Legitimaris

Legitimarissen zijn de afstammelingen van de erflater die door de wet als erfgenamen tot zijn nalatenschap worden geroepen, hetzij uit eigen hoofde, hetzij bij plaatsvervulling met betrekking tot personen die op het ogenblik van het openvallen der nalatenschap niet meer bestaan of die onwaardig zijn. In het spraakgebruik wordt het begrip legitimaris vooral gebruikt voor de afstammeling die daadwerkelijk een beroep doet op de legitieme portie.

Scroll naar boven