Ondercuratelestelling

De kantonrechter kan een meerderjarige persoon onder curatele stellen wanneer hij tijdelijk of duurzaam zijn belangen niet behoorlijk waarneemt of zijn veiligheid of die van anderen in gevaar brengt, als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand, dan wel gewoonte van drank- of drugsmisbruik, en een voldoende behartiging van die belangen niet met een meer passende en minder verstrekkende voorziening kan worden bewerkstelligd. De onder curatele gestelde persoon is in beginsel handelingsonbekwaam en wordt bij rechtshandelingen vertegenwoordigd door een curator. Het verschil tussen bewind en curatele is dat bewind ingesteld wordt over het vermogen en curatele ingesteld wordt over de persoon. Curatele is dus meeromvattend en ingrijpender.

Scroll naar boven