Voorbeeld testament voogdij

Het voorbeeld testament hieronder gaat er van uit dat je alleen de voogdij en een testamentair bewind wilt regelen en verder niks. Als de opties genummerd zijn, dan is het de bedoeling dat je één kiest en de rest weg laat. Veel ouders vragen zich af of het nog nodig om de koude kant uit te sluiten in hun testament. Daarover bestaan een hoop misverstanden. Bekijk daarom ook deze video als je niet wilt dat je schoonkind er later met jouw erfenis vandoor gaat.

Notarissen mogen zelf hun tarieven bepalen. Hierdoor zijn er grote prijsverschillen tussen notariskantoren. Het tarief voor een testament loopt uiteen van € 343 tot € 1.257 (bron). Vraag daarom altijd een paar offertes op voordat je een notaris kiest. De tarieven bij jou in de buurt vind je op deze pagina. Vul een plaatsnaam in en je ziet direct hoeveel geld je kunt besparen.

Testament

Vandaag, (datum ondertekening) , verscheen voor mij, mr. (voornamen en achternaam notaris), notaris te (standplaats notaris):

de heer/mevrouw (jouw voornamen en achternaam), geboren te (je geboorteplaats) op (je geboortedatum), wonende te (het adres waar je bent ingeschreven), (je burgerlijke staat).

De verschenen persoon verklaarde de volgende beschikkingen te maken:

Herroeping

Optie 1: Ik herroep alle uiterste wilsbeschikkingen die ik voor vandaag heb gemaakt.

Optie 2: Ik herroep alle uiterste wilsbeschikkingen die ik voor vandaag heb gemaakt, met uitzondering van de uiterste wilsbeschikking verleden op (datum ondertekening) voor mr. (voornamen en achternaam notaris), notaris te (standplaats notaris).

Voogdij

Optie 1: Voor het geval door mijn overlijden moet worden voorzien in het gezag over mijn kind(eren) benoem ik tot voogd de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum).

Optie 2: Voor het geval door mijn overlijden moet worden voorzien in het gezag over mijn kind(eren) benoem ik tot gezamenlijke voogden de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum) en de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum).

Wist je dat er een simpele manier is waarop je meer geld kunt nalaten aan je kinderen? Jonge ouders realiseren zich vaak niet dat ze een overlijdensrisico verzekering kunnen afsluiten voor hun kind. Hiermee kan je kind bijvoorbeeld een studie betalen als je plotseling overlijdt voordat je kind volwassen is. Welk extra bedrag zou jij op deze manier willen nalaten aan je kind? Op deze pagina bereken je binnen één minuut de premie voor jouw situatie. Voor een paar euro per maand verzeker je al een flink bedrag.

Bewind

Ik stel een testamentair bewind in als bedoeld in artikel 4:153 van het Burgerlijk Wetboek over al hetgeen ieder kind van mij als erfgenaam of legataris uit mijn nalatenschap verkrijgt. Het bewind treedt in werking op het tijdstip van mijn overlijden en eindigt op het moment dat het kind de leeftijd van (invullen) jaar bereikt. Het bewind is ingesteld in het belang van mijn kind. Het bewind omvat tevens de goederen die geacht moeten worden in de plaats van een onder bewind gesteld goed te treden alsmede hetgeen de onder bewind gestelde goederen aan vruchten en andere voordelen hebben opgebracht. Mijn kind heeft geen recht op uitkering van vruchten. De bewindvoerder is, zonder dat daarvoor toestemming of medewerking van mijn kind is vereist, bevoegd om de aan het bewind onderworpen goederen te beheren en daarover te beschikken. De bewindvoerder is derhalve vrij om naar eigen inzicht goederen te gelde te maken en de opbrengst te (her)beleggen. Het stemrecht op aandelen komt uitsluitend toe aan de bewindvoerder. De bewindvoerder is bevoegd om de onder bewind gestelde goederen of de vruchten daarvan geheel of gedeeltelijk ter beschikking van mijn kind te stellen. Ten aanzien van hetgeen op die wijze ter beschikking is gesteld, eindigt het bewind. De bewindvoerder heeft geen recht op loon.

Optie 1: Ik benoem tot bewindvoerder de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum). Een in functie zijnde bewindvoerder is bevoegd om uit voorzorg bij notariële akte een opvolger te benoemen voor het geval hij/zij als bewindvoerder komt te ontbreken. Daarbij mag worden afgeweken van de door mij in deze uiterste wilsbeschikking bepaalde opvolging.

Optie 2: Ik benoem tot gezamenlijk bevoegde bewindvoerders de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum) en de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum). Aanvaardt één van beiden de benoeming niet of komt één van hen na de aanvaarding te ontbreken, dan is (vanaf dat moment) de ander zelfstandig bevoegd. Een in functie zijnde bewindvoerder is bevoegd om uit voorzorg bij notariële akte een opvolger te benoemen voor het geval hij/zij als bewindvoerder komt te ontbreken. Gezamenlijk in functie zijnde bewindvoerders zijn samen bevoegd om één of twee opvolgers te benoemen voor het geval de laatste van beiden komt te ontbreken. Daarbij mag worden afgeweken van de door mij in deze uiterste wilsbeschikking bepaalde opvolging.

Optie 3: Ik benoem mijn partner/echtgenoot/echtgenote (naam invullen) tot bewindvoerder. Indien ik tegelijk met of na mijn partner/echtgenoot/echtgenote overlijd, mijn partner/echtgenoot/echtgenote de benoeming niet kan of wil aanvaarden of na de aanvaarding van zijn/haar taak komt te ontbreken als bewindvoerder, benoem ik in zijn/haar plaats tot (opvolgend) bewindvoerder de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum). Een in functie zijnde bewindvoerder is bevoegd om uit voorzorg bij notariële akte een opvolger te benoemen voor het geval hij/zij als bewindvoerder komt te ontbreken. Daarbij mag worden afgeweken van de door mij in deze uiterste wilsbeschikking bepaalde opvolging.

Optie 4: Ik benoem mijn partner/echtgenoot/echtgenote (naam invullen) tot bewindvoerder. Indien ik tegelijk met of na mijn partner/echtgenoot/echtgenote overlijd, mijn partner de benoeming niet kan of wil aanvaarden of na de aanvaarding van zijn/haar taak komt te ontbreken als bewindvoerder, benoem ik in zijn/haar plaats tot (opvolgend) bewindvoerders de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum) en de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum). Zij zullen gezamenlijk bevoegd zijn. Aanvaardt één van beiden de benoeming niet of komt één van hen na de aanvaarding te ontbreken, dan is (vanaf dat moment) de ander zelfstandig bevoegd. Een in functie zijnde bewindvoerder is bevoegd om uit voorzorg bij notariële akte een opvolger te benoemen voor het geval hij als bewindvoerder komt te ontbreken. Gezamenlijk in functie zijnde bewindvoerders zijn samen bevoegd om één of twee opvolgers te benoemen voor het geval de laatste van beiden komt te ontbreken. Daarbij mag worden afgeweken van de door mij in deze uiterste wilsbeschikking bepaalde opvolging.

Slot

De verschenen persoon is aan mij, notaris, bekend. Deze akte is verleden te (standplaats notaris) op de datum in het hoofd van de akte vermeld. De verschenen persoon verklaarde van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en hiervoor tijdig van tevoren de gelegenheid te hebben gekregen. Alvorens tot het verlijden van de akte over te gaan heb ik, notaris, aan de verschenen persoon mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte en daarop een toelichting gegeven. De verschenen persoon verklaarde met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en daarna door mij, notaris, ondertekend.

voorbeeld testament voogdij

Veelgestelde vragen:

Hoe regel ik de voogdij voor mijn kind?

Je kunt op twee manieren de voogdij regelen voor je kind. De eerste is dat je het online vastlegt bij de rechtbank. De tweede is dat je het op papier vastlegt bij de notaris. Beide opties hebben voordelen en nadelen. Zo is het bij de rechtbank gratis maar heb je weinig mogelijkheden. Bij de notaris kun je meer vastleggen maar moet je wel kosten maken.

Wat is testamentaire voogdij?

We spreken van testamentaire voogdij als iemand een voogd benoemt in zijn testament bij de notaris. Dat is een populaire optie omdat je in een testament bijvoorbeeld ook een bewind kunt instellen over je erfenis en een executeur kunt benoemen.

Wat kost het om een voogd vast te leggen?

Het vastleggen van een voogd bij de rechtbank is gratis. Als je de voogdij bij de notaris regelt, dan is dit inbegrepen bij de kosten van je testament. Een testament maken kan vanaf een paarhonderd euro. Het is de moeite waard om kosten te maken omdat je in een testament veel meer kunt regelen dan alleen de voogdijbenoeming.

Is de vader automatisch voogd?

Ja, vanaf 1 januari 2023 heeft de vader na de erkenning automatisch het ouderlijk gezag. De nieuwe regels werken niet terug. Als je een kind vóór 1 januari 2023 hebt erkend, moet je het gezag nog wel apart aanvragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven