Voorbeeld testament onterven

Het voorbeeld testament hieronder gaat er van uit dat je één kind wilt onterven ten gunste van je andere kind of je andere kinderen. Bij de genummerde opties is het de bedoeling dat je één kiest en de rest weg laat. Wil jij dat er na je overlijden zo min mogelijk geld naar je onterfde kind gaat? Bekijk dan deze video op YouTube met twee tips waardoor de legitieme portie omlaag gaat.

Notarissen mogen zelf hun tarieven bepalen. Hierdoor zijn er grote prijsverschillen tussen notariskantoren. Het tarief voor een testament loopt uiteen van € 343 tot € 1.257 (bron). Vraag daarom altijd een paar offertes op voordat je een notaris kiest. De tarieven bij jou in de buurt vind je op deze pagina. Vul een plaatsnaam in en je ziet direct hoeveel geld je kunt besparen.

Testament

Vandaag, (datum ondertekening) , verscheen voor mij, mr. (voornamen en achternaam notaris), notaris te (standplaats notaris):

de heer/mevrouw (jouw voornamen en achternaam), geboren te (je geboorteplaats) op (je geboortedatum), wonende te (het adres waar je bent ingeschreven), ongehuwd en niet als partner geregistreerd.

De verschenen persoon verklaarde de volgende beschikkingen te maken over zijn/haar nalatenschap:

Herroeping

Optie 1: Ik herroep alle uiterste wilsbeschikkingen die ik voor vandaag heb gemaakt.

Optie 2: Ik herroep alle uiterste wilsbeschikkingen die ik voor vandaag heb gemaakt, met uitzondering van het codicil gemaakt op (datum ondertekening codicil).

Rechtskeuze

Ik bepaal dat het Nederlandse recht van toepassing is op mijn gehele erfopvolging.

Onterving

Ik sluit mijn kind (voornamen, achternamen) alsmede zijn/haar afstammelingen uit als erfgenamen in mijn nalatenschap.

Erfgenamen

Optie 1 kind erfgenaam: Ik benoem tot mijn enige erfgenaam: mijn kind (voornamen, achternaam). Indien dit kind tegelijk met mij of voor mij overlijdt, onwaardig is of verwerpt, komt zijn/haar erfdeel toe aan zijn/haar afstammelingen volgens de regels van plaatsvervulling in de erfopvolging bij versterf. Laat dit kind geen enkele afstammeling achter die zijn/haar plaats vervult, dan benoem ik in plaats van dit kind tot mijn enige erfgenaam: de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum).

Optie 2 kinderen erfgenaam: Ik benoem tot mijn enige erfgenamen, tezamen en voor gelijke delen: mijn kinderen (voornamen, achternaam) en (voornamen, achternaam). Indien een van deze kinderen tegelijk met mij of voor mij overlijdt, onwaardig is of verwerpt, komt het erfdeel van dat kind toe aan zijn of haar afstammelingen volgens de regels van plaatsvervulling in de erfopvolging bij versterf. Laat het betreffende kind geen enkele afstammeling achter die zijn/haar plaats vervult, dan wast het vrijvallende erfdeel aan bij de andere van deze twee kinderen of zijn/haar plaatsvervullers.

Wist je dat er een slimme manier is waarop je belastingvrij (!) een extra bedrag aan je andere kinderen kunt nalaten zonder dat je onterfde kind daar een deel van kan claimen? De meeste mensen die een kind onterven staan niet stil bij de mogelijkheid van een overlijdensrisico verzekering. Als een ander kind (dat je niet onterft) een polis afsluit op jouw leven is de uitkering vrij van erfbelasting. Ook gaat het bedrag buiten de legitieme portie om! Het onterfde kind krijgt er dus niks van. Welk bedrag zou jij op deze manier willen nalaten? Op deze pagina bereken je binnen één minuut de premie. Voor maar een paar euro per maand kun je al een flinke som geld verzekeren.

Uitvaartwensen

Als je een kind onterft is het extra belangrijk om je uitvaartwensen vast te leggen. Hiermee voorkom je onduidelijkheid en conflicten na je overlijden. Notarissen krijgen regelmatig het verzoek om uitvaartwensen op te nemen in een testament. Het is een misverstand om te denken dat je hiervoor naar de notaris moet. Je kunt dit ook zelf regelen. Veel mensen weten niet dat dit tegenwoordig zelfs online kan. Op deze website zou je vandaag nog gratis je uitvaartwensen kunnen vastleggen.

Giften aan onterfde kind

Optie: Voor het geval mijn onterfde kind een beroep doet op de legitieme portie, geef ik hierbij te kennen dat ik aan hem/haar de volgende giften heb gedaan:

  1. (invullen)
  2. (invullen)

De waarde van deze giften komt in mindering op de legitieme portie. Het bestaan van deze giften blijkt uit de schriftelijke bewijsstukken waarvan een kopie als bijlage aan deze akte wordt gehecht.

Vorderingen op onterfde kind

Optie: Ik geef hierbij te kennen dat ik de volgende geldvorderingen heb op mijn onterfde kind:

  1. (invullen)
  2. (invullen)

Het bestaan van deze geldvorderingen blijkt uit de schriftelijke overeenkomst(en) van geldlening waarvan een kopie als bijlage aan deze akte wordt gehecht. De geldvorderingen zijn opeisbaar geworden op (datum invullen) doordat (invullen). Ik heb de verjaring tijdig gestuit op (datum invullen). Schriftelijk bewijs van de stuiting wordt als bijlage aan deze akte gehecht.

Executeur

Optie 1: Ik benoem tot executeur mijn genoemde kind (voornamen, achternaam). De executeur heeft geen recht op loon maar wel recht op vergoeding van zijn/haar onkosten. De executeur is bevoegd om bij notariële akte een executeur aan zich toe te voegen of in zijn/haar plaats te stellen. Indien alle benoemde executeurs komen te ontbreken, is de kantonrechter op verzoek van een belanghebbende bevoegd om een vervanger te benoemen.

Optie 2: Ik benoem tot executeur mr. (voornamen en achternaam notaris), notaris te (standplaats notaris) of zijn/haar waarnemer of ambtsopvolger. De notaris heeft als executeur recht op een loon op basis van zijn/haar gebruikelijke uurtarief plus omzetbelasting. Ook heeft de notaris recht op vergoeding van zijn/haar onkosten. De executeur is bevoegd om bij notariële akte een executeur aan zich toe te voegen of in zijn/haar plaats te stellen. Indien alle benoemde executeurs komen te ontbreken, is de kantonrechter op verzoek van een belanghebbende bevoegd om een vervanger te benoemen.

Uitsluitingsclausule

Ik bepaal dat al hetgeen uit mijn nalatenschap wordt verkregen en al hetgeen daarvoor in de plaats komt door zaaksvervanging, alsmede de vruchten daarvan, niet valt in een gemeenschap van goederen ontstaan door huwelijk of geregistreerd partnerschap en niet in aanmerking mag worden genomen bij een verrekenbeding.

Slot

De verschenen persoon is aan mij, notaris, bekend. Deze akte is verleden te (standplaats notaris) op de datum in het hoofd van de akte vermeld. De verschenen persoon verklaarde van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en hiervoor tijdig van tevoren de gelegenheid te hebben gekregen. Alvorens tot het verlijden van de akte over te gaan heb ik, notaris, aan de verschenen persoon mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte en daarop een toelichting gegeven. De verschenen persoon verklaarde met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en daarna door mij, notaris, ondertekend.

voorbeeld testament onterven

Veelgestelde vragen:

Kun je je kind 100% onterven?

Ja en nee. Je kunt je kind voor 100% onterven in een testament, maar na je overlijden kan je kind een beroep doen op de legitieme portie. Dit is de helft van het normale erfdeel, uit te keren in geld. Vroeger kon een onterfd kind ook nog goederen opeisen uit je erfenis. Maar dit is veranderd in 2003. Sinds dat jaar heeft een onterfd kind een minder sterk recht.

Heeft een onterfd kind recht op inzage van het testament?

Ja, een bloedverwant die door een testament een erfrechtelijke aanspraak verliest, mag na het overlijden dat testament inzien. Een onterfd kind heeft dus recht op inzage van het testament. Dit is niet bij iedereen bekend omdat het niet in het erfrecht staat maar in de Wet op het notarisambt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven