Voorbeeld testament samenwonenden

Het voorbeeld testament hieronder is bedoeld voor samenwonenden met kinderen of een kinderwens. Als de opties genummerd zijn, dan is het de bedoeling dat je één kiest en de rest weg laat. Wil je het simpel houden? Kies dan steeds de eerste optie. Kom je er niet uit met de opties? Klik dan op de blauwe tekst voor een video op YouTube met uitleg over dat onderwerp.

Notarissen mogen zelf hun tarieven bepalen. Hierdoor zijn er grote prijsverschillen tussen notariskantoren. Het tarief voor twee testamenten loopt uiteen van € 505 tot € 1.431 (bron). Vraag daarom altijd een paar offertes op voordat je een notaris kiest. De tarieven bij jou in de buurt vind je op deze pagina. Vul een plaatsnaam in en je ziet direct hoeveel geld je kunt besparen.

Testament

Vandaag, (datum ondertekening) , verscheen voor mij, mr. (voornamen en achternaam notaris), notaris te (standplaats notaris):

de heer/mevrouw (jouw voornamen en achternaam), geboren te (je geboorteplaats) op (je geboortedatum), wonende te (het adres waar je bent ingeschreven), ongehuwd en niet als partner geregistreerd.

De verschenen persoon verklaarde de volgende beschikkingen te maken over zijn/haar nalatenschap:

Herroeping

Optie 1: Ik herroep alle uiterste wilsbeschikkingen die ik voor vandaag heb gemaakt.

Optie 2: Ik herroep alle uiterste wilsbeschikkingen die ik voor vandaag heb gemaakt, met uitzondering van het codicil gemaakt op (datum ondertekening codicil).

Rechtskeuze

Ik bepaal dat het Nederlandse recht van toepassing is op mijn gehele erfopvolging.

Partner

Onder mijn partner wordt in dit testament verstaan de heer/mevrouw (voornamen en achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum). Mijn partner en ik voeren een gemeenschappelijke huishouding en hebben (optie 1) vandaag een notarieel samenlevingscontract ondertekend (optie 2) een notarieel samenlevingscontract ondertekend op (datum) bij notaris mr. (invullen).

Overlijden zonder kinderen

Indien ik vóór mijn partner overlijd en ik geen enkele afstammeling achterlaat, benoem ik mijn partner tot mijn enige erfgenaam.

Optie 1: Indien ik tegelijk met of na mijn partner overlijd of mijn partner mijn nalatenschap verwerpt en mits ik in al deze gevallen geen enkele afstammeling achterlaat, wijk ik voor wat betreft de benoeming van mijn erfgenamen niet af van de erfopvolging bij versterf.

Optie 2: Indien ik tegelijk met of na mijn partner overlijd of mijn partner mijn nalatenschap verwerpt en mits ik in al deze gevallen geen enkele afstammeling achterlaat, benoem ik tot mijn enige erfgenaam (invullen).

Optie 3: Indien ik tegelijk met of na mijn partner overlijd en mits ik in beide gevallen geen enkele afstammeling achterlaat, benoem ik tot mijn enige erfgenamen:

 • voor de ene helft van mijn nalatenschap: de door de wet als erfgenamen tot mijn nalatenschap geroepen bloedverwanten naar evenredigheid van ieders aandeel bij versterf;
 • voor de andere helft van mijn nalatenschap: de bloedverwanten die door de wet als erfgenamen tot de nalatenschap van mijn partner worden geroepen (bij gelijktijdig overlijden) of zouden zijn geroepen indien mijn partner gelijktijdig met mij was overleden (indien ik na mijn partner overlijd), in beide gevallen naar evenredigheid van ieders aandeel bij versterf.

Optie 4: Indien ik geen enkele afstammeling achterlaat, is de erfstelling ten behoeve van mijn partner gemaakt onder de ontbindende voorwaarde dat mijn partner niet meer in leven is bij aanvang van de dertigste dag na mijn overlijden. Als deze voorwaarde wordt vervuld, komt mijn nalatenschap alsnog toe aan mijn bloedverwanten die door de wet als erfgenamen tot mijn nalatenschap worden geroepen. Indien ik na mijn partner overlijd, nadat ik als enige erfgenaam tot de nalatenschap van mijn partner werd geroepen (en de erfstelling ten behoeve van mij niet vervalt door mijn overlijden binnen dertig dagen na mijn partner) en mits ik geen enkele afstammeling achterlaat, benoem ik tot mijn enige erfgenamen:

 • voor ene helft van mijn nalatenschap: de door de wet als erfgenamen tot mijn nalatenschap geroepen bloedverwanten, naar evenredigheid van ieders erfdeel in de erfopvolging bij versterf;   
 • voor de andere helft van mijn nalatenschap: de bloedverwanten die door de wet als erfgenamen tot de nalatenschap van mijn partner zouden zijn geroepen, indien mijn partner gelijktijdig met mij was overleden, naar evenredigheid van ieders erfdeel in de erfopvolging bij versterf.

Overlijden met kinderen, samenwonend

Indien ik voor mijn partner overlijd en ik ten tijde van mijn overlijden niet gehuwd ben met mijn partner en geen geregistreerd partnerschap ben aangegaan en mits ik tenminste één afstammeling achterlaat, benoem ik mijn partner tot mijn enige erfgenaam, zonder plaatsvervulling, onder bezwaar van de hierna omschreven legaten ten behoeve van mijn kinderen.

Indien mijn partner mijn enige erfgenaam is, legateer ik aan ieder kind van mij een bedrag gelijk aan de geldvordering die het kind zou hebben verkregen indien mijn partner en mijn kinderen tezamen en voor gelijke delen als erfgenamen tot mijn nalatenschap waren geroepen en de wettelijke verdeling van toepassing was geweest. Indien een kind tegelijk met mij of voor mij overlijdt, onwaardig is of het legaat verwerpt zonder een beroep te doen op de legitieme portie, vindt plaatsvervulling toepassing voor de delen en op de wijze als bepaald in de erfopvolging bij versterf. Laat het betreffende kind geen enkele afstammeling achter die zijn plaats vervult, dan vervalt het legaat ten aanzien van dat kind waardoor de verkrijgingen van mijn partner als erfgenaam en ieder ander kind als legataris voor gelijke delen toenemen. Ter vaststelling van de grootte van de geldvorderingen moet de waardering van de goederen en schulden van mijn nalatenschap geschieden in onderling overleg tussen mijn partner en de legatarissen. Indien in onderling overleg geen overeenstemming wordt bereikt over de waardering, geschiedt deze op de wijze als door de wet is voorgeschreven. De erfbelasting over de geldvorderingen moet door mijn partner worden voorgeschoten en komt in mindering op de hoofdsom.

De geldvorderingen van mijn kinderen worden, tenzij mijn partner en mijn kinderen tezamen anders bepalen, vermeerderd met een percentage dat overeenkomt met dat van de wettelijke rente, voor zover dit percentage hoger is dan zes, berekend per jaar vanaf de dag waarop mijn nalatenschap is opengevallen, bij welke berekening telkens uitsluitend de hoofdsom in aanmerking wordt genomen. De rente is pas opeisbaar als de hoofdsom van de geldvordering opeisbaar is.

De geldvorderingen van mijn kinderen zijn opeisbaar:

 • indien mijn partner in staat van faillissement is verklaard of ten aanzien van mijn partner de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard;
 • wanneer mijn partner is overleden;
 • Optie: indien mijn partner een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat zonder het maken en in stand houden van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden waarbij iedere gemeenschap van goederen wordt uitgesloten en waarin geen verrekenbedingen zijn opgenomen;
 • Optie (video over AWBZ Clausule): wanneer mijn partner vanwege medische redenen of ouderdom is opgenomen in een verpleeghuis of verzorgingshuis, terwijl het geen tijdelijke situatie betreft zoals revalidatie.

Overlijden met kinderen, gehuwd

Indien ik voor mijn partner overlijd en ik ten tijde van mijn overlijden gehuwd was met mijn partner of een geregistreerd partnerschap was aangegaan, en mits ik tenminste één afstammeling achterlaat, benoem ik mijn partner en mijn kinderen tot mijn enige erfgenamen, tezamen en voor gelijke delen. Indien een kind gelijktijdig met mij of voor mij is overleden, onwaardig is of verwerpt zonder een beroep te doen op de legitieme portie, vindt plaatsvervulling toepassing voor de delen en op de wijze als bepaald in de erfopvolging bij versterf. Laat het betreffende kind geen enkele afstammeling achter die zijn plaats vervult, dan wast het vrijvallende erfdeel aan bij mijn andere erfgenamen.

Op grond van de wettelijke verdeling zal mijn partner van rechtswege alle goederen van mijn nalatenschap verkrijgen. De voldoening van de schulden van mijn nalatenschap komt voor zijn/haar rekening. Ieder van mijn kinderen verkrijgt als erfgenaam van rechtswege een geldvordering ten laste van mijn partner, overeenkomend met de waarde van zijn erfdeel. De erfbelasting over de geldvorderingen moet door mijn partner worden voorgeschoten en komt in mindering op de hoofdsom.

De geldvorderingen van mijn kinderen worden, tenzij mijn partner en mijn kinderen tezamen anders bepalen, vermeerderd met een percentage dat overeenkomt met dat van de wettelijke rente, voor zover dit percentage hoger is dan zes, berekend per jaar vanaf de dag waarop mijn nalatenschap is opengevallen, bij welke berekening telkens uitsluitend de hoofdsom in aanmerking wordt genomen. De rente is pas opeisbaar als de hoofdsom van de geldvordering opeisbaar is.

De geldvorderingen van mijn kinderen zijn opeisbaar:

 • indien mijn partner in staat van faillissement is verklaard of ten aanzien van mijn partner de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard;
 • wanneer mijn partner is overleden;
 • Optie: indien mijn partner een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat zonder het maken en in stand houden van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden waarbij iedere gemeenschap van goederen wordt uitgesloten en waarin geen verrekenbedingen zijn opgenomen;
 • Optie (video over AWBZ Clausule): wanneer mijn partner vanwege medische redenen of ouderdom is opgenomen in een verpleeghuis of verzorgingshuis, terwijl het geen tijdelijke situatie betreft zoals revalidatie.

Ik hef de verplichtingen op bedoeld in artikel 4:19, 4:21 en 4:22 van het Burgerlijk Wetboek. Alleen in het geval bedoeld in artikel 4:20 van het Burgerlijk Wetboek zal er na het overlijden van mijn partner een verplichting zijn tot overdracht van goederen aan mijn kinderen als zij daar om verzoeken.

Overlijden met kinderen, na partner

Indien ik tegelijk met of na mijn partner overlijd, mijn partner onwaardig is, verwerpt of de beschikkingen ten behoeve van mijn partner zijn vervallen, en mits ik in al deze gevallen tenminste één afstammeling achterlaat, benoem ik mijn kinderen tot mijn enige erfgenamen, tezamen en voor gelijke delen. Indien een kind tegelijk met mij of voor mij is overleden, onwaardig is of verwerpt, vindt plaatsvervulling toepassing voor de delen en op de wijze als bepaald in de erfopvolging bij versterf. Deze plaatsvervulling gaat voor aanwas. (video over deze twee begrippen)

Uitsluitingsclausule

Optie 1 harde uitsluitingsclausule (de video legt ook optie 2 uit): Ik bepaal dat al hetgeen uit mijn nalatenschap wordt verkregen en al hetgeen daarvoor in de plaats komt door zaaksvervanging, alsmede de vruchten daarvan, niet valt in een gemeenschap van goederen ontstaan door huwelijk of geregistreerd partnerschap en niet in aanmerking mag worden genomen bij een verrekenbeding.

Optie 2 zachte uitsluitingsclausule: Ik bepaal dat al hetgeen uit mijn nalatenschap wordt verkregen en al hetgeen daarvoor in de plaats komt door zaaksvervanging, alsmede de vruchten daarvan, niet valt in een gemeenschap van goederen ontstaan door huwelijk of geregistreerd partnerschap en niet in aanmerking mag worden genomen bij een verrekenbeding. Deze uitsluitingsclausule blijft buiten toepassing indien het huwelijk of geregistreerd partnerschap van de verkrijger eindigt door overlijden, tenzij de gemeenschap van goederen al voor het overlijden was ontbonden of de echtgenoot of geregistreerd partner van de verkrijger op het moment van overlijden in staat van faillissement is of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is.

Inbreng giften

Optie 1: Ik stel mijn kinderen vrij van de verplichting tot inbreng van giften in mijn nalatenschap, tenzij ik bij een gift schriftelijk anders heb bepaald.

Optie 2: Ik stel mijn kinderen vrij van de verplichting tot inbreng van giften in mijn nalatenschap, met uitzondering van de giften waarbij ik schriftelijk anders heb bepaald en met uitzondering van de gift groot (invullen) euro die ik op (datum) heb gedaan aan (naam), die wel moet worden ingebracht in mijn nalatenschap. Indien ik voor mijn partner overlijd, blijft de verhoging als bedoeld in artikel 4:233 van het Burgerlijk Wetboek buiten toepassing.

Optie 3: Mijn kinderen zijn verplicht tot inbreng in mijn nalatenschap van de giften die ik aan hen heb gedaan, met uitzondering van de giften waarbij ik schriftelijk anders heb bepaald en met uitzondering van kleine, gebruikelijke giften. Indien ik voor mijn partner overlijd, blijft de verhoging als bedoeld in artikel 4:233 van het Burgerlijk Wetboek buiten toepassing.

Optie 4: Ik stel mijn kinderen vrij van de verplichting tot inbreng in mijn nalatenschap van de giften die ik tot en met vandaag heb gedaan, ook als ik bij een gift schriftelijk anders heb bepaald. Mijn kinderen zijn verplicht tot inbreng in mijn nalatenschap van de giften die ik na vandaag doe, met uitzondering van de giften waarbij ik schriftelijk anders heb bepaald en met uitzondering van kleine, gebruikelijke giften. Indien ik voor mijn partner overlijd, blijft de verhoging als bedoeld in artikel 4:233 van het Burgerlijk Wetboek buiten toepassing.

Uitvaartwensen

Notarissen krijgen regelmatig het verzoek om uitvaartwensen op te nemen in een testament. Het is een misverstand om te denken dat je hiervoor naar de notaris moet. Je kunt dit ook zelf regelen. Veel mensen weten niet dat dit tegenwoordig zelfs online kan. Op deze website kun je gratis je uitvaartwensen vastleggen.

Executeur

Optie 1: Ik benoem mijn partner tot executeur. De executeur is bevoegd om bij notariële akte een executeur aan zich toe te voegen of in zijn/haar plaats te stellen. Indien alle benoemde executeurs komen te ontbreken, is de kantonrechter op verzoek van een belanghebbende bevoegd om een vervanger te benoemen. Een executeur heeft geen recht op loon maar wel recht op vergoeding van onkosten.

Optie 2: Ik benoem mijn partner tot executeur. Indien ik tegelijk met of na mijn partner overlijd, mijn partner de benoeming niet kan of wil aanvaarden of na de aanvaarding van zijn/haar taak komt te ontbreken als executeur, benoem ik in zijn/haar plaats tot (opvolgende) executeurs mijn kinderen, mits mijn jongste kind (invullen) jaar of ouder is op het moment dat ik overlijd. Mijn kinderen zullen gezamenlijk bevoegd zijn, tenzij zij onderling anders overeenkomen, bijvoorbeeld door middel van een volmacht waardoor één of ieder van hen zelfstandig bevoegd wordt. Indien mijn partner als executeur ontbreekt en mijn jongste kind gemelde leeftijd nog niet heeft bereikt, benoem ik in plaats van mijn kinderen tot opvolgend executeur de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum). Een executeur is bevoegd om bij notariële akte een executeur aan zich toe te voegen of in zijn plaats te stellen. Gezamenlijk bevoegde executeurs zijn daartoe slechts gezamenlijk bevoegd. Indien alle benoemde executeurs komen te ontbreken, is de kantonrechter op verzoek van een belanghebbende bevoegd om een vervanger te benoemen. Een executeur heeft geen recht op loon maar wel recht op vergoeding van onkosten.

testament wettelijk samenwonenden voorbeeld

Voogdij

Optie 1: Voor het geval door mijn overlijden moet worden voorzien in het gezag over mijn kind(eren) benoem ik tot voogd de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum).

Optie 2: Voor het geval door mijn overlijden moet worden voorzien in het gezag over mijn kind(eren) benoem ik tot gezamenlijke voogden de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum) en de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum).

Optie 3: Voor het geval door mijn overlijden moet worden voorzien in het gezag over mijn kind(eren), zal ik bij latere notariële akte of door aantekening in het gezagsregister van de rechtbank bepalen welke persoon of welke twee personen voortaan als voogd of als gezamenlijke voogden het gezag over mijn kind(eren) zal of zullen uitoefenen.

Bewind

Ik stel een testamentair bewind in als bedoeld in artikel 4:153 van het Burgerlijk Wetboek over al hetgeen ieder kind van mij als erfgenaam of legataris uit mijn nalatenschap verkrijgt. Het bewind treedt in werking op het tijdstip van mijn overlijden en eindigt op het moment dat het kind de leeftijd van (invullen) jaar bereikt. Het bewind is ingesteld in het belang van mijn kind. Het bewind omvat tevens de goederen die geacht moeten worden in de plaats van een onder bewind gesteld goed te treden alsmede hetgeen de onder bewind gestelde goederen aan vruchten en andere voordelen hebben opgebracht. Mijn kind heeft geen recht op uitkering van vruchten. De bewindvoerder is, zonder dat daarvoor toestemming of medewerking van mijn kind is vereist, bevoegd om de aan het bewind onderworpen goederen te beheren en daarover te beschikken. De bewindvoerder is derhalve vrij om naar eigen inzicht goederen te gelde te maken en de opbrengst te (her)beleggen. Het stemrecht op aandelen komt uitsluitend toe aan de bewindvoerder. De bewindvoerder is bevoegd om de onder bewind gestelde goederen of de vruchten daarvan geheel of gedeeltelijk ter beschikking van mijn kind te stellen. Ten aanzien van hetgeen op die wijze ter beschikking is gesteld, eindigt het bewind. De bewindvoerder heeft geen recht op loon.

Optie 1: Ik benoem mijn partner tot bewindvoerder. Indien ik tegelijk met of na mijn partner overlijd, mijn partner de benoeming niet kan of wil aanvaarden of na de aanvaarding van zijn/haar taak komt te ontbreken als bewindvoerder, benoem ik in zijn/haar plaats tot (opvolgend) bewindvoerder de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum). Een in functie zijnde bewindvoerder is bevoegd om uit voorzorg bij notariële akte een opvolger te benoemen voor het geval hij als bewindvoerder komt te ontbreken. Daarbij mag worden afgeweken van de door mij in deze uiterste wilsbeschikking bepaalde opvolging.

Optie 2: Ik benoem mijn partner tot bewindvoerder. Indien ik tegelijk met of na mijn partner overlijd, mijn partner de benoeming niet kan of wil aanvaarden of na de aanvaarding van zijn/haar taak komt te ontbreken als bewindvoerder, benoem ik in zijn/haar plaats tot (opvolgend) bewindvoerders de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum) en de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum). Zij zullen gezamenlijk bevoegd zijn. Aanvaardt één van beiden de benoeming niet of komt één van hen na de aanvaarding te ontbreken, dan is (vanaf dat moment) de ander zelfstandig bevoegd. Een in functie zijnde bewindvoerder is bevoegd om uit voorzorg bij notariële akte een opvolger te benoemen voor het geval hij als bewindvoerder komt te ontbreken. Gezamenlijk in functie zijnde bewindvoerders zijn samen bevoegd om één of twee opvolgers te benoemen voor het geval de laatste van beiden komt te ontbreken. Daarbij mag worden afgeweken van de door mij in deze uiterste wilsbeschikking bepaalde opvolging.

Optie 3: Ik benoem mijn partner tot bewindvoerder. Indien ik tegelijk met of na mijn partner overlijd, mijn partner de benoeming niet kan of wil aanvaarden of na de aanvaarding van zijn/haar taak komt te ontbreken als bewindvoerder, benoem ik in zijn/haar plaats tot (opvolgend) bewindvoerder(s) diegene(n) die door mij bij notariële akte of door aantekening in het gezagsregister het laatst is of zijn aangewezen tot voogd(en) ten aanzien van het betreffende kind. Zijn er twee bewindvoerders, dan zijn zij gezamenlijk bevoegd. Komt één van hen na de aanvaarding te ontbreken, dan is vanaf dat moment de ander zelfstandig bevoegd. Een in functie zijnde bewindvoerder is bevoegd om uit voorzorg bij notariële akte een opvolger te benoemen voor het geval hij als bewindvoerder komt te ontbreken. Gezamenlijk in functie zijnde bewindvoerders zijn samen bevoegd om één of twee opvolgers te benoemen voor het geval de laatste van beiden komt te ontbreken. Daarbij mag worden afgeweken van de door mij in deze uiterste wilsbeschikking bepaalde opvolging.

Legitieme portie

Indien een afstammeling een beroep doet op de legitieme portie, sluit ik hem en zijn afstammelingen uit als legatarissen en erfgenamen in mijn nalatenschap. Indien ik voor mijn partner overlijd, wast hetgeen hierdoor vrijvalt aan bij het erfdeel van mijn partner en wordt als eerste de verkrijging van mijn partner ingekort zoals bedoeld in artikel 4:87 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. De vordering van een legitimaris kan alleen tegen mijn partner worden ingesteld en is pas opeisbaar na het overlijden van mijn partner.

Verval beschikkingen partner

Alle beschikkingen ten behoeve van mijn partner en de bloedverwanten van mijn partner (met uitzondering van onze afstammelingen) zijn gemaakt onder de voorwaarde dat onze samenwoning, ons huwelijk of ons geregistreerd partnerschap eindigt door het overlijden van mijzelf of mijn partner, terwijl op het moment van overlijden geen sprake was van een scheiding van tafel en bed, geen verzoek tot echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap is ingediend en geen overeenkomst tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap is gesloten.

Alle beschikkingen ten behoeve van mijn partner en de bloedverwanten van mijn partner blijven van kracht indien wij ten tijde van het overlijden door omstandigheden niet samenwonen terwijl er geen sprake is van verbreking van onze relatie, zoals de situatie dat één van ons vanwege werk of studie in het buitenland verblijft of één van ons vanwege medische redenen of ouderdom is opgenomen in een verpleeghuis of verzorgingshuis.

De samenwoning met mijn partner wordt geacht te zijn beëindigd, waardoor de beschikkingen zijn vervallen zoals hiervoor bedoeld, indien ons samenlevingscontract voor het overlijden is beëindigd door schriftelijke opzegging of indien één van ons op het moment van overlijden met een andere persoon een huwelijk of geregistreerd partnerschap is aangegaan.

Slot

De verschenen persoon is aan mij, notaris, bekend. Deze akte is verleden te (standplaats notaris) op de datum in het hoofd van de akte vermeld. De verschenen persoon verklaarde van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en hiervoor tijdig van tevoren de gelegenheid te hebben gekregen. Alvorens tot het verlijden van de akte over te gaan heb ik, notaris, aan de verschenen persoon mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte en daarop een toelichting gegeven. De verschenen persoon verklaarde met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en daarna door mij, notaris, ondertekend.

voorbeeld testament samenwonenden

Veelgestelde vragen:

Wie is je erfgenaam als je een samenlevingscontract hebt?

Je partner erft als je getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap hebt of een testament maakt. Wanneer je alleen een samenlevingscontract hebt, blijft je eigen familie erfgenaam. In beginsel zijn dat je ouders, broers en zusters. Heb je samen met je partner een kind en maak je geen testament? Dan is je kind erfgenaam en je partner niet. In een testament kun je regelen dat de erfenis eerst naar je partner gaat en daarna pas naar je kind. Dat noemen we een langstlevende regeling.

Kun je een testament maken als je niet samenwoont?

Ja, je hoeft niet samen te wonen om je partner tot erfgenaam te benoemen. Maar dit geeft wel een paar problemen. Als je niet samenwoont, niet gehuwd bent en niet geregistreerd als partner, dan betaalt je partner tot 40% erfbelasting over je nalatenschap. Heb je samen met je partner een kind maar woon je niet samen? Dan kan je kind de langstlevende regeling in je testament aanvechten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven