levenstestament

Zelfstandig

Met het begrip zelfstandig wordt bedoeld dat iemand een recht of bevoegdheid alleen kan uitoefenen. Een voorbeeld is de situatie dat je een volmacht geeft aan meerdere personen. Daarbij heb je de keuze tussen een gezamenlijke bevoegdheid of een zelfstandige bevoegdheid. Gezamenlijk betekent dat de gevolmachtigden altijd samen moeten handelen. Zelfstandig betekent dat iedere gevolmachtigde […]

Zelfstandig Meer lezen »

Zekerheidsrecht

Voorbeelden van zekerheidsrechten zijn het hypotheekrecht en het pandrecht. Een zekerheidsrecht geeft de schuldeiser voorrang boven andere schuldeisers bij het verhaal van zijn vordering. Ook kan een schuldeiser met een zekerheidsrecht overgaan tot openbare verkoop. Denk bijvoorbeeld aan een executieveiling door een hypotheekbank.

Zekerheidsrecht Meer lezen »

Wilsverklaring

Met een wilsverklaring wordt meestal bedoeld de eenzijdige verklaring van de wil van een persoon omtrent zijn verzorging, behandeling en het levenseinde. Voorbeelden zijn het behandelverbod, de euthanasieverklaring, de niet-reanimeren verklaring en de levenswensverklaring.

Wilsverklaring Meer lezen »

Wilsonbekwaam

Wilsonbekwaam betekent dat je niet meer in staat bent om je wil te verklaren. Een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard. Iemand die wilsonbekwaam is, kan zijn wil niet meer verklaren en dus geen rechtshandeling verrichten. Een eenzijdige rechtshandeling van een onbekwame – die niet tot een

Wilsonbekwaam Meer lezen »

Wilsbeschikking

Een (uiterste) wilsbeschikking is de erfrechtelijke aanduiding voor een eenzijdige rechtshandeling die pas werkt na je overlijden. Voorbeelden zijn een legaat of een erfstelling. Een uiterste wilsbeschikking kan alleen gemaakt worden in een uiterste wil. De meest voorkomende uiterste willen zijn het notariële testament en het onderhandse codicil.

Wilsbeschikking Meer lezen »

Wilsbekwaam

Wilsbekwaam betekent dat je nog in staat bent om je wil te verklaren. Een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard. Iemand die wilsonbekwaam is, kan zijn wil niet meer verklaren en dus geen rechtshandeling verrichten.

Wilsbekwaam Meer lezen »

Wederpartij

Met het begrip wederpartij wordt de andere partij bij een rechtsverhouding bedoeld. Beide partijen zijn elkaars wederpartij. Denk bijvoorbeeld aan een overeenkomst zoals de koop van een huis. De verkoper en koper zijn wederpartijen van elkaar. Ook zonder een overeenkomst kun je elkaars wederpartij zijn. Denk bijvoorbeeld aan een ongelukje met blikschade. Ook hierdoor ontstaat

Wederpartij Meer lezen »

Volmachtgever

Een volmachtgever is iemand die een volmacht verleent aan een gevolmachtigde. Het verlenen van een volmacht houdt in dat je iemand de bevoegdheid geeft om in jouw naam rechtshandelingen te verrichten.

Volmachtgever Meer lezen »

Volmacht

Volmacht is de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten. Een volmacht kan algemeen of bijzonder zijn. Een voorbeeld van een algemene volmacht is een levenstestament. Een voorbeeld van een bijzondere volmacht is een bankvolmacht. Het verschil is dat een levenstestament bedoeld is voor alle

Volmacht Meer lezen »

Vennoot

Een vennoot is één van de eigenaren van een vennootschap zoals een vennootschap onder firma (VOF), een besloten vennootschap (BV) of een naamloze vennootschap (NV). In een levenstestament kun je het begrip tegenkomen om duidelijk te maken dat de volmacht ook ziet op de vertegenwoordiging van de volmachtgever in de hoedanigheid van vennoot.

Vennoot Meer lezen »

Scroll naar boven