testament

Wilsrecht

Een wilsrecht is een recht dat een partij eenzijdig kan uitoefenen in een rechtsverhouding. Een voorbeeld is de uitoefening van tussen partijen overeengekomen koopoptie. Het erfrecht bevat meerdere wilsrechten die een kind kan uitoefenen bij de wettelijke verdeling. Dit heeft tot gevolg dat het kind in plaats van een geldvordering op de langstlevende goederen uit […]

Wilsrecht Meer lezen »

Wettelijke verdeling

De wettelijke verdeling is een langstlevende regeling die automatisch van toepassing is – als de erflater niet anders heeft bepaald in een testament – als iemand overlijdt met achterlating van een echtgenoot of geregistreerd partner en één of meer afstammelingen. De regeling houdt in dat de langstlevende en de kinderen (of hun plaatsvervullers) samen erfgenaam

Wettelijke verdeling Meer lezen »

Wettelijke rente

De wettelijke rente is een door de regering bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld rentepercentage dat op grond van de wet of een overeenkomst van toepassing kan zijn op een rechtsverhouding. Een voorbeeld uit de wet is de vermeerdering van een erfrechtelijke geldvordering met de wettelijke rente voor zover deze hoger is dan 6%. Deze

Wettelijke rente Meer lezen »

Wederpartij

Met het begrip wederpartij wordt de andere partij bij een rechtsverhouding bedoeld. Beide partijen zijn elkaars wederpartij. Denk bijvoorbeeld aan een overeenkomst zoals de koop van een huis. De verkoper en koper zijn wederpartijen van elkaar. Ook zonder een overeenkomst kun je elkaars wederpartij zijn. Denk bijvoorbeeld aan een ongelukje met blikschade. Ook hierdoor ontstaat

Wederpartij Meer lezen »

Vruchtgebruik

Vruchtgebruik geeft het recht om goederen die aan een ander toebehoren, te gebruiken en daarvan de vruchten te genieten. Tot de jaren ’80 was het gebruikelijk om aan de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik na te laten van de erfdelen van de kinderen. Dit had bijvoorbeeld tot gevolg dat de langstlevende het recht had om in

Vruchtgebruik Meer lezen »

Vrijstelling inbreng

Vrijstelling inbreng betekent dat giften van de erflater aan een erfgenaam niet worden verrekend bij overlijden. Sinds 2003 gaat het erfrecht hier standaard van uit. Als je wilt dat giften wel worden verrekend dan moet je dit uitdrukkelijk bepalen bij de gift of in je testament.

Vrijstelling inbreng Meer lezen »

Voogdij

Voogdij is het gezag over een minderjarige dat uitgeoefend wordt door iemand anders dan de ouders. Het gezag heeft betrekking op de persoon van de minderjarige, het bewind over zijn vermogen en zijn vertegenwoordiging in burgerlijke handelingen, zowel in als buiten rechte. Een voogd kan benoemd zijn door de ouders of door de rechter. Een

Voogdij Meer lezen »

Verwerpen

Verwerpen is de officiële handeling waardoor je af ziet van een erfenis. Het heeft tot gevolg dat je geen erfgenaam bent en dat jouw erfdeel naar iemand anders gaat. Verwerping kan pas nadat iemand overleden is en het kan alleen door afleggen van een verklaring bij de rechtbank.

Verwerpen Meer lezen »

Vereffening

Vereffening van een nalatenschap houdt in dat de goederen van een (beneficiair aanvaarde) nalatenschap te gelde worden gemaakt en dat uit de opbrengst de schulden naar evenredigheid worden voldaan. Het lijkt op een faillissement. Een beneficiair aanvaarde nalatenschap hoeft niet te worden vereffend als er een executeur is die kan aantonen dat de nalatenschap ruimschoots

Vereffening Meer lezen »

Vereffenaar

De vereffenaar is degene die zorg draagt voor het beheer en de vereffening van een beneficiair aanvaarde nalatenschap. Hierbij vertegenwoordigt de vereffenaar de erfgenamen. De functie van de vereffenaar is vergelijkbaar met die van de executeur. Het verschil is dat de executeur in beginsel benoemd wordt door de erflater, terwijl de vereffenaar benoemd wordt door

Vereffenaar Meer lezen »

Scroll naar boven