Voorbeeld testament alleenstaande ouder na scheiding

Het voorbeeld testament hieronder is bedoeld voor een alleenstaande ouder na een scheiding. Dit model gaat er van uit dat je minderjarige kinderen hebt met je ex. Je wilt hem of haar zoveel mogelijk uitsluiten van je erfenis en iemand anders het beheer geven tot je kinderen zelf oud genoeg zijn. Als de opties genummerd zijn, dan is het bedoeling dat je één kiest en de rest weg laat. Moet jij er niet aan denken dat je ex nog bepaalt wat er met jouw erfenis gebeurt? Bekijk dan deze video op YouTube met tips voor jouw situatie.

Notarissen mogen zelf hun tarieven bepalen. Hierdoor zijn er grote prijsverschillen tussen notariskantoren. Het tarief voor een testament loopt uiteen van € 343 tot € 1.257 (bron). Vraag daarom altijd een paar offertes op voordat je een notaris kiest. De tarieven bij jou in de buurt vind je op deze pagina. Vul een plaatsnaam in en je ziet direct hoeveel geld je kunt besparen.

Testament

Vandaag, (datum ondertekening) , verscheen voor mij, mr. (voornamen en achternaam notaris), notaris te (standplaats notaris):

de heer/mevrouw (jouw voornamen en achternaam), geboren te (je geboorteplaats) op (je geboortedatum), wonende te (het adres waar je bent ingeschreven), ongehuwd en niet als partner geregistreerd.

De verschenen persoon verklaarde de volgende beschikkingen te maken over zijn/haar nalatenschap:

Herroeping

Optie 1: Ik herroep alle uiterste wilsbeschikkingen die ik voor vandaag heb gemaakt.

Optie 2: Ik herroep alle uiterste wilsbeschikkingen die ik voor vandaag heb gemaakt, met uitzondering van het codicil gemaakt op (datum ondertekening codicil).

Rechtskeuze

Ik bepaal dat het Nederlandse recht van toepassing is op mijn gehele erfopvolging.

Benoeming erfgenamen

Ik benoem mijn kinderen tot mijn enige erfgenamen, tezamen en voor gelijke delen. Indien een kind tegelijk met mij of voor mij is overleden, onwaardig is of verwerpt, vindt plaatsvervulling toepassing voor de delen en op de wijze als bepaald in de erfopvolging bij versterf. Deze plaatsvervulling gaat voor aanwas.

Wist je dat er een simpele manier is waarop je veel meer geld kunt nalaten aan je kinderen? Alleenstaande ouders weten vaak niet dat ze een overlijdensrisico verzekering kunnen afsluiten voor hun kind. Hiermee kan je kind bijvoorbeeld een studie betalen of de hypotheek op je huis aflossen. Voor maar een paar euro per maand kun je al een flinke som geld verzekeren voor een periode van 10 of 15 jaar. Welk extra bedrag zou jij op deze manier willen nalaten aan je kinderen? Op deze pagina bereken je binnen één minuut de premie.

Optie 1 je familie: Indien ik geen enkele afstammeling als erfgenaam achterlaat, benoem ik tot mijn enige erfgenamen: de door de wet tot mijn nalatenschap geroepen bloedverwanten, naar evenredigheid van ieders aandeel bij versterf.

Optie 2 één persoon bij naam genoemd: Indien ik geen enkele afstammeling als erfgenaam achterlaat, benoem ik tot mijn enige erfgenaam: de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum). Indien hij/zij tegelijk met mij of voor mij overlijdt, onwaardig is of verwerpt, vindt plaatsvervulling toepassing voor de delen en op de wijze als bepaald in de erfopvolging bij versterf.

Optie 3 meerdere personen bij naam genoemd: Indien ik geen enkele afstammeling als erfgenaam achterlaat, benoem ik tot mijn enige erfgenamen:

  • voor (invullen) procent van mijn nalatenschap: de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum);
  • voor (invullen) procent van mijn nalatenschap: de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum);
  • voor (invullen) procent van mijn nalatenschap: de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum).

Indien een van hen tegelijk met mij of voor mij overlijdt, onwaardig is of verwerpt, vindt plaatsvervulling toepassing voor de delen en op de wijze als bepaald in de erfopvolging bij versterf. Bij ontbreken van plaatsvervullers wast het vrijvallende erfdeel aan bij de overige erfgenamen, naar evenredigheid van ieders erfdeel.

Optie 4 een goed doel: Indien ik geen enkele afstammeling als erfgenaam achterlaat, benoem ik tot mijn enige erfgenaam: de stichting (invullen), statutair gevestigd te (invullen), kantoorhoudende te (invullen), ingeschreven in het handelsregister onder nummer (invullen).

Uitsluitingsclausule

Optie 1: Ik bepaal dat al hetgeen uit mijn nalatenschap wordt verkregen en al hetgeen daarvoor in de plaats komt door zaaksvervanging, alsmede de vruchten daarvan, niet valt in een gemeenschap van goederen ontstaan door huwelijk of geregistreerd partnerschap en niet in aanmerking mag worden genomen bij een verrekenbeding.

Optie 2: Ik bepaal dat al hetgeen uit mijn nalatenschap wordt verkregen en al hetgeen daarvoor in de plaats komt door zaaksvervanging, alsmede de vruchten daarvan, niet valt in een gemeenschap van goederen ontstaan door huwelijk of geregistreerd partnerschap en niet in aanmerking mag worden genomen bij een verrekenbeding. Deze uitsluitingsclausule blijft buiten toepassing indien het huwelijk of geregistreerd partnerschap van de verkrijger eindigt door overlijden, tenzij de gemeenschap van goederen al voor het overlijden was ontbonden of de echtgenoot of geregistreerd partner van de verkrijger op het moment van overlijden in staat van faillissement is of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is.

Tweetrapsmaking

Ieder van mijn kinderen (hierna ook te noemen: “de bezwaarde”) is tot erfgenaam benoemd onder de ontbindende voorwaarde dat zich één van de in de volgende alinea omschreven gevallen voordoet. Al hetgeen de bezwaarde bij het einde van diens recht onverteerd achterlaat van de verkrijging uit mijn nalatenschap, zal toekomen aan de hierna te noemen verwachters, welke ik tot erfgenamen benoem onder de bij de ontbindende voorwaarde aansluitende opschortende voorwaarde. Verwachters zijn mijn overige kinderen, tezamen en voor gelijke delen. Indien een verwachter gelijktijdig met of voor de vervulling van de voorwaarde overlijdt, komt het erfdeel van die verwachter toe aan zijn afstammelingen volgens de regels van plaatsvervulling in het erfrecht bij versterf. Deze plaatsvervulling gaat voor aanwas. Ook afstammelingen die op het tijdstip van mijn overlijden nog niet bestonden, kunnen door plaatsvervulling verwachter zijn. Indien geen afstammeling van mij als verwachter opkomt, dan zijn verwachters degenen die op grond van de erfstellingen in deze uiterste wilsbeschikking mijn erfgenamen waren geweest indien ik zonder achterlating van afstammelingen was overleden op het moment dat het recht van de bezwaarde eindigt.

Het recht van de bezwaarde op de verkrijging eindigt indien de bezwaarde overlijdt, bij notariële akte afstand doet van de verkrijging, in staat van faillissement is of wordt verklaard of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op de bezwaarde van toepassing is of wordt verklaard.

De ontbindende voorwaarde vervalt, waardoor de verkrijging van de bezwaarde onvoorwaardelijk wordt, indien de bezwaarde op het moment van mijn overlijden één of meer afstammelingen heeft of zodra de bezwaarde na mijn overlijden één of meer afstammelingen krijgt, indien de bezwaarde ten tijde van zijn of haar overlijden is gehuwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan of indien en voor zover de bezwaarde zelf bij testament over zijn of haar nalatenschap heeft beschikt.

Het bezwaarde vermogen omvat ook de vruchten die niet van het bezwaarde vermogen zijn afgezonderd alsmede de goederen die door zaaksvervanging in de plaats komen van hetgeen uit mijn nalatenschap wordt verkregen. Zaaksvervanging vindt toepassing indien de bezwaarde de tegenprestatie voor de verkrijging van een goed voor meer dan de helft heeft onttrokken aan het bezwaarde vermogen. Indien zaaksvervanging geen toepassing vindt, ontstaat onder opschortende voorwaarde een vergoedingsrecht ten behoeve van de verwachters ten laste van het onbezwaarde (eigen) vermogen van de bezwaarde.

De bezwaarde is bevoegd om het bezwaarde vermogen te verteren en onvoorwaardelijk te vervreemden, met dien verstande dat gedurende het testamentair bewind deze bevoegdheden exclusief aan de testamentair bewindvoerder toekomen. Eventuele verteringen worden behoudens tegenbewijs geacht te zijn geschied naar evenredigheid van het bezwaarde vermogen en het onbezwaarde (eigen) vermogen van de bezwaarde. De bezwaarde is bevoegd om bij uiterste wilsbeschikking (al dan niet uitdrukkelijk) over het bezwaarde vermogen te beschikken. De bezwaarde is vanaf het moment dat het testamentair bewind is geëindigd, bevoegd tot het doen van giften ten koste van het bezwaarde vermogen.

De bezwaarde is verplicht om binnen een jaar na mijn overlijden bij notariële akte een beschrijving op te maken van het bezwaarde vermogen en het onbezwaarde (eigen) vermogen. De bezwaarde is verplicht om van het bezwaarde vermogen een afzonderlijke administratie bij te houden en afzonderlijk te beleggen van het onbezwaarde (eigen) vermogen. De bezwaarde is vrijgesteld van de verplichting tot het stellen van zekerheid. De bezwaarde is uitsluitend wanneer de wet dit dwingend voorschrijft verplicht om jaarlijks aan de verwachters een nauwkeurige opgave te doen van de goederen die niet meer aanwezig zijn, van de goederen die daarvoor in de plaats zijn gekomen en van de voordelen die de goederen hebben opgeleverd voor zover dit geen vruchten zijn. De bezwaarde is verplicht voor eigen rekening de bezwaarde goederen bij een solide verzekeringsmaatschappij te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle risico’s waartegen deze goederen gebruikelijk worden verzekerd. Doet zich schade voor aan de bezwaarde goederen, dan is de bezwaarde verplicht tot herstel, tenzij de verwachters de bezwaarde van die verplichting ontslaan. Ten aanzien van aandelen, certificaten en obligaties geldt dat de eventuele vergader- en/of stemrechten toekomen aan de bezwaarde.

Bij het einde van diens recht rust op de bezwaarde (of diens erfgenamen) de verplichting om rekening en verantwoording af te leggen en het bezwaarde vermogen aan de verwachters ter beschikking te stellen.

testament alleenstaande met kind

Inbreng giften

Optie 1: Ik stel mijn kinderen vrij van de verplichting tot inbreng van giften in mijn nalatenschap, tenzij ik bij een gift schriftelijk anders heb bepaald.

Optie 2: Mijn kinderen zijn verplicht tot inbreng in mijn nalatenschap van de giften die ik aan hen heb gedaan, met uitzondering van de giften waarbij ik schriftelijk anders heb bepaald en met uitzondering van kleine, gebruikelijke giften.

Executeur

Ik benoem mijn kinderen tot executeurs, mits mijn jongste kind (leeftijd invullen, bijvoorbeeld drieëntwintig) jaar of ouder is op het moment dat ik overlijd. Mijn kinderen zullen gezamenlijk bevoegd zijn, tenzij zij onderling anders overeenkomen, bijvoorbeeld door middel van een volmacht waardoor één of ieder van hen zelfstandig bevoegd wordt. Indien mijn jongste kind gemelde leeftijd nog niet heeft bereikt, benoem ik in plaats van mijn kinderen tot executeur de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum). Een executeur is bevoegd om bij notariële akte een executeur aan zich toe te voegen of in zijn plaats te stellen. Gezamenlijk bevoegde executeurs zijn daartoe slechts gezamenlijk bevoegd. Indien alle benoemde executeurs komen te ontbreken, is de kantonrechter op verzoek van een belanghebbende bevoegd om een vervanger te benoemen. Een executeur heeft geen recht op loon maar wel recht op vergoeding van onkosten. De executeur is opnieuw bevoegd bij vervulling van de ontbindende voorwaarde, zoals hiervoor omschreven onder “tweetrapsmaking”.

Voogdij

Optie: Voor het geval door mijn overlijden moet worden voorzien in het gezag over mijn kind(eren) benoem ik tot voogd de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum).

Optie: Voor het geval door mijn overlijden moet worden voorzien in het gezag over mijn kind(eren) benoem ik tot gezamenlijke voogden de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum) en de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum).

Bewind

Ik stel een testamentair bewind in als bedoeld in artikel 4:153 van het Burgerlijk Wetboek over al hetgeen ieder kind van mij als erfgenaam (zowel als bezwaarde als verwachter) uit mijn nalatenschap verkrijgt. Het bewind treedt in werking op het tijdstip van mijn overlijden en eindigt op het moment dat het kind de leeftijd van (leeftijd invullen, bijvoorbeeld drieëntwintig) jaar bereikt. Het bewind is ingesteld in het belang van mijn kind. Het bewind omvat tevens de goederen die geacht moeten worden in de plaats van een onder bewind gesteld goed te treden alsmede hetgeen de onder bewind gestelde goederen aan vruchten en andere voordelen hebben opgebracht. Mijn kind heeft geen recht op uitkering van vruchten. De bewindvoerder is, zonder dat daarvoor toestemming of medewerking van mijn kind is vereist, bevoegd om de aan het bewind onderworpen goederen te beheren en daarover te beschikken. De bewindvoerder is derhalve vrij om naar eigen inzicht goederen te gelde te maken en de opbrengst te (her)beleggen. Het stemrecht op aandelen komt uitsluitend toe aan de bewindvoerder. De bewindvoerder is bevoegd om de onder bewind gestelde goederen of de vruchten daarvan geheel of gedeeltelijk ter beschikking van mijn kind te stellen. Ten aanzien van hetgeen op die wijze ter beschikking is gesteld, eindigt het bewind. De bewindvoerder heeft geen recht op loon.

Optie 1: Ik benoem tot bewindvoerder de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum). Een in functie zijnde bewindvoerder is bevoegd om uit voorzorg bij notariële akte een opvolger te benoemen voor het geval hij of zij als bewindvoerder komt te ontbreken.

Optie 2: Ik benoem tot bewindvoerder de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum). Indien ik tegelijk met of na hem/haar overlijd, hij/zij de benoeming niet kan of wil aanvaarden of na de aanvaarding van zijn/haar taak komt te ontbreken als bewindvoerder, benoem ik in zijn/haar plaats tot (opvolgend) bewindvoerder de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum). Een in functie zijnde bewindvoerder is bevoegd om uit voorzorg bij notariële akte een opvolger te benoemen voor het geval hij of zij als bewindvoerder komt te ontbreken. Daarbij mag worden afgeweken van de door mij in deze uiterste wilsbeschikking bepaalde opvolging.

Optie 3: Ik benoem tot bewindvoerders de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum) en de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum). Zij zullen gezamenlijk bevoegd zijn. Aanvaardt één van beiden de benoeming niet of komt één van hen na de aanvaarding te ontbreken, dan is (vanaf dat moment) de ander zelfstandig bevoegd. Een in functie zijnde bewindvoerder is bevoegd om uit voorzorg bij notariële akte een opvolger te benoemen voor het geval hij of zij als laatste bewindvoerder komt te ontbreken.

Uitsluiting ouderlijk vruchtgenot

Ik bepaal dat de vader / moeder van mijn kinderen niet het ouderlijk vruchtgenot zal hebben van het vermogen dat door mijn kinderen uit mijn nalatenschap wordt verkregen, waaronder tevens is begrepen hetgeen door zaaksvervanging daarvoor in de plaats komt, alsmede de vruchten daarvan.

Slot

De verschenen persoon is aan mij, notaris, bekend. Deze akte is verleden te (standplaats notaris) op de datum in het hoofd van de akte vermeld. De verschenen persoon verklaarde van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en hiervoor tijdig van tevoren de gelegenheid te hebben gekregen. Alvorens tot het verlijden van de akte over te gaan heb ik, notaris, aan de verschenen persoon mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte en daarop een toelichting gegeven. De verschenen persoon verklaarde met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en daarna door mij, notaris, ondertekend.

voorbeeld testament alleenstaande ouder na scheiding

Veelgestelde vragen:

Wie erft bij overlijden van een alleenstaande moeder?

Als een alleenstaande moeder geen testament heeft, gaat de erfenis op grond van de wet naar de kinderen. Wanneer die nog minderjarig zijn, heeft de vader normaal gezien het ouderlijk gezag. Dit omvat ook het beheer over de erfenis.

Wat moet je als alleenstaande met kind regelen in je testament?

Moet je er niet aan denken dat je ex beslist wat er met jouw erfenis gebeurt? Als alleenstaande moeder kun je in een testament een executeur en bewindvoerder benoemen. Dit betekent dat iemand anders de erfenis afwikkelt en beheert totdat je kind zelf oud genoeg is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven