepaald.

Optie 2: Ik stel mijn kinderen vrij van de verplichting tot inbreng van giften in mijn nalatenschap, met uitzondering van de giften waarbij ik schriftelijk anders heb bepaald en met uitzondering van de gift groot (invullen) euro die ik op (datum) heb gedaan aan (naam), die wel moet worden ingebracht in mijn nalatenschap.

Optie 3: Mijn kinderen zijn verplicht tot inbreng in mijn nalatenschap van de giften die ik aan hen heb gedaan, met uitzondering van de giften waarbij ik schriftelijk anders heb bepaald en met uitzondering van kleine, gebruikelijke giften.

Optie 4: Ik stel mijn kinderen vrij van de verplichting tot inbreng in mijn nalatenschap van de giften die ik tot en met vandaag heb gedaan, ook als ik bij een gift schriftelijk anders heb bepaald. Mijn kinderen zijn verplicht tot inbreng in mijn nalatenschap van de giften die ik na vandaag doe, met uitzondering van de giften waarbij ik schriftelijk anders heb bepaald en met uitzondering van kleine, gebruikelijke giften.

Executeur

Optie 1: Ik benoem mijn partner tot executeur. Indien ik tegelijk met of na mijn partner overlijd, mijn partner de benoeming niet kan of wil aanvaarden of na de aanvaarding van zijn/haar taak komt te ontbreken als executeur, benoem ik in zijn/haar plaats tot (opvolgende) executeurs mijn kinderen. Mijn kinderen zullen gezamenlijk bevoegd zijn, tenzij zij onderling anders overeenkomen, bijvoorbeeld door middel van een volmacht waardoor één of ieder van hen zelfstandig bevoegd wordt. Een executeur is bevoegd om bij notariële akte een executeur aan zich toe te voegen of in zijn plaats te stellen. Gezamenlijk bevoegde executeurs zijn daartoe slechts gezamenlijk bevoegd. Indien alle benoemde executeurs komen te ontbreken, is de kantonrechter op verzoek van een belanghebbende bevoegd om een vervanger te benoemen. Een executeur heeft geen recht op loon maar wel recht op vergoeding van onkosten.

Optie 2: Ik benoem tot executeur de heer/mevrouw (voornamen en achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum). Indien hij/zij de benoeming niet kan of wil aanvaarden of na de aanvaarding van zijn/haar taak komt te ontbreken als executeur, benoem ik in zijn/haar plaats tot (opvolgende) executeur de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum). De executeur heeft recht op een loon van (invullen) euro en recht op vergoeding van zijn/haar onkosten. Een executeur is bevoegd om bij notariële akte een executeur aan zich toe te voegen of in zijn/haar plaats te stellen. Indien alle benoemde executeurs komen te ontbreken, is de kantonrechter op verzoek van een belanghebbende bevoegd om een vervanger te benoemen.

Verval beschikkingen partner

Alle beschikkingen ten behoeve van mijn partner zijn gemaakt onder de voorwaarde dat onze samenwoning, ons huwelijk of ons geregistreerd partnerschap eindigt door mijn overlijden, terwijl op dat moment geen sprake is van een scheiding van tafel en bed, geen verzoek tot echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap is ingediend en geen overeenkomst tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap is gesloten.

Alle beschikkingen ten behoeve van mijn partner blijven van kracht indien wij ten tijde van het overlijden door omstandigheden niet samenwonen terwijl er geen sprake is van verbreking van onze relatie, zoals de situatie dat één van ons vanwege werk of studie in het buitenland verblijft of één van ons vanwege medische redenen of ouderdom is opgenomen in een verpleeghuis of verzorgingshuis.

De samenwoning met mijn partner wordt geacht te zijn beëindigd, waardoor de beschikkingen zijn vervallen zoals hiervoor bedoeld, indien ons samenlevingscontract voor het overlijden is beëindigd door schriftelijke opzegging of indien één van ons op het moment van mijn overlijden met een andere persoon een huwelijk of geregistreerd partnerschap is aangegaan.

Slot

De verschenen persoon is aan mij, notaris, bekend. Deze akte is verleden te (standplaats notaris) op de datum in het hoofd van de akte vermeld. De verschenen persoon verklaarde van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en hiervoor tijdig van tevoren de gelegenheid te hebben gekregen. Alvorens tot het verlijden van de akte over te gaan heb ik, notaris, aan de verschenen persoon mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte en daarop een toelichting gegeven. De verschenen persoon verklaarde met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en daarna door mij, notaris, ondertekend.

voorbeeld testament vruchtgebruik

Veelgestelde vragen:

Wat betekent vruchtgebruik in een testament?

Vruchtgebruik houdt meestal in dat iemand zijn kinderen tot erfgenaam benoemt en aan zijn partner het vruchtgebruik legateert. Vruchtgebruik geeft het recht om goederen die aan een ander toebehoren, te gebruiken en daarvan de vruchten te genieten. Die ander is in het geval van een testamentair vruchtgebruik dus de erfgenaam. Zodra het vruchtgebruik is gevestigd, noemen we dat de “bloot eigenaar”. Zit er een woning in de erfenis? Dan houdt het vruchtgebruik normaal gezien in dat de partner van de overledene in het huis mag blijven wonen. Zit er spaargeld in de erfenis? Dan houdt het vruchtgebruik meestal in dat de partner van de overledene dat mag opmaken.

Wat is het voordeel van vruchtgebruik?

Bij een standaard testament erft de langstlevende alles en krijgen de kinderen in ruil daarvoor een vordering die opeisbaar is als de langstlevende overlijdt. Op dat moment kan de erfenis groter of kleiner zijn geworden. Groter als de woning in waarde is gestegen. Kleiner als de langstlevende de erfenis heeft verteerd. Dit heeft tot gevolg dat de vordering van de kinderen kleiner of groter is dan het restant van de erfenis. Wanneer een echtpaar samen kinderen heeft, maakt dat niks uit. Want linksom of rechtsom, alles wat er over is gaat naar dezelfde kinderen. Maar bij een samengesteld gezin kan dit erg vervelend uitpakken. Het voordeel van vruchtgebruik is dat je eigen vermogen naar je eigen kinderen gaat. Een toename of afname van het vermogen brengt je stiefkinderen niet in de problemen als de langstlevende overlijdt. En in de tussentijd blijft de langstlevende verzorgd achter dankzij het vruchtgebruik.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven