Voorbeeld testament recht van gebruik en bewoning

Het voorbeeld testament hieronder gaat er van uit dat je kinderen erfgenaam zijn en dat je partner het recht van gebruik en bewoning krijgt. Als de opties genummerd zijn, dan is het de bedoeling dat je één kiest en de rest weg laat. Heb je nog wat hulp nodig bij het opstellen van je testament? Bekijk dan deze video op YouTube waarin ik vertel waar je over na moet denken voordat je een recht van gebruik en bewoning in je testament zet.

Notarissen mogen zelf hun tarieven bepalen. Hierdoor zijn er grote prijsverschillen tussen notariskantoren. Het tarief voor een testament loopt uiteen van € 343 tot € 1.257 (bron). Vraag daarom altijd een paar offertes op voordat je een notaris kiest. De tarieven bij jou in de buurt vind je op deze pagina. Vul een plaatsnaam in en je ziet direct hoeveel geld je kunt besparen.

Testament

Vandaag, (datum ondertekening) , verscheen voor mij, mr. (voornamen en achternaam notaris), notaris te (standplaats notaris):

de heer/mevrouw (jouw voornamen en achternaam), geboren te (je geboorteplaats) op (je geboortedatum), wonende te (het adres waar je bent ingeschreven), ongehuwd en niet als partner geregistreerd.

De verschenen persoon verklaarde de volgende beschikkingen te maken over zijn/haar nalatenschap:

Herroeping

Optie 1: Ik herroep alle uiterste wilsbeschikkingen die ik voor vandaag heb gemaakt.

Optie 2: Ik herroep alle uiterste wilsbeschikkingen die ik voor vandaag heb gemaakt, met uitzondering van het codicil gemaakt op (datum ondertekening codicil).

Rechtskeuze

Ik bepaal dat het Nederlandse recht van toepassing is op mijn gehele erfopvolging.

Partner

Onder mijn partner wordt in dit testament verstaan de heer/mevrouw (voornamen en achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum). Mijn partner en ik voeren een gemeenschappelijke huishouding en hebben (optie 1) vandaag een notarieel samenlevingscontract ondertekend (optie 2) een notarieel samenlevingscontract ondertekend op (datum) bij notaris mr. (invullen).

Kinderen erfgenaam

Ik benoem mijn kinderen tot mijn enige erfgenamen, tezamen en voor gelijke delen. Indien een kind tegelijk met mij of voor mij is overleden, onwaardig is of verwerpt, vindt plaatsvervulling toepassing voor de delen en op de wijze als bepaald in de erfopvolging bij versterf. Deze plaatsvervulling gaat voor aanwas.

Recht van gebruik en bewoning partner

Onder de voorwaarde dat ik er nog rechthebbende van ben en dat mijn partner er nog woont op het moment van mijn overlijden, legateer ik aan mijn partner het recht van gebruik en bewoning van de woning plaatselijk bekend (adres invullen) en de bijbehorende inboedel, voor zover de inboedel niet door mijn partner wordt verkregen op grond van een verblijvingsbeding in ons samenlevingscontract.

Onder de inboedel versta ik de meubilering en stoffering van de woning, huishoudelijke apparatuur en verdere huisraad. De volgende roerende zaken zijn hier uitdrukkelijk niet onder begrepen en komen toe aan mijn erfgenamen zonder gebruiksrecht voor mijn partner: (invullen, bijvoorbeeld bepaalde kunst, antiek of een verzameling).

Het recht van gebruik en bewoning eindigt bij het overlijden van mijn partner of zoveel eerder mijn partner de woning metterwoon verlaat. De kosten van de notaris en het kadaster voor de vestiging van het recht komen voor rekening van mijn nalatenschap. Het legaat is niet vrij van erfbelasting. De volgende kosten komen vanaf mijn overlijden voor rekening van mijn partner: de rente over een eventuele eigenwoningschuld, de gemeentelijke lasten, de kosten voor energie en water, reparaties, regulier onderhoud, de premies voor de opstalverzekering en de bijdrage aan de vereniging van eigenaars.

Belangrijk punt als er nog een hypotheek op de woning rust: een hypotheek op één naam wordt opeisbaar als de eigenaar overlijdt. Het heeft weinig zin om een testament te maken voor je partner als het huis direct verkocht moet worden om de hypotheek af te lossen. Dit probleem kun je eenvoudig oplossen door een overlijdensrisico verzekering af te sluiten waarmee de hypotheek kan worden afgelost na jouw overlijden. Dit voorkomt je dat je partner op straat komt te staan. Afhankelijk van het soort hypotheek dat je hebt kun je kiezen voor een gelijkblijvend bedrag of een annuïtair dalend bedrag. Op deze pagina bereken je binnen één minuut de premie voor jouw situatie. Voor een paar euro per maand kun je al een flinke som geld verzekeren.

Uitvaartwensen

Notarissen krijgen regelmatig het verzoek om uitvaartwensen op te nemen in een testament. Het is een misverstand om te denken dat je hiervoor naar de notaris moet. Je kunt dit ook zelf regelen. Veel mensen weten niet dat dit tegenwoordig zelfs online kan. Op deze website kun je gratis je uitvaartwensen vastleggen.

Uitsluitingsclausule

Optie 1: Ik bepaal dat al hetgeen uit mijn nalatenschap wordt verkregen en al hetgeen daarvoor in de plaats komt door zaaksvervanging, alsmede de vruchten daarvan, niet valt in een gemeenschap van goederen ontstaan door huwelijk of geregistreerd partnerschap en niet in aanmerking mag worden genomen bij een verrekenbeding.

Optie 2: Ik bepaal dat al hetgeen uit mijn nalatenschap wordt verkregen en al hetgeen daarvoor in de plaats komt door zaaksvervanging, alsmede de vruchten daarvan, niet valt in een gemeenschap van goederen ontstaan door huwelijk of geregistreerd partnerschap en niet in aanmerking mag worden genomen bij een verrekenbeding. Deze uitsluitingsclausule blijft buiten toepassing indien het huwelijk of geregistreerd partnerschap van de verkrijger eindigt door overlijden, tenzij de gemeenschap van goederen al voor het overlijden was ontbonden of de echtgenoot of geregistreerd partner van de verkrijger op het moment van overlijden in staat van faillissement is of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is.

Inbreng giften

Optie 1: Ik stel mijn kinderen vrij van de verplichting tot inbreng van giften in mijn nalatenschap, tenzij ik bij een gift schriftelijk anders heb bepaald.

Optie 2: Ik stel mijn kinderen vrij van de verplichting tot inbreng van giften in mijn nalatenschap, met uitzondering van de giften waarbij ik schriftelijk anders heb bepaald en met uitzondering van de gift groot (invullen) euro die ik op (datum) heb gedaan aan (naam), die wel moet worden ingebracht in mijn nalatenschap.

Optie 3: Mijn kinderen zijn verplicht tot inbreng in mijn nalatenschap van de giften die ik aan hen heb gedaan, met uitzondering van de giften waarbij ik schriftelijk anders heb bepaald en met uitzondering van kleine, gebruikelijke giften.

Optie 4: Ik stel mijn kinderen vrij van de verplichting tot inbreng in mijn nalatenschap van de giften die ik tot en met vandaag heb gedaan, ook als ik bij een gift schriftelijk anders heb bepaald. Mijn kinderen zijn verplicht tot inbreng in mijn nalatenschap van de giften die ik na vandaag doe, met uitzondering van de giften waarbij ik schriftelijk anders heb bepaald en met uitzondering van kleine, gebruikelijke giften.

Executeur

Optie 1: Ik benoem tot executeur de heer/mevrouw (voornamen en achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum). Indien hij/zij de benoeming niet kan of wil aanvaarden of na de aanvaarding van zijn/haar taak komt te ontbreken als executeur, benoem ik in zijn/haar plaats tot (opvolgende) executeur de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum). De executeur heeft recht op een loon van (invullen) euro en recht op vergoeding van zijn/haar onkosten. Een executeur is bevoegd om bij notariële akte een executeur aan zich toe te voegen of in zijn/haar plaats te stellen. Indien alle benoemde executeurs komen te ontbreken, is de kantonrechter op verzoek van een belanghebbende bevoegd om een vervanger te benoemen.

Optie 2: Ik benoem mijn kinderen tot executeurs. Mijn kinderen zullen gezamenlijk bevoegd zijn, tenzij zij onderling anders overeenkomen, bijvoorbeeld door middel van een volmacht waardoor één of ieder van hen zelfstandig bevoegd wordt. Een executeur is bevoegd om bij notariële akte een executeur aan zich toe te voegen of in zijn plaats te stellen. Gezamenlijk bevoegde executeurs zijn daartoe slechts gezamenlijk bevoegd. Indien alle benoemde executeurs komen te ontbreken, is de kantonrechter op verzoek van een belanghebbende bevoegd om een vervanger te benoemen. Een executeur heeft geen recht op loon maar wel recht op vergoeding van onkosten.

Slot

De verschenen persoon is aan mij, notaris, bekend. Deze akte is verleden te (standplaats notaris) op de datum in het hoofd van de akte vermeld. De verschenen persoon verklaarde van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en hiervoor tijdig van tevoren de gelegenheid te hebben gekregen. Alvorens tot het verlijden van de akte over te gaan heb ik, notaris, aan de verschenen persoon mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte en daarop een toelichting gegeven. De verschenen persoon verklaarde met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en daarna door mij, notaris, ondertekend.

voorbeeld testament recht van gebruik en bewoning

Veelgestelde vragen:

Wat is het recht van gebruik en bewoning?

Het recht van gebruik en bewoning is een eenvoudig vruchtgebruik zonder bevoegdheid tot vervreemding of bezwaring. In een testament kun je met een recht van gebruik en bewoning regelen dat je partner niet op straat staat als jou wat overkomt. De eigendom van de woning gaat in dit geval naar je erfgenamen, bijvoorbeeld je kinderen.

Wanneer eindigt het recht van gebruik en bewoning?

Normaal gezien staat in het testament dat het recht van gebruik en bewoning eindigt als de rechthebbende verhuist. Dit wordt ook wel de metterwoonclausule genoemd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven