Uncategorized

Zelfstandig

Met het begrip zelfstandig wordt bedoeld dat iemand een recht of bevoegdheid alleen kan uitoefenen. Een voorbeeld is de situatie dat je een volmacht geeft aan meerdere personen. Daarbij heb je de keuze tussen een gezamenlijke bevoegdheid of een zelfstandige bevoegdheid. Gezamenlijk betekent dat de gevolmachtigden altijd samen moeten handelen. Zelfstandig betekent dat iedere gevolmachtigde […]

Zelfstandig Meer lezen »

Zekerheidsrecht

Voorbeelden van zekerheidsrechten zijn het hypotheekrecht en het pandrecht. Een zekerheidsrecht geeft de schuldeiser voorrang boven andere schuldeisers bij het verhaal van zijn vordering. Ook kan een schuldeiser met een zekerheidsrecht overgaan tot openbare verkoop. Denk bijvoorbeeld aan een executieveiling door een hypotheekbank.

Zekerheidsrecht Meer lezen »

Wilsverklaring

Met een wilsverklaring wordt meestal bedoeld de eenzijdige verklaring van de wil van een persoon omtrent zijn verzorging, behandeling en het levenseinde. Voorbeelden zijn het behandelverbod, de euthanasieverklaring, de niet-reanimeren verklaring en de levenswensverklaring.

Wilsverklaring Meer lezen »

Wilsrecht

Een wilsrecht is een recht dat een partij eenzijdig kan uitoefenen in een rechtsverhouding. Een voorbeeld is de uitoefening van tussen partijen overeengekomen koopoptie. Het erfrecht bevat meerdere wilsrechten die een kind kan uitoefenen bij de wettelijke verdeling. Dit heeft tot gevolg dat het kind in plaats van een geldvordering op de langstlevende goederen uit

Wilsrecht Meer lezen »

Wilsonbekwaam

Wilsonbekwaam betekent dat je niet meer in staat bent om je wil te verklaren. Een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard. Iemand die wilsonbekwaam is, kan zijn wil niet meer verklaren en dus geen rechtshandeling verrichten. Een eenzijdige rechtshandeling van een onbekwame – die niet tot een

Wilsonbekwaam Meer lezen »

Wilsbeschikking

Een (uiterste) wilsbeschikking is de erfrechtelijke aanduiding voor een eenzijdige rechtshandeling die pas werkt na je overlijden. Voorbeelden zijn een legaat of een erfstelling. Een uiterste wilsbeschikking kan alleen gemaakt worden in een uiterste wil. De meest voorkomende uiterste willen zijn het notariële testament en het onderhandse codicil.

Wilsbeschikking Meer lezen »

Wilsbekwaam

Wilsbekwaam betekent dat je nog in staat bent om je wil te verklaren. Een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard. Iemand die wilsonbekwaam is, kan zijn wil niet meer verklaren en dus geen rechtshandeling verrichten.

Wilsbekwaam Meer lezen »

Wettelijke verdeling

De wettelijke verdeling is een langstlevende regeling die automatisch van toepassing is – als de erflater niet anders heeft bepaald in een testament – als iemand overlijdt met achterlating van een echtgenoot of geregistreerd partner en één of meer afstammelingen. De regeling houdt in dat de langstlevende en de kinderen (of hun plaatsvervullers) samen erfgenaam

Wettelijke verdeling Meer lezen »

Wettelijke rente

De wettelijke rente is een door de regering bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld rentepercentage dat op grond van de wet of een overeenkomst van toepassing kan zijn op een rechtsverhouding. Een voorbeeld uit de wet is de vermeerdering van een erfrechtelijke geldvordering met de wettelijke rente voor zover deze hoger is dan 6%. Deze

Wettelijke rente Meer lezen »

Wederpartij

Met het begrip wederpartij wordt de andere partij bij een rechtsverhouding bedoeld. Beide partijen zijn elkaars wederpartij. Denk bijvoorbeeld aan een overeenkomst zoals de koop van een huis. De verkoper en koper zijn wederpartijen van elkaar. Ook zonder een overeenkomst kun je elkaars wederpartij zijn. Denk bijvoorbeeld aan een ongelukje met blikschade. Ook hierdoor ontstaat

Wederpartij Meer lezen »

Scroll naar boven