Voorbeeld samenlevingscontract koophuis zonder testament

Het voorbeeld samenlevingscontract hieronder is bedoeld voor een kinderloos stel dat samen een koophuis heeft en (nog) geen testament wil maken. Onderteken geen samenlevingscontract voordat je precies begrijpt wat er in staat. In deze video op YouTube laat ik je 5 standaard clausules zien waar veel stellen het niet mee eens zijn.

Notarissen mogen zelf hun tarieven bepalen. Hierdoor zijn er grote prijsverschillen tussen notariskantoren. Het tarief voor een samenlevingscontract loopt uiteen van € 281 tot € 997 (bron). Vraag daarom altijd een paar offertes op voordat je een notaris kiest. De tarieven bij jou in de buurt vind je op deze pagina. Vul een plaatsnaam in en je ziet direct hoeveel geld je kunt besparen.

Samenlevingscontract

Vandaag, (datum ondertekening) , verschenen voor mij, mr. (voornamen en achternaam notaris), notaris te (standplaats notaris):

  1. de heer (jouw voornamen en achternaam), geboren te (je geboorteplaats) op (je geboortedatum), wonende te (het adres waar je bent ingeschreven), ongehuwd en niet als partner geregistreerd;
  2. mevrouw (jouw voornamen en achternaam), geboren te (je geboorteplaats) op (je geboortedatum), wonende te (het adres waar je bent ingeschreven), ongehuwd en niet als partner geregistreerd.

De verschenen personen verklaarden het volgende:

Samenwoning

Wij voeren een gemeenschappelijke huishouding en zijn bij de gemeente op hetzelfde adres ingeschreven sinds (datum invullen).

Wederzijdse zorgplicht

Wij zullen de kosten van onze gemeenschappelijke huishouding dragen naar evenredigheid van onze inkomens. Zijn onze inkomens ontoereikend, dan wordt het meerdere gedragen naar evenredigheid van onze vermogens. Een en ander geldt niet voor zover bijzondere omstandigheden zich hier tegen verzetten. Wie in een kalenderjaar meer dan zijn evenredige aandeel heeft bijgedragen aan de kosten van de huishouding, kan het meerdere van de ander terugvorderen binnen één jaar na afloop van het betreffende kalenderjaar. Daarna vervalt dit recht.

Koopwoning

Wij zijn samen, ieder voor de helft, eigenaar van een koopwoning. Indien één van ons meer dan de helft van de koopprijs heeft betaald, heeft diegene voor het meerdere een vergoedingsrecht jegens de ander van ons. Er ontstaat ook een vergoedingsrecht indien één van ons meer dan de helft van de kosten heeft voldaan voor verbouwing, verbetering of groot onderhoud van de koopwoning. Alle vergoedingsrechten zijn nominaal (gelijkblijvend), pas opeisbaar bij verkoop of verdeling van de koopwoning en tot dat moment renteloos.

Hypotheek

Wij hebben de koopwoning gefinancierd met een eigenwoningschuld waarop wij iedere maand annuïtair of lineair aflossen. De maandelijkse rente valt onder de kosten van de huishouding en zal door ons worden gedragen naar evenredigheid van onze inkomens. De maandelijkse aflossing valt niet onder de kosten van de huishouding en hoort door ons te worden gedragen in verhouding waarin wij eigenaar zijn van de koopwoning, dus ieder voor de helft. Wij komen overeen dat er geen vergoedingsrecht ontstaat indien één van ons meer dan de helft van een maandelijks verplichte aflossing heeft voldaan, tenzij diegene het meerdere terugvordert van de ander binnen één jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de betreffende aflossing plaatsvond. Daarna vervalt dit recht. Deze afspraak heeft tot gevolg dat ieder van ons recht heeft op de helft van de overwaarde die ontstaat door de maandelijks verplichte aflossing, tenzij een bedrag tijdig wordt teruggevorderd zoals hiervoor bedoeld. Indien één van ons een extra (niet maandelijks verplichte) aflossing doet op de eigenwoningschuld, zal er wel een vergoedingsrecht ontstaan. Dit vergoedingsrecht is nominaal (gelijkblijvend), pas opeisbaar bij verkoop of verdeling van de koopwoning en tot dat moment renteloos.

Inboedel

Optie 1 inboedel samen: Wij komen overeen dat de inboedel vanaf nu gemeenschappelijk zal zijn. Ter uitvoering hiervan ruilen en leveren wij elkaar over en weer een gelijk aandeel in alle zaken die tot de inboedel behoren. Wij zijn hiervoor niets aan elkaar verschuldigd. Tenzij wij schriftelijk anders overeenkomen, zal de inboedel die wij in de toekomst verwerven ook gemeenschappelijk zijn. Onder de inboedel verstaan wij de meubilering en stoffering van de woning en de huisraad, met inbegrip van huishoudelijke en audiovisuele apparatuur.

Optie 2 inboedel samen behalve lijst: Wij komen overeen dat de inboedel vanaf nu gemeenschappelijk zal zijn. Ter uitvoering hiervan ruilen en leveren wij elkaar over en weer een gelijk aandeel in alle zaken die tot de inboedel behoren. Wij zijn hiervoor niets aan elkaar verschuldigd. Tenzij wij schriftelijk anders overeenkomen, zal de inboedel die wij in de toekomst verwerven ook gemeenschappelijk zijn. Van deze afspraken zijn uitgezonderd de zaken die vermeld zijn op een als bijlage aan deze akte te hechten lijst, welke zaken privé eigendom zullen blijven. Onder de inboedel verstaan wij de meubilering en stoffering van de woning en de huisraad, met inbegrip van huishoudelijke en audiovisuele apparatuur.

Gemeenschappelijke bankrekening

Het saldo op een gemeenschappelijke (en/of) betaalrekening of een gemeenschappelijke (en/of) spaarrekening wordt door ons beschouwd als een eenvoudige gemeenschap waarin wij ieder voor de helft gerechtigd zijn, behoudens tegenbewijs.

Overlijdensrisicoverzekering

Tot de kosten van de gemeenschappelijke huishouding behoren niet de premies en koopsommen voor een levensverzekering of ongevallenverzekering. Deze kosten worden volledig gedragen door degene die premieplichtig is op grond van de polis. Is uit het inkomen of vermogen van de ander toch bijgedragen aan deze kosten dan heeft diegene daarvoor een volledig vergoedingsrecht dat niet verjaart en niet vervalt bij overlijden.

Dankzij deze afspraak betaalt de langstlevende geen erfbelasting (!) over een kruislingse overlijdensrisicoverzekering. Kruislings betekent dat A een verzekering afsluit op het leven van B en dat in spiegelbeeld B een verzekering afsluit op het leven van A. Een bijkomend voordeel is dat je geen testament nodig hebt om dit te regelen! Hebben jullie nog geen belastingvrije polis? Hier bereken je binnen één minuut de premie.

Partnerpensioen

Wij wijzen elkaar over en weer aan als begunstigde voor het partnerpensioen bij overlijden en zijn jegens elkaar verplicht om dit aan onze pensioenfondsen door te geven. Wij zijn er mee bekend dat wij aan alle voorwaarden van het pensioenreglement moeten voldoen voordat wij in aanmerking komen voor het partnerpensioen. Als wij uit elkaar gaan, zullen wij over en weer verplicht zijn om afstand te doen van het recht op (bijzonder) partnerpensioen.

Verblijvingsbeding

Indien onze samenwoning eindigt door het overlijden van één van ons, verblijven de gemeenschappelijke koopwoning en de gemeenschappelijke inboedel aan de langstlevende, onder de voorwaarde dat diegene niet binnen dertig dagen overlijdt. De langstlevende is daarbij verplicht om de eigenwoningschuld en de eventuele andere schulden die betrekking hebben op de verbleven goederen over te nemen onder vrijwaring van de erfgenamen van de overledene. De langstlevende is verder niets verschuldigd aan de erfgenamen van de overledene. De vergoedingsrechten die wij over en weer hadden ten aanzien van de verbleven goederen vervallen onder de voorwaarde dat de langstlevende niet binnen dertig dagen overlijdt. Wij verlenen elkaar over en weer een onherroepelijke volmacht die niet eindigt door het overlijden, waarmee de langstlevende de verbleven goederen aan zichzelf kan leveren.

Voorlopige voorziening koopwoning

Indien het samenlevingscontract eindigt met gezamenlijke instemming of door opzegging, kan ieder van ons de voorzieningenrechter verzoeken om te bepalen dat één van ons bij uitsluiting gerechtigd zal zijn tot het gebruik van de koopwoning, voor een periode van maximaal zes maanden na dagtekening van de beschikking. Diegene aan wie dit recht wordt toegekend, zal gedurende deze periode draagplichtig zijn voor de woonlasten, tenzij bijzondere omstandigheden zich hier tegen verzetten.

Verdeling koopwoning

Indien het samenlevingscontract eindigt met gezamenlijke instemming of door opzegging en wij in onderling overleg overgaan tot verdeling van de koopwoning, zullen wij daarbij uitgaan van de waarde in onbewoonde staat. Als het niet lukt om deze waarde in onderling overleg vast te stellen, zullen wij samen opdracht geven voor een taxatie. Wij zullen ieder de helft betalen van de kosten voor de taxatie en de notariële akte van verdeling. De kosten die verband houden met de (her)financiering worden betaald door degene die de woning overneemt.

Voorlichting door notaris

Wij zijn door de notaris voorgelicht over het verschil tussen een samenlevingscontract, geregistreerd partnerschap en een huwelijk. Wij begrijpen dat er door een samenlevingscontract geen gemeenschap van goederen ontstaat en dat wij geen recht hebben op partneralimentatie of pensioenverevening wanneer wij uit elkaar gaan. Wij begrijpen dat we zonder testament niet elkaars erfgenaam zijn en dat dit samenlevingscontract niet volstaat wanneer er uit onze relatie een kind wordt geboren.

Einde samenlevingscontract

Het samenlevingscontract is aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt wanneer wij onze samenwoning met gezamenlijke instemming hebben beëindigd, wanneer één van ons het samenlevingscontract schriftelijk opzegt, wanneer wij een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaan of wanneer één van ons overlijdt. Wanneer één van ons vanwege medische redenen of ouderdom wordt opgenomen in een verpleeghuis of verzorgingshuis, eindigt het samenlevingscontract niet en is het onze bedoeling dat de langstlevende bij overlijden nog steeds recht heeft op de gemeenschappelijke koopwoning, de gemeenschappelijke inboedel en het partnerpensioen.

Rechtskeuze

Het Nederlandse recht is van toepassing op dit samenlevingscontract.

Slot

De verschenen personen zijn aan mij, notaris, bekend. Deze akte is verleden te (standplaats notaris) op de datum in het hoofd van de akte vermeld. De verschenen personen verklaarden van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en hiervoor tijdig van tevoren de gelegenheid te hebben gekregen. Alvorens tot het verlijden van de akte over te gaan heb ik, notaris, aan de verschenen personen mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte en daarop een toelichting gegeven. De verschenen personen verklaarden met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen personen en daarna door mij, notaris, ondertekend.

voorbeeld samenlevingscontract koophuis zonder testament

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven